"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Jednym z kluczowych autorskich projektów Fundacji jest Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematem edycji w 2017 r. jest: Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami – dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX w.

W tegorocznej edycji Konkursu zwyciężyła praca prof. Tadeusza Wolszy pod tytułem:
"To co widziałem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, wydana w 2015 r.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala w grudniu 2017 roku

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:
•  upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;
•   promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;
•   nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;
•   wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2017 r.

Propozycję książki do udziału w Konkursie mógzgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody autora pracy. Zgłoszenie opracowania może zostać przesłane za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Zgłoszenie pocztą tradycyjną powinno zawierać pisemne oświadczenie Zgłaszającego poświadczone czytelnym:

•    imię i nazwisko autora;
•    tytuł zgłaszanej pracy, miejsce i datę wydania;
•  dane kontaktowe autora, w szczególności jego numer telefonu lub adres mailowy
• krótkie uzasadnienie, dlaczego – zdaniem Zgłaszającego – nadesłana praca powinna otrzymać Nagrodę;
•    oświadczenie o pozyskaniu wymaganej regulaminem zgody autora książki na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
•    zgodę autora pracy na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych;
•    3 egzemplarze zgłaszanej książki.
Tak skompletowane zgłoszenie należy przesłać na adres korespondencyjny Fundacji:

Fundacja im. Janusza Kurtyki
al. Waszyngtona 39/25
04-015 Warszawa

Zgłoszenie pocztą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. powinno zawierać skan pisemnego oświadczenia Zgłaszającego poświadczonego czytelnym własnoręcznym podpisem, uwzględniającego:
•    imię i nazwisko autora;
•    tytuł zgłaszanej pracy, miejsce i datę wydania;
•    dane kontaktowe autora, w szczególności jego numer telefonu lub adres mailowy;
•    krótkie uzasadnienie, dlaczego – zdaniem Zgłaszającego – nadesłana praca powinna otrzymać Nagrodę;
•    oświadczenie o pozyskaniu wymaganej regulaminem zgody autora książki na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
•   skan zgody autora pracy na udział w Konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych;
•   3 egzemplarze zgłaszanej książki (przesłane pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres).
Tak skompletowane zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy Fundacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin nadsyłania zgłoszeń (zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną) upłynął 10 lutego 2017 r.

Harmonogram Konkursu:
1. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 10 lutego 2017 r.).
2. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 31.01.2017 r.).
3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja 10 publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (11-15 lutego 2017 r.).
4. Zebranie Rady Programowej, zatwierdzenie 10 publikacji do udziału w procedurze konkursowej (15 lutego 2017 r.).
5. Skierowanie 10 publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (1 marca – 31 maja 2017 r.).
6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2017 r.).
7. Tłumaczenie, korekta, skład i druk nagrodzonej pracy (1 lipca – 15 listopada 2017 r.).
8. Gala Konkursowa (do 17 grudnia 2017 r.).

Sponsor strategiczny:
Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych

I etap projektu sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Patronat Honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

Partnerzy:
Studenci dla Rzeczypospolitej
Fundacja dla Rzeczypospolitej

Patroni medialni:
Dzieje.pl
TVP Historia
Wsieci Historii
Historykon.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu

Terminarz Konkursu

Plakat

Komunikat prasowy

Zespół Konkursowy:

Damian Bębnowski (Koordynator Zespołu Konkursowego) – mgr, historyk, doktorant na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX-XXI w.), historia gospodarcza, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2014) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes ds. naukowych i Sekretarz Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Przemysław Waingertner – dr hab., prof. nadzw. UŁ, historyk, kierownik Katedry Historii Polski Najnowszej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: polska myśl polityczna XX w., życie polityczne II RP, polski czyn zbrojny w I i II wojnie światowej, polityka historyczna, historia Łodzi i regionu. Autor ponad 150 artykułów i recenzji oraz 20 książek, w tym: Ruch zetowy w Drugiej Rzeczypospolitej. Studium myśli politycznej (2006), Z powstańczej Warszawy do stalagu. Ze wspomnień Ryszarda Sługockiego (2006), „Naprawa” 1926-1939. Z dziejów obozu pomajowego (1999), Wolnomularstwo Drugiej Rzeczypospolitej w oczach współczesnych (1999). Wiceprezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2016 r. pełni funkcję Pełnomocnika ds. Historycznych Wojewody Łódzkiego oraz Członka Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” w Łodzi.

Krzysztof Kaczmarski – dr hab., historyk, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe: dzieje obozu narodowego w Polsce, funkcjonowanie komunistycznego aparatu represji, stosunki polsko-żydowskie. Autor publikacji naukowych, w tym: O wielką Polskę na wojennym wychodźstwie. Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939-1943) (2013), Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945 (2013), Studia i szkice z dziejów obozu narodowego (2010), Poczet starostów sanockich XIV-XVIII w. (2009), Pogrom, którego nie było. Rzeszów 11-12 czerwca 1945 r. Fakty, hipotezy, dokumenty (2008), Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie 1939- 1944 (2003). Były działacz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku oraz Rady Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W 2016 r. odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Michał Wenklar – dr, historyk i politolog, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. Aktualnie prowadzi badania nad wydarzeniami roku 1956 w Małopolsce. Autor m.in. monografii Nie tylko WiN i PSL. Opór społeczny w powiecie tarnowskim w latach 1945-1956 (2009). Członek redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u”.

Krzysztof Łagojda – mgr, historyk, doktorant w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Zainteresowania naukowe: okupacja Polski w czasie II wojny światowej, Zbrodnia Katyńska, okres stalinizmu w Polsce. Autor książki Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty (2016) oraz artykułów naukowych, popularnonaukowych i recenzji. Laureat Nagrody im. Prof. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską z historii XX w. (2014).

Komisja Recenzentów:

Jan Draus – prof. zw. dr hab., historyk, Przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Były Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski, dzieje nauki i oświaty w XX w., historia wychowania, opozycja antykomunistyczna w Polsce. Autor licznych opracowań naukowych, w tym: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni (2007), Stronnictwo Pracy w województwie rzeszowskim 1946-1950. Z dziejów regionalnej chadecji (1998), Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950 (1993). Działacz opozycji demokratycznej w PRL, w tym NSZZ „Solidarność”. W latach 1991-1993 senator II kadencji oraz wiceprzewodniczący polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnych Rady Europy w Strasburgu. Były Przewodniczący Okręgowej Komisji Nadania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie oraz były członek Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Działacz społeczny. W 2015 r. odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Włodzimierz Suleja – prof. zw. dr hab., historyk, były Dyrektor Oddziały Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: dzieje polskie myśli politycznej XIX i XX w., biografistyka, historia Wrocławia, opozycja antykomunistyczna w Polsce. Autor wielu publikacji, w tym: Dolnośląski Marzec ’68. Anatomia protestu (2006), Historia Wrocławia, t 3: W Polsce Ludowej, PRL i III Rzeczypospolitej (2001), Tymczasowa Rada Stanu (1999), Kosynierzy i strzelcy (1997), Józef Piłsudski (1995), Orientacja austro-polska w latach I wojny światowej (do Aktu 5 listopada 1916 roku) (1992). Działacz opozycyjny w PRL, w tym członek NSZZ „Solidarność”. W 2005 r. wyróżniony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2009 r. odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sławomir Cenckiewicz – dr hab., historyk i publicysta, Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, profesor uczelniany Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski, dzieje służb specjalnych państwa polskiego, polska emigracja polityczna, Polonia w USA, opozycja antykomunistyczna w Polsce. Autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych, w tym: Prezydent. Lech Kaczyński 2005-2010 (2016, współautor), Atomowy szpieg. Ryszard Kukliński i wojna wywiadów (2014), Wałęsa. Człowiek z teczki (2013), Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949-2005 (2013, współautor), Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991 (2011), Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010) (2010), Gdański Grudzień ’70 (2009), Śladami bezpieki i partii. Rozprawy – Źródła – Publicystyka (2009), Sprawa Lecha Wałęsy (2008), SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii (2008, współautor), Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna (2005), Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL (2004). Były Przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. W 2007 r. odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Joanna Lubecka – dr, historyk i politolog, adiunkt w Katedrze Historii Polityki w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.Zainteresowania naukowe: wpływ historii na współczesne stosunki międzynarodowe (narracja i pamięć historyczna, polityka historyczna), stosunki polsko-niemieckie, historia III Rzeszy Niemieckiej. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także wykładów z obszaru pamięci historycznej w relacjach polsko-niemieckich oraz rozliczania zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II wojny światowej.

Wojciech Muszyński – dr, historyk, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Zainteresowania badawcze: dzieje Polski w XX w., polski ruch narodowy, podziemie niepodległościowe 1939-1955, „drugi obieg” w latach 70. i 80. XX w., stosunki polsko-żydowskie, historia wojskowości. Autor publikacji naukowych, w tym: Duch Młodych. Organizacja Polska i Obóz Narodowo-Radykalny w latach 1934-1944. Od studenckiej rewolty do konspiracji niepodległościowej(2011), Błękitna Dywizja. Ochotnicy hiszpańscy na Froncie Wschodnim 1941-1945 (2003),W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych 1939-1945 (2000). Obecnie przygotowuje do druku pracę: Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956. Współtwórca i redaktor naczelny periodyku naukowego „Glaukopis”. Były członek Zespołu ds. Opiniowania Wniosków o Nadanie Odznaczeń za Działalność Opozycyjną w PRL przy Kancelarii Prezydenta RP. Aktualnie członek Rady Historycznej kombatanckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Kontakt do zespołu fundacji: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 518-622-733

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne