"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie


3 października 2019 r. w Pałacu Belwederskim w Warszawie nastąpiło uroczyste wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki Damianowi K. Markowskiemu za książkę Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918. Wręczeniu Nagrody towarzyszył koncert oraz dyskusja panelowa.

Spotkanie rozpoczęło powitanie i przemówienia gości honorowych. Jako pierwszy głos zabrał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Minister Wojciech Kolarski. W swojej wypowiedzi podkreślił, że Prezydent Rzeczypospolitej, Pan Andrzej Duda już po raz trzeci gościł w Belwederze uroczystość wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki ze względu na trzy zasadnicze powody: ze względu na  obywatelskość inicjatywy związanej z Konkursem, na jej przedmiot, jakim jest historia, niezwykle ważny dla Prezydenta, oraz ze względu na trzeci, szczególny powód: Nagroda im. Janusza Kurtyki jest w ocenie Ministra szczególnym pomnikiem postawionym Patronowi Fundacji, Profesorowi Januszowi Kurtyce, wybitnym historykowi, który zrobił chyba więcej niż ktokolwiek dla przywrócenia zasadniczej roli historii w kształtowaniu postaw Polaków. 

Po Ministrze Kolarskim głos zabrał Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Pan Doktor Mateusz Szpytma. Prezes Szpytma podkreślił, że dla Janusza Kurtyki relacje polsko-ukraińskie, stanowiące przedmiot zwycięskiej publikacji oraz paneli wchodzących w skład uroczystości, były niezwykle ważne. Rozwijając wątek wskazywał na liczne podróże Patrona Fundacji na Ukrainę a także na otrzymaniu przez niego ukraińskiego odznaczenia państwowego. W tym kontekście Prezes Szpytma wyraził opinię, że nagrodzenie książki Laureata ucieszyłoby Patrona Fundacji. Chwilę później określił Doktora Markowskiego mianem jednego z najbardziej obiecujących historyków młodego pokolenia.

Wypowiedzi przedmówców dopełnił Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, Pan Paweł Kurtyka. W swojej przemowie Prezes Kurtyka określił Nagrodę im. Janusza Kurtyki mianem instrumentu opowiadania o polskiej historii poza granicami, a jako jego najważniejszy aspekt wskazał tłumaczenie i wydawanie poza Polską nagrodzonej pracy. Wskazując na ogrom potrzebnej do wykonania w zakresie polityki pamięci pracy, uwidocznionej w ramach prowadzonego przez Fundację cyklu debat Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? wyraził nadzieję, że wspólnym wysiłkiem Fundacji i wspierających ją środowisk uda się tę sytuację zmienić.

Po przemowach przyszła pora na kluczowy punkt programu, a więc ceremonię wręczenia Nagrody. Rozpoczęła ją projekcja filmu o Laureacie i jego pracy. Przybliżając ją odbiorcom, autor wskazywał, że jednym z jej ważniejszych aspektów jest przedstawienie genezy brutalizacji konfliktu polsko-ukraińskiego oraz ukazanie jednego z najważniejszych aktów państwowotwórczych odradzającej się polskiej państwowości. Opowiadając o kulisach pracy nad książką Laureat zdradził, że w trakcie pisania ciekawiło go to, jak w różny sposób walki o Lwów przedstawiają źródła polskie, ukraińskie i żydowskie.Po projekcji filmu nastąpiło wręczenie Nagrody im. Janusza Kurtyki, którego dokonał Przewodniczący Rady Programowej Fundacji, Zastępca Prezesa Instytut Pamięci Narodowej, Pan Krzysztof Szwagrzyk oraz Przewodnicząca Rady Fundacji, Pani Zuzanna Kurtyka.

Ceremonię wręczenia zwieńczyło przemówienie Laureata. Wskazał on, że przystępując do pracy nad książką stanął przed pytaniem o to, jaka powinna ona być, aby trafiła do ludzi. Odpowiedzią na tak postawione pytanie było napisanie opowieści - prawdziwej, dobrze udokumentowanej, ale jednak opowieści, opowieści o ludziach i opowieści napisanej dla ludzi. Nawiązując do osoby patrona Fundacji Laureat wyraził opinię, że wskazywane przez niego postulaty dotyczące pisania o historii, takie jak stawanie w prawdzie czy zwracanie uwagi na ofiary wśród ludności cywilnej, są nadal aktualne. Doktor Markowski zakończył swoje przemówienie deklaracją, że od tej pory Profesor Janusz Kurtyka stanie się jednym z patronów jego działalności badawczej.

Artystyczną oprawę wydarzenia zapewnił zespół PASSIONART w składzie: Klaudia Stańczyk, Katarzyna Guran, Jakub Grzybowski, Jarosław Olszewski, Witold Góral, Paweł Kuźmicz, Grzegorz Fieber, Aleksandra Rzany, Jadwiga Frankiewicz, Aleksander Frankiewicz oraz Hubert Frankiewicz. Artyści zaprezentowali program Gen Wolności, na który złożyły się następujące utwory: Polskie Skrzydła, Wilno, Żołnierze Wyklęci - kołysanka, Kołysanka 1947, Wolność, Ostatni nabój, Taki Kraj, Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, Matka Boska Częstochowska. Koncepcję występu przygotował Pan Mateusz Prendota.

Na zakończenie wydarzenia odbyła się dwupanelowa debata Wokół relacji polsko-ukraińskich. Historia i narracje. W ramach I panelu, zatytułowanego Dzieci jednego miasta? Wokół Bitwy o Lwów 1918 dyskutowali: Prof. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), Prof. Mykoła Łytwyn (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy) oraz Laureat, Dr Damian Markowski (Instytut Pamięci Narodowej). Dyskusję poprowadził Dr Paweł Libera z Instytutu Pamięci Narodowej. Bezpośrednio po pierwszej debacie odbył się drugi panel pt. Rozdroża pamięci. Współczesne relacje polsko-ukraińskie a sporne problemy historyczne. W dyskusji wzięli udział: Prof. Grzegorz Motyka (Polska Akademia Nauk), Prof. Jarosław Syrnyk (Instytut Pamięci Narodowej) oraz Dr Łukasz Adamski (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa). Wymianę zdań moderował Doktor Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Uroczystość poprowadziła Pani Ida Nowakowska.

Formą Nagrody im. Janusza Kurtyki jest przetłumaczenie wyróżnionej pracy na język angielski oraz niemiecki, a także wydanie jej na rynku zachodnim i promocja w krajach anglo i niemieckojęzycznych.

Temat III edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki brzmiał: Polska: wojna i granice w XX wieku.

Sylwetka Laureata i Uczestników Debaty

Dr Damian Karol Markowski - historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016, temat dysertacji: „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”). Pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeden z nielicznych polskich młodych badaczy zajmujący się dziejami Europy Wschodniej i dawnych polskich Ziem Wschodnich. Uczeń wybitnych dziejopisów: Prof. Pawła Wieczorkiewicza, Prof. Romualda Turkowskiego, Prof. Grzegorza Motyki. Wygłosił referaty na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Warszawie, Lwowie, Berlinie i Brukseli. Autor monografii: „Płonące Kresy: operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej” (Warszawa 2008 i 2011 – II wydanie), „Anatomia strachu: sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Warszawa 2018) oraz nagrodzonej w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki: „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Kraków 2019). Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych i recenzji. Publikował m.in. w: „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Politycznych”, „Roczniku Polsko-Niemieckim”. Współpracuje z redakcją „Nowej Europy Wschodniej”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009). Realizował granty takich instytucji jak: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2013), Polish Aid Foundation Trust w Londynie (2013-2014). Uczestniczył w projektach naukowych: „Kultura pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech” (2008, Instytut Stefana Starzyńskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Jugend bewegt Europa), „Otwarte polsko-ukraińskie spotkania z historią – Ruch przez granice: powojenne przesiedlenia i doświadczenia ludzi pogranicza” (2019, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie).

Panel I

Moderator:

Paweł Libera – historyk, specjalista w zakresie historii Polski XX w., ruchu prometejskiego, polskiej polityki wschodniej. Pracownik Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Zakładu Historii XX wieku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Paneliści za wyjątkiem Dr Damiana Markowskiego, opisanego powyżej:

Prof. Mykoła Łytwyn – historyk, badacz międzypaństwowych i międzyetnicznych relacji ukraińsko-polskich. Kierownik Centrum Studiów Stosunków Ukraińsko-Polskich w Instytucie Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakiewicza w ramach Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Prof. Jan Pisuliński – historyk, specjalista w zakresie stosunków polsko-ukraińskich w XX w., aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz praw człowieka. Kierownik Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków oraz Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921. 

Panel II

Moderator:

Dr Łukasz Jasina – historyk, publicysta, znawca historii filmu brytyjskiego i sowieckiego oraz współczesnych procesów kulturowych w krajach postsowieckich. Pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Paneliści:

Prof. Grzegorz Motyka – historyk, badacz powojennego ruchu oporu w Europie Środkowej oraz stosunków polsko-ukraińskich. Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Jarosław Syrnyk – historyk, specjalista w zakresie historii Polski i powszechnej XX w., antropologii historycznej i politycznej, antropologii organizacji oraz regionalistyki. Pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Dr Łukasz Adamski – historyk i politolog, ekspert w dziedzinie historii stosunków polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich, a także polityki zagranicznej i historycznej Rosji i Ukrainy. Zastępca Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członek Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia

Dofinansowanie

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, w tym wieńcząca go uroczystość Polska: wojna i granice w XX w., stanowi część projektu pt. Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocje najlepszych pozycji w latach 2019-2020, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG". 

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 r. został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Panele dyskusyjne wchodzące w program uroczystości stanowią część projektu pt. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra". 

Patroni medialni III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki:

Dzieje.pl, TVP Historia, Historykon.pl, „Do Rzeczy", „Polska zbrojna. Historia”, „wSieci Historii”

Patroni medialni cyklu Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?: 

„Rzeczpospolita”, „Uważam Rze Historia”, „Do Rzeczy”, Historykon.pl, Blogpress.pl.  

 

W dniu 3 października 2019 r. o godz. 14:00 w Pałacu Belwederskim przy ul. Belwederskiej 54/56 w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Janusza Kurtyki Dr. Damianowi K. Markowskiemu za książkę pt. Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918. Uroczystość połączona będzie z krótkim programem artystycznym oraz dyskusją panelową.


O godz. 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie wydarzenia, podczas którego zostanie podsumowana tegoroczna Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki oraz wręczona Nagroda.

Po części oficjalnej zgromadzona publiczność wysłucha koncertu zespołu "PASSIONART", zatytułowanego Gen Wolności. Na dwudziestominutowy program złoży się wiązanka utworów patriotycznych wykonywanych między innymi przez pianistę, gitarzystów, solistów i kwartet smyczkowy.

Na godzinę 15:30 zaplanowane są panele dyskusyjne pt. Wokół relacji polsko-ukraińskich. Historia i narracje. W ramach pierwszego panelu, zatytułowanego Dzieci jednego miasta? Wokół Bitwy o Lwów 1918,  nawiązującym do nagrodzonej w tym roku książki, poruszone zostaną historyczne aspekty walk o Lwów w 1918 r. Dyskutować będą m.in.: tegoroczny Laureat, Dr Damian K. Markowski (Instytut Pamięci Narodowej) oraz Prof. Mykoła Łytwyn (Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy). Dyskusję moderować będzie Dr Paweł Libera (IPN).

Bezpośrednio po pierwszej debacie odbędzie się drugi panel pt. Rozdroża pamięci. Współczesne relacje polsko-ukraińskie a sporne problemy historyczne. Uczestnicy debaty, m.in. Prof. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk) i Dr Łukasz Adamski (Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa), pochylą się nad problematyką historii relacji polsko-ukraińskich w przeszłości oraz wpływem narracji na ich temat na współczesne stosunki międzynarodowe. Dyskusję poprowadzi Dr Łukasz Jasina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych).

Fundacja organizuje Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki po raz trzeci. W 2017 r. zwyciężyła książka Prof. Tadeusza Wolszy pt. "To co widziałem przekracza swa groza najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (Warszawa 2015). W II Edycji Konkursu zwycięska okazała się praca Prof. Andrzeja Chwalby pt. Wielka Wojna Polaków 1914-1918 (Warszawa 2018). 

Formą Nagrody w tegorocznej edycji jest przetłumaczenie zwycięskiej publikacji na języki angielski i niemiecki oraz wydanie obcojęzycznych wersji za granicą. Sam Konkurs jest jedną z najważniejszych płaszczyzn misji i działalności Fundacji, której celem jest promocja polskiej historii poza granicami kraju.

W ramach tegorocznej edycji istnieje wyjątkowa okazja do dołączenia do Laureata i zaproszonych gości honorowych podczas uroczystości. Zachęcamy do zakupu książki Encounter with Katyn, autorstwa Laureata I Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, Prof. Tadeusza Wolszy i zdobycia ściśle limitowanego biletu na wydarzenie. Więcej szczegółów na:

https://evenea.pl/event/843807-1/

Sylwetka Laureata

Doktor Damian Karol Markowski - historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016, temat dysertacji: „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”). Pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeden z nielicznych polskich młodych badaczy zajmujący się dziejami Europy Wschodniej i dawnych polskich Ziem Wschodnich. Uczeń wybitnych dziejopisów: Prof. Pawła Wieczorkiewicza, Prof. Romualda Turkowskiego, Prof. Grzegorza Motyki. Wygłosił referaty na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Warszawie, Lwowie, Berlinie i Brukseli. Autor monografii: „Płonące Kresy: operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej” (Warszawa 2008 i 2011 – II wydanie), „Anatomia strachu: sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Warszawa 2018) oraz nagrodzonej w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki: „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Kraków 2019). Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych i recenzji. Publikował m.in. w: „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Politycznych”, „Roczniku Polsko-Niemieckim”. Współpracuje z redakcją „Nowej Europy Wschodniej”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009). Realizował granty takich instytucji jak: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2013), Polish Aid Foundation Trust w Londynie (2013-2014). Uczestniczył w projektach naukowych: „Kultura pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech” (2008, Instytut Stefana Starzyńskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Jugend bewegt Europa), „Otwarte polsko-ukraińskie spotkania z historią – Ruch przez granice: powojenne przesiedlenia i doświadczenia ludzi pogranicza” (2019, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie).

Dofinansowanie

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, w tym wieńcząca go uroczystość Polska: wojna i granice w XX w., stanowi część projektu pt. Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocje najlepszych pozycji w latach 2019-2020, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG". 

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 r. został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Panele dyskusyjne wchodzące w program uroczystości stanowią część projektu pt. Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

Patronaty medialne:

Dzieje.pl

TVP Historia

Historykon.pl

Tygodnik "Do Rzeczy"

Polska zbrojna. Historia

wSieci Historii

 

Z radością informujemy, że w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki, zwyciężyła książka Dr. Damiana K. Markowskiego pt.„Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918”, wydana w 2019 r.

Dnia 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę Dr. Damiana K. Markowskiego pt. „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to już III Edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: Polska: wojna i granice w XX w. W tym roku projekt został rozszerzony. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na języki angielski i niemiecki oraz jej wydanie. Następnie Fundacja zorganizuje promocję książki w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Uroczysta Gala Konkursowa odbędzie się jesienią 2019 r. w Warszawie.

Prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był Recenzentem konkursowym nagrodzonej książki, podkreślił, że jej novum polega na uchwyceniu bojów o Lwów w listopadzie 1918 r. z trzech perspektyw: polskiej, ukraińskiej oraz żydowskiej. Siłą książki Markowskiego – jak stwierdził Recenzent – jest m.in. rozległa literatura przedmiotu, zarówno polska, jak i ukraińska oraz niemiecka i angielska, z której skorzystał. Pod tym względem Autor był doskonale przygotowany. Solidnie i sumiennie zbadał kolekcje źródłowe, archiwalne i biblioteczne. Dzięki temu mógł w sposób pełny i maksymalnie zobiektywizowany zaprezentować dzieje kilku tygodni walk. 

Dla Prof. Chwalby bardzo cenne są fragmenty pracy dotyczące ukazania wojny polsko-ukraińskiej przez pryzmat problematyki dziedzictwa i pamięci. Autor odnosi się do licznych uproszczeń i błędów obecnych w literaturze historycznej (…). Szczegółowo prezentuje strony konfliktu, ich potencjał, wyposażenie wojskowe, organizację. Zastanawia się, dlaczego Polacy, stanowiący większość mieszkańców miasta i mający przewagę kulturową i gospodarczą, dali się zaskoczyć. (…) Podobnie ważnym fragmentem książki jest prezentacja złożonych relacji polsko-żydowskich i głośnego w świecie pogromu. Recenzent zauważył, że Dr Markowski ciekawie, trafnie i w sposób intrygujący kreśli przed Czytelnikiem wizerunek miasta. Z dużą swobodą opowiada o polskiej młodzieży szybko dojrzewającej w ogniu walk. Szerszy akapit poświęca, co zrozumiałe, orlętom lwowskim.

Doceniając walory narracji, Prof. Chwalba zwrócił uwagę na jej umiejętne konstruowanie, świeżość opisu czy nienaganny styl. Autor posiada talent literacki, dzięki czemu czytanie tekstu jest przyjemnością – dodaje Recenzent. Cennym uzupełnieniem książki są liczne i mniej znane ilustracje.

Przyznanie Nagrody im. Janusza Kurtyki Dr. Damianowi K. Markowskiemu wyraża przekonanie Rady Programowej Fundacji, że wyłoniona w Konkursie książka wzbudzi zainteresowanie czytelnika anglo- i niemieckojęzycznego, w tym zachodniego środowiska naukowego.

Laureatowi serdecznie gratulujemy. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 roku został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Projekt realizowany jest w ramach Obchodów Stulecia Polskiej Niepodległości i Odbudowy Polskiej Państwowości.

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”. 

Dr Damian Karol Markowski (ur. 1986) – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016, temat dysertacji: „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”). Pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeden z nielicznych polskich młodych badaczy zajmujący się dziejami Europy Wschodniej i dawnych polskich Ziem Wschodnich. Uczeń wybitnych dziejopisów: Prof. Pawła Wieczorkiewicza, Prof. Romualda Turkowskiego, Prof. Grzegorza Motyki. Wygłosił referaty na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Warszawie, Lwowie, Berlinie i Brukseli. Autor monografii: „Płonące Kresy: operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej” (Warszawa 2008 i 2011 – II wydanie), „Anatomia strachu: sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Warszawa 2018) oraz nagrodzonej w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki: „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Kraków 2019). Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych i recenzji. Publikował m.in. w: „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Politycznych”, „Roczniku Polsko-Niemieckim”. Współpracuje z redakcją „Nowej Europy Wschodniej”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009). Realizował granty takich instytucji jak: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2013), Polish Aid Foundation Trust w Londynie (2013-2014). Uczestniczył w projektach naukowych: „Kultura pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech” (2008, Instytut Stefana Starzyńskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Jugend bewegt Europa), „Otwarte polsko-ukraińskie spotkania z historią – Ruch przez granice: powojenne przesiedlenia i doświadczenia ludzi pogranicza” (2019, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie).

 

 

 

Na podstawie załączonej uchwały z 18 kwietnia 2019 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek: 

1. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013, ss. 447.

2. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

3. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

4. Nowik G., Zanim złamano Enigmę... Rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, ss. 1405.

5. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2019 r.

Wybór zwycięskiej pracy nastąpi w czerwcu 2019 r. 

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas III Edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 21 zgłoszeń. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Część książek nie spełniała jednak warunków formalnych. Zgłoszenia do III Edycji Konkursu były następujące:

1. Artymowski S., Bezak P., Ku jedności: listopad 1918 roku, WN PWN, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 252.

2. Bednarek M., Zimmerer K., Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 320.

3. Cichocka M., Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, WN USz, Szczecin 2018, ss. 369.

4. Gliniecki T., Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Wydawnictwo MIIWŚ, Gdańsk 2017, ss. 362.

5. Grzybowski A., Tebinka J., Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei, IPN, Warszawa 2018, ss. 640. 

6. Gursztyn P., Ribbentrop-Beck. Czy Pakt Polska Niemcy był możliwy?, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2018, ss.367.

7. Heksel B., Kocik K., Żegota. Ukryta pomoc, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 352.

8. Kaźmierska K., Pałka J., Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018, ss. 456.

9. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013.

10. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

11. Kondracki T., Stefan Adam Zamoyski (1904-1976), ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny, IH PAN, Warszawa 2018, ss. 246 + 28 ss. il.

12. Langowski K., „O honor i sztandar, który nas skupia”Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943–2013), IPN, Warszawa 2018, ss. 701.

13. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

14. Nowik G., Zanim złamano Enigmę... Rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, ss. 1405.

15. Owoc T., Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, ss. 264.

16. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

17. Sowieci a polskie podziemie. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, CPRDiP, Warszawa 2017, ss. 504.

18. Szyłkiewicz S., Wspomnienia z wojny 1918–1920 ułana 13. Pułku Ułanów Wileńskich, oprac. D. Maksimiuk, IPN,  Białystok – Warszawa 2018, ss. 198.

19. Tym J. S., Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo TETRAGON, Warszawa 2016 (II wydanie, Warszawa 2019), ss. 404.

20. Wysocki W. J., 1918. Księga Chwały odrodzonej Rzeczypospolitej. Album niepodległościowe… Bóg – Honor – Ojczyzna, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2018, ss. 370.

21. Wysoczyńska K., Zofia Franio. W służbie ojczyźnie, w służbie człowiekowi, Fundacja historia.pl, Gdańsk 2018, ss. 200.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Uchwała Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki 

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2019 r. brzmi: Polska: wojna i granice w XX w.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

W tym roku formuła Konkursu została rozszerzona. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na języki angielski i niemiecki oraz jej promocja w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2019 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

- upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

- promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

- nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

-wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2019 r.

W styczniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się przetłumaczona wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. Obecnie Fundacja realizuje tłumaczenie pracy Laureata II Edycji Konkursu, Prof. Andrzeja Chwalby.

 

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania).

2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy (plik do pobrania).

3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

 

POCZTA ELEKTRONICZNA POCZTA TRADYCYJNA

 

Skany w formacie pdf wszystkich
wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książki
należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
 
Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
Fundacja im. Janusza Kurtyki
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa
 
Do przesyłki należy dołączyć informację,
czyjego zgłoszenia dotyczą książki.
 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

 

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty
oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
Fundacja im. Janusza Kurtyki
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa
 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

  

 

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r.

 

Terminarz Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 15 lutego 2019 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 15 marca 2019 r.).

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 12 kwietnia 2019 r.).

4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 kwietnia 2019 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2019 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2019 r.).

7. Organizacja tłumaczeń nagrodzonej pracy oraz Gali Konkursowej (1 lipca – 15 listopada 2019 r.).

8. Gala Konkursowa (do 13 grudnia 2019 r.).

 

Do pobrania:
Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy
Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy
Regulamin III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Terminarz III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Uchwała Zarządu Nr 3/2019 w sprawie powołania Zespołu Konkursowego
Uchwała Zarządu Nr 4/2019 w sprawie powołania Komisji Recenzentów

 

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. "Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG".

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

Kontakt telefoniczny (Biuro): +48 727 704 853
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne