"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Z radością informujemy, że w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki, zwyciężyła książka Dr. Damiana K. Markowskiego pt.„Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918”, wydana w 2019 r.

Dnia 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac, Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę Dr. Damiana K. Markowskiego pt. „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to już III Edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: Polska: wojna i granice w XX w. W tym roku projekt został rozszerzony. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na języki angielski i niemiecki oraz jej wydanie. Następnie Fundacja zorganizuje promocję książki w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Uroczysta Gala Konkursowa odbędzie się jesienią 2019 r. w Warszawie.

Prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który był Recenzentem konkursowym nagrodzonej książki, podkreślił, że jej novum polega na uchwyceniu bojów o Lwów w listopadzie 1918 r. z trzech perspektyw: polskiej, ukraińskiej oraz żydowskiej. Siłą książki Markowskiego – jak stwierdził Recenzent – jest m.in. rozległa literatura przedmiotu, zarówno polska, jak i ukraińska oraz niemiecka i angielska, z której skorzystał. Pod tym względem Autor był doskonale przygotowany. Solidnie i sumiennie zbadał kolekcje źródłowe, archiwalne i biblioteczne. Dzięki temu mógł w sposób pełny i maksymalnie zobiektywizowany zaprezentować dzieje kilku tygodni walk. 

Dla Prof. Chwalby bardzo cenne są fragmenty pracy dotyczące ukazania wojny polsko-ukraińskiej przez pryzmat problematyki dziedzictwa i pamięci. Autor odnosi się do licznych uproszczeń i błędów obecnych w literaturze historycznej (…). Szczegółowo prezentuje strony konfliktu, ich potencjał, wyposażenie wojskowe, organizację. Zastanawia się, dlaczego Polacy, stanowiący większość mieszkańców miasta i mający przewagę kulturową i gospodarczą, dali się zaskoczyć. (…) Podobnie ważnym fragmentem książki jest prezentacja złożonych relacji polsko-żydowskich i głośnego w świecie pogromu. Recenzent zauważył, że Dr Markowski ciekawie, trafnie i w sposób intrygujący kreśli przed Czytelnikiem wizerunek miasta. Z dużą swobodą opowiada o polskiej młodzieży szybko dojrzewającej w ogniu walk. Szerszy akapit poświęca, co zrozumiałe, orlętom lwowskim.

Doceniając walory narracji, Prof. Chwalba zwrócił uwagę na jej umiejętne konstruowanie, świeżość opisu czy nienaganny styl. Autor posiada talent literacki, dzięki czemu czytanie tekstu jest przyjemnością – dodaje Recenzent. Cennym uzupełnieniem książki są liczne i mniej znane ilustracje.

Przyznanie Nagrody im. Janusza Kurtyki Dr. Damianowi K. Markowskiemu wyraża przekonanie Rady Programowej Fundacji, że wyłoniona w Konkursie książka wzbudzi zainteresowanie czytelnika anglo- i niemieckojęzycznego, w tym zachodniego środowiska naukowego.

Laureatowi serdecznie gratulujemy. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki w 2019 roku został objęty Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Projekt realizowany jest w ramach Obchodów Stulecia Polskiej Niepodległości i Odbudowy Polskiej Państwowości.

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”. 

Dr Damian Karol Markowski (ur. 1986) – historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010), doktorat na Wydziale Historycznym UW (2016, temat dysertacji: „Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych”). Pracował w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie zatrudniony w Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeden z nielicznych polskich młodych badaczy zajmujący się dziejami Europy Wschodniej i dawnych polskich Ziem Wschodnich. Uczeń wybitnych dziejopisów: Prof. Pawła Wieczorkiewicza, Prof. Romualda Turkowskiego, Prof. Grzegorza Motyki. Wygłosił referaty na kilkunastu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Warszawie, Lwowie, Berlinie i Brukseli. Autor monografii: „Płonące Kresy: operacja Burza na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej” (Warszawa 2008 i 2011 – II wydanie), „Anatomia strachu: sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944-1953. Studium zmian polityczno-gospodarczych” (Warszawa 2018) oraz nagrodzonej w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki: „Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918” (Kraków 2019). Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz ponad stu artykułów popularnonaukowych i recenzji. Publikował m.in. w: „Przeglądzie Historycznym”, „Studiach Politycznych”, „Roczniku Polsko-Niemieckim”. Współpracuje z redakcją „Nowej Europy Wschodniej”. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009). Realizował granty takich instytucji jak: Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie (2013), Polish Aid Foundation Trust w Londynie (2013-2014). Uczestniczył w projektach naukowych: „Kultura pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech” (2008, Instytut Stefana Starzyńskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Jugend bewegt Europa), „Otwarte polsko-ukraińskie spotkania z historią – Ruch przez granice: powojenne przesiedlenia i doświadczenia ludzi pogranicza” (2019, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie).

 

 

 

Na podstawie załączonej uchwały z 18 kwietnia 2019 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek: 

1. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013, ss. 447.

2. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

3. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

4. Nowik G., Zanim złamano Enigmę... Rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, ss. 1405.

5. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2019 r.

Wybór zwycięskiej pracy nastąpi w czerwcu 2019 r. 

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas III Edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 21 zgłoszeń. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Część książek nie spełniała jednak warunków formalnych. Zgłoszenia do III Edycji Konkursu były następujące:

1. Artymowski S., Bezak P., Ku jedności: listopad 1918 roku, WN PWN, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 252.

2. Bednarek M., Zimmerer K., Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 320.

3. Cichocka M., Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, WN USz, Szczecin 2018, ss. 369.

4. Gliniecki T., Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Wydawnictwo MIIWŚ, Gdańsk 2017, ss. 362.

5. Grzybowski A., Tebinka J., Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei, IPN, Warszawa 2018, ss. 640. 

6. Gursztyn P., Ribbentrop-Beck. Czy Pakt Polska Niemcy był możliwy?, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2018, ss.367.

7. Heksel B., Kocik K., Żegota. Ukryta pomoc, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 352.

8. Kaźmierska K., Pałka J., Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018, ss. 456.

9. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013.

10. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

11. Kondracki T., Stefan Adam Zamoyski (1904-1976), ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny, IH PAN, Warszawa 2018, ss. 246 + 28 ss. il.

12. Langowski K., „O honor i sztandar, który nas skupia”Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943–2013), IPN, Warszawa 2018, ss. 701.

13. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

14. Nowik G., Zanim złamano Enigmę... Rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, ss. 1405.

15. Owoc T., Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, ss. 264.

16. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

17. Sowieci a polskie podziemie. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, CPRDiP, Warszawa 2017, ss. 504.

18. Szyłkiewicz S., Wspomnienia z wojny 1918–1920 ułana 13. Pułku Ułanów Wileńskich, oprac. D. Maksimiuk, IPN,  Białystok – Warszawa 2018, ss. 198.

19. Tym J. S., Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo TETRAGON, Warszawa 2016 (II wydanie, Warszawa 2019), ss. 404.

20. Wysocki W. J., 1918. Księga Chwały odrodzonej Rzeczypospolitej. Album niepodległościowe… Bóg – Honor – Ojczyzna, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2018, ss. 370.

21. Wysoczyńska K., Zofia Franio. W służbie ojczyźnie, w służbie człowiekowi, Fundacja historia.pl, Gdańsk 2018, ss. 200.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Uchwała Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki 

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2019 r. brzmi: Polska: wojna i granice w XX w.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

W tym roku formuła Konkursu została rozszerzona. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na języki angielski i niemiecki oraz jej promocja w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2019 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

- upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

- promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

- nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

-wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2019 r.

W styczniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się przetłumaczona wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. Obecnie Fundacja realizuje tłumaczenie pracy Laureata II Edycji Konkursu, Prof. Andrzeja Chwalby.

 

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania).

2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy (plik do pobrania).

3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

 

POCZTA ELEKTRONICZNA POCZTA TRADYCYJNA

 

Skany w formacie pdf wszystkich
wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książki
należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
 
Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
Fundacja im. Janusza Kurtyki
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa
 
Do przesyłki należy dołączyć informację,
czyjego zgłoszenia dotyczą książki.
 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

 

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty
oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
Fundacja im. Janusza Kurtyki
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa
 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

  

 

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r.

 

Terminarz Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 15 lutego 2019 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 15 marca 2019 r.).

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 12 kwietnia 2019 r.).

4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 kwietnia 2019 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2019 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2019 r.).

7. Organizacja tłumaczeń nagrodzonej pracy oraz Gali Konkursowej (1 lipca – 15 listopada 2019 r.).

8. Gala Konkursowa (do 13 grudnia 2019 r.).

 

Do pobrania:
Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy
Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy
Regulamin III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Terminarz III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Uchwała Zarządu Nr 3/2019 w sprawie powołania Zespołu Konkursowego
Uchwała Zarządu Nr 4/2019 w sprawie powołania Komisji Recenzentów

 

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. "Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG".

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:                 Adres do korespondencji:

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

kontakty e-mail:

Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. projektowych: projekty@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Kierownik ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne