Zobacz wszystkie
 

 

Nagroda im Janusza Kurtyki to największy oraz najważniejszy projekt organizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki corocznie od 2017 roku

Celem Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki jest umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji wydanych na rynku polskim.Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu jest uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Co roku ogłaszany jest konkurs, który polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką danej edycji.

Temat określany jest przez Radę Programową Fundacji na czele z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem.

Wybór laureata jest dwuetapowy:

a) w pierwszym etapie zbiera się Zespół Konkursowy, złożony z historyków, który spośród zgłoszonych pracy wybiera finałową piątkę.

b) w drugim każda z finałowych książek przechodzi proces recenzji naukowej. Decyzję o wyborze laureta podejmuje Rada Programowa.

 

Formą Nagrody im. Janusza Kurtyki jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski lub inny oraz wydanie jej poza granicami kraju.

Całość edycji wieńczą działania promocyjne. Na arenie krajowej jest to uroczysta gala połączona z wręczeniem nagrody i konferencją naukową, zaś na arenie międzynarodowej cykl spotkań, wykładów oraz debat z autorem przetłumaczonej książki organizowany w kraju jej wydania.

Idea projektu i obejmuje:

• upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

• promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

• nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

• promocja prac historycznych, wyróżniających się wysokim poziomem merytorycznym;

• zwiększenie dostępności językowej polskiej historiografii;

• rozdystrybuowanie polskich prac historycznych w księgarniach, w tym w dużych księgarniach internetowych typu Amazon, bibliotekach i placówkach badawczych;

• zapoznanie amerykańskiej i niemieckiej a pośrednio także światowej opinii publicznej i środowisk intelektualnych z dorobkiem polskiej nauki;

• wzbudzenie debaty dotyczącej polskich nauki i polskiej historii;

• przedstawienie polskiej perspektywy interpretacji historii;

• zwiększenie społecznej świadomości: projekt ma szansę na trwałe wpisać się w pogłębianie refleksji nad historią Polski na terenie RP oraz na świecie;

• popularyzacja wśród polskich naukowców kierowania publikacji na rynki zewnętrzne;

• promocja i popularyzacja polskiego dziedzictwa, historii oraz nauki w kraju i za granicą; 

• budowa zespołu, który będzie posiadać wiedzę na temat promocji polskiej nauki za granicami kraju.

Wymienione powyżej cele są tożsame z celami programu:z umiędzynarodowieniem polskiej nauki i zwiększeniem rozpoznawalności jej osiągnięć oraz kształtowaniem odbioru społecznego polskiej nauki.

 

Projekt jest odpowiedzią wnioskodawcy na następująco zidentyfikowane potrzeby:

- potrzebę wzbogacenia międzynarodowego obiegu naukowego o polskie prace naukowe;

- potrzebę poszerzenia świadomości społeczeństw zachodnich dotyczących zagadnień ważnych dla polskiej nauki i historii;

- potrzebę stworzenia zachęty i możliwości do pokonywania barier w publikowaniu za granicą;

- potrzebę pomocy szerszemu gronu odbiorców nieakademickich w wyborze wartościowej publikacji i dotarcie z nią do tego grona. Potrzeba wzbogacenia międzynarodowego obiegu naukowego polską opiniotwórczą pracą naukową związana jest z zauważalnym brakiem obecności polskiej nauki we współczesnych zachodnich dyskusjach naukowych i brakiem reprezentacji polskiego punktu widzenia. Polskie publikacje nie docierają do czasopism i na rynek wydawniczy, a jeśli się tak dzieje, nie są w stanie zaistnieć w szerszej świadomości. Problem ten, dotyczący odbiorców naukowych, ma znaczenie także w kontekście świadomości społecznej społeczeństw zachodnich, dotyczącej zagadnień ważnych dla polskiej nauki i polskiej historii. Projekt odpowiada na te potrzeby w sposób bezpośredni, zapewniając swoją koncepcją pojawienie się w bibliotekach i sklepach zagranicznych poprawnie przetłumaczonej i stojącej na wysokim poziomie merytorycznym pracy.

Potrzeba stworzenia zachęty i możliwości publikowania za granicą związana jest z widocznymi barierami w tym zakresie. Mają one w ocenie wnioskodawców związek z ograniczeniami o charakterze finansowym, organizacyjnym i brakiem kultury publikowania za granicą, na co projekt odpowiada zapewnieniem zwycięskiej pracy publikacji a pozostałym zachętę do kierowania prac za granicę. 

Projekt stanowi również odpowiedź na potrzebę kształtowania społecznego odbioru nauki poprzez wskazanie wśród wielu ukazujących się prac, pracy wartościowej i zapewnienie jej dotarcia do szerszej publiczności poprzez aspekty promocyjne

 

Serdecznie zapraszamy autorów, wydawców oraz wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac do konkursu. Terminy zgłoszeń publikowane są w poszczególnych ogłoszeniach.

 

Dotychczasowi laureaci i nagrodzone prace:  
I Edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki w roku 2017 - prof. Tadeusz Wolsza, Praca: "To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. 
II Edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki w roku 2018 - prof. Andrzej Chwalba, Praca: Wielka wojna Polaków 1914-1918


 

Patron

Professor Janusz Kurtyka The Foundation’s Patron Janusz Kurtyka was born on August 13, 1960 in Kraków, Poland. He was a historian specializing in the Middle Ages and contemporary history. His interest in medieval studies was primarily concerned with genealogy, social elites, power structures and border regions.

In contemporary history, his work focused especially on the problems facing the anti-Communist opposition movement. In the 1980s he became involved in anti-Communist activities in Poland, particularly in the activities of the independent students’ union known as the NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów). Professor Kurtyka delivered lectures for the Underground Jagiellonian University, the Cardinal Stefan Wyszyński Christian Workers’ University at Mistrzejowice, the State Higher Vocational School (State Higher School of Eastern Europe) at Przemyśl, and the Ignatianum Jesuit University of Philosophy and Education, Kraków. He was an associate of the Institute of History of the Polish Academy of Sciences and the Kraków branch of the Institute of National Remembrance. In 2005-2010 he was President of the Institute of National Remembrance and served in this offi ce until his death.

Professor Kurtyka helped to launch research on the history of the anti-Communist resistance movement in Poland after the Second World War. He was committed to the campaign to establish March 1 (the anniversary of the murder of activists of the Fourth Central Board of the Freedom and Independence in 1951) as the National Day of Remembrance for the Indomitable Soldiers. He cooperated with President Lech Kaczyński in drafting the bill for the establishment of this national day of remembrance. The choice of the date was his original idea, and he was one of the pioneers of the campaign in 2009. These endeavors were successful, and the Parliament of the Republic of Poland passed the bill in 2011. Professor Kurtyka also initiated the work of the Investigative Division of the Institute for the accountability of the Communist perpetrators for their crimes. He advocated the de-communization process of public space (streets, squares, monuments), and bringing to light the names of public fi gures who had cooperated with the Communist secret police and denounced other people.

He received several national decorations: the Commander’s Cross and Star of the Order of Polonia Restituta (2009), the Grand Cross of the Order of Polonia Restituta (2010, posthumously), the Custodian of National Memory Award (2010, posthumously), the Cross of Freedom and Solidarity (2015, posthumously) and the Ukrainian Order of Merit (2007). He died on April 10, 2010 in the Smolensk plane crash in Russia, in which the Polish government aircraft carrying the Polish delegation to commemorate the 70th Anniversary of the Katyn Massacre crashed, killing all on board. The incident occurred right next to the site of the Massacre, the destination to which the passengers were fl ying to pay tribute to the victims of Katyn.

Contact

Register address                     Mailing address

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

e-mail contacts:

President of the Board: prezes@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for projects: projekty@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for resarch: nauka@fundacjakurtyki.pl

Promotion Manager: media@fundacjakurtyki.pl

Bank account number:
SWIFT BPKOPLPW 46 1020 3378 0000 1702 0303 3305

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne