Zobacz wszystkie
 

 

Nagroda im Janusza Kurtyki to największy oraz najważniejszy projekt organizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki corocznie od 2017 roku

Celem Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki jest umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji wydanych na rynku polskim.Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu jest uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Co roku ogłaszany jest konkurs, który polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką danej edycji.

Temat określany jest przez Radę Programową Fundacji na czele z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem.

Wybór laureata jest dwuetapowy:

a) w pierwszym etapie zbiera się Zespół Konkursowy, złożony z historyków, który spośród zgłoszonych pracy wybiera finałową piątkę.

b) w drugim każda z finałowych książek przechodzi proces recenzji naukowej. Decyzję o wyborze laureta podejmuje Rada Programowa.

 

Formą Nagrody im. Janusza Kurtyki jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski lub inny oraz wydanie jej poza granicami kraju.

Całość edycji wieńczą działania promocyjne. Na arenie krajowej jest to uroczysta gala połączona z wręczeniem nagrody i konferencją naukową, zaś na arenie międzynarodowej cykl spotkań, wykładów oraz debat z autorem przetłumaczonej książki organizowany w kraju jej wydania.

Idea projektu i obejmuje:

• upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

• promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

• nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

• promocja prac historycznych, wyróżniających się wysokim poziomem merytorycznym;

• zwiększenie dostępności językowej polskiej historiografii;

• rozdystrybuowanie polskich prac historycznych w księgarniach, w tym w dużych księgarniach internetowych typu Amazon, bibliotekach i placówkach badawczych;

• zapoznanie amerykańskiej i niemieckiej a pośrednio także światowej opinii publicznej i środowisk intelektualnych z dorobkiem polskiej nauki;

• wzbudzenie debaty dotyczącej polskich nauki i polskiej historii;

• przedstawienie polskiej perspektywy interpretacji historii;

• zwiększenie społecznej świadomości: projekt ma szansę na trwałe wpisać się w pogłębianie refleksji nad historią Polski na terenie RP oraz na świecie;

• popularyzacja wśród polskich naukowców kierowania publikacji na rynki zewnętrzne;

• promocja i popularyzacja polskiego dziedzictwa, historii oraz nauki w kraju i za granicą; 

• budowa zespołu, który będzie posiadać wiedzę na temat promocji polskiej nauki za granicami kraju.

Wymienione powyżej cele są tożsame z celami programu:z umiędzynarodowieniem polskiej nauki i zwiększeniem rozpoznawalności jej osiągnięć oraz kształtowaniem odbioru społecznego polskiej nauki.

 

Projekt jest odpowiedzią wnioskodawcy na następująco zidentyfikowane potrzeby:

- potrzebę wzbogacenia międzynarodowego obiegu naukowego o polskie prace naukowe;

- potrzebę poszerzenia świadomości społeczeństw zachodnich dotyczących zagadnień ważnych dla polskiej nauki i historii;

- potrzebę stworzenia zachęty i możliwości do pokonywania barier w publikowaniu za granicą;

- potrzebę pomocy szerszemu gronu odbiorców nieakademickich w wyborze wartościowej publikacji i dotarcie z nią do tego grona. Potrzeba wzbogacenia międzynarodowego obiegu naukowego polską opiniotwórczą pracą naukową związana jest z zauważalnym brakiem obecności polskiej nauki we współczesnych zachodnich dyskusjach naukowych i brakiem reprezentacji polskiego punktu widzenia. Polskie publikacje nie docierają do czasopism i na rynek wydawniczy, a jeśli się tak dzieje, nie są w stanie zaistnieć w szerszej świadomości. Problem ten, dotyczący odbiorców naukowych, ma znaczenie także w kontekście świadomości społecznej społeczeństw zachodnich, dotyczącej zagadnień ważnych dla polskiej nauki i polskiej historii. Projekt odpowiada na te potrzeby w sposób bezpośredni, zapewniając swoją koncepcją pojawienie się w bibliotekach i sklepach zagranicznych poprawnie przetłumaczonej i stojącej na wysokim poziomie merytorycznym pracy.

Potrzeba stworzenia zachęty i możliwości publikowania za granicą związana jest z widocznymi barierami w tym zakresie. Mają one w ocenie wnioskodawców związek z ograniczeniami o charakterze finansowym, organizacyjnym i brakiem kultury publikowania za granicą, na co projekt odpowiada zapewnieniem zwycięskiej pracy publikacji a pozostałym zachętę do kierowania prac za granicę. 

Projekt stanowi również odpowiedź na potrzebę kształtowania społecznego odbioru nauki poprzez wskazanie wśród wielu ukazujących się prac, pracy wartościowej i zapewnienie jej dotarcia do szerszej publiczności poprzez aspekty promocyjne

 

Serdecznie zapraszamy autorów, wydawców oraz wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac do konkursu. Terminy zgłoszeń publikowane są w poszczególnych ogłoszeniach.

 

Dotychczasowi laureaci i nagrodzone prace:  
I Edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki w roku 2017 - prof. Tadeusz Wolsza, Praca: "To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. 
II Edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki w roku 2018 - prof. Andrzej Chwalba, Praca: Wielka wojna Polaków 1914-1918


 

Patron

Janusz Marek Kurtyka – born in August 13, 1960 in Cracow, died on April 10, 2010 in Smolensk - Polish historian, mediator,  PhD of the humanities. In the years 2005 - 2010 President of the Institute of National Remembrance.

Janusz Kurtyka was one of the first researchers who  scientifically took up the subject of the Cursed Soldiers, the author of the History Papers of the WiN - a scientific journal, which before the founding of the Institute of National Remembrance  had been one of the key platforms for transferring knowledge about the post-war, anti-Communist underground in the Polish People’s Republic

At the time of its presidency, National Rememberance Institute made a strategic breakthrough in the  narration about Polish modern history or the systematic research of the communist  intelligence in opposition circles and the history of the anti-communist underground. After his death, the civic initiatives flourished as part of the celebration of the National Day of Remembrance of Cursed Soldiers on March 1. The initiators of its establishment had been the President of Poland Lech Kaczyński and the President of IPN Janusz Kurtyka.

Award winner of: Cross of the Great Order of the Rebirth of Poland, Commander Cross with the Star of the Order of the Rebirth of Poland, Cross of Freedom and Solidarity, Order of Merit for Ukraine III class. Winner of the National Custody Award and numerous scientific awards.

Contact

Register address                     Contact address

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

e-mail contacts:

President of the Board: prezes@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for projects: projekty@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for resarch: nauka@fundacjakurtyki.pl

Promotion Manager: media@fundacjakurtyki.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne