"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie
 

 

Nagroda im Janusza Kurtyki to największy oraz najważniejszy projekt organizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki corocznie od 2017 roku

Celem Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki jest umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji wydanych na rynku polskim.Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz wydanie jej w Stanach Zjednoczonych. Zwieńczeniem Konkursu jest uroczysta Gala pod koniec 2018 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki.

Co roku ogłaszany jest konkurs, który polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką danej edycji.

Temat określany jest przez Radę Programową Fundacji na czele z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem.

Wybór laureata jest dwuetapowy:

a) w pierwszym etapie zbiera się Zespół Konkursowy, złożony z historyków, który spośród zgłoszonych pracy wybiera finałową piątkę.

b) w drugim każda z finałowych książek przechodzi proces recenzji naukowej. Decyzję o wyborze laureta podejmuje Rada Programowa.

 

Formą Nagrody im. Janusza Kurtyki jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski lub inny oraz wydanie jej poza granicami kraju.

Całość edycji wieńczą działania promocyjne. Na arenie krajowej jest to uroczysta gala połączona z wręczeniem nagrody i konferencją naukową, zaś na arenie międzynarodowej cykl spotkań, wykładów oraz debat z autorem przetłumaczonej książki organizowany w kraju jej wydania.

Idea projektu i obejmuje:

• upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

• promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

• nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

• promocja prac historycznych, wyróżniających się wysokim poziomem merytorycznym;

• zwiększenie dostępności językowej polskiej historiografii;

• rozdystrybuowanie polskich prac historycznych w księgarniach, w tym w dużych księgarniach internetowych typu Amazon, bibliotekach i placówkach badawczych;

• zapoznanie amerykańskiej i niemieckiej a pośrednio także światowej opinii publicznej i środowisk intelektualnych z dorobkiem polskiej nauki;

• wzbudzenie debaty dotyczącej polskich nauki i polskiej historii;

• przedstawienie polskiej perspektywy interpretacji historii;

• zwiększenie społecznej świadomości: projekt ma szansę na trwałe wpisać się w pogłębianie refleksji nad historią Polski na terenie RP oraz na świecie;

• popularyzacja wśród polskich naukowców kierowania publikacji na rynki zewnętrzne;

• promocja i popularyzacja polskiego dziedzictwa, historii oraz nauki w kraju i za granicą; 

• budowa zespołu, który będzie posiadać wiedzę na temat promocji polskiej nauki za granicami kraju.

Wymienione powyżej cele są tożsame z celami programu:z umiędzynarodowieniem polskiej nauki i zwiększeniem rozpoznawalności jej osiągnięć oraz kształtowaniem odbioru społecznego polskiej nauki.

 

Projekt jest odpowiedzią wnioskodawcy na następująco zidentyfikowane potrzeby:

- potrzebę wzbogacenia międzynarodowego obiegu naukowego o polskie prace naukowe;

- potrzebę poszerzenia świadomości społeczeństw zachodnich dotyczących zagadnień ważnych dla polskiej nauki i historii;

- potrzebę stworzenia zachęty i możliwości do pokonywania barier w publikowaniu za granicą;

- potrzebę pomocy szerszemu gronu odbiorców nieakademickich w wyborze wartościowej publikacji i dotarcie z nią do tego grona. Potrzeba wzbogacenia międzynarodowego obiegu naukowego polską opiniotwórczą pracą naukową związana jest z zauważalnym brakiem obecności polskiej nauki we współczesnych zachodnich dyskusjach naukowych i brakiem reprezentacji polskiego punktu widzenia. Polskie publikacje nie docierają do czasopism i na rynek wydawniczy, a jeśli się tak dzieje, nie są w stanie zaistnieć w szerszej świadomości. Problem ten, dotyczący odbiorców naukowych, ma znaczenie także w kontekście świadomości społecznej społeczeństw zachodnich, dotyczącej zagadnień ważnych dla polskiej nauki i polskiej historii. Projekt odpowiada na te potrzeby w sposób bezpośredni, zapewniając swoją koncepcją pojawienie się w bibliotekach i sklepach zagranicznych poprawnie przetłumaczonej i stojącej na wysokim poziomie merytorycznym pracy.

Potrzeba stworzenia zachęty i możliwości publikowania za granicą związana jest z widocznymi barierami w tym zakresie. Mają one w ocenie wnioskodawców związek z ograniczeniami o charakterze finansowym, organizacyjnym i brakiem kultury publikowania za granicą, na co projekt odpowiada zapewnieniem zwycięskiej pracy publikacji a pozostałym zachętę do kierowania prac za granicę. 

Projekt stanowi również odpowiedź na potrzebę kształtowania społecznego odbioru nauki poprzez wskazanie wśród wielu ukazujących się prac, pracy wartościowej i zapewnienie jej dotarcia do szerszej publiczności poprzez aspekty promocyjne

 

Serdecznie zapraszamy autorów, wydawców oraz wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac do konkursu. Terminy zgłoszeń publikowane są w poszczególnych ogłoszeniach.

 

Dotychczasowi laureaci i nagrodzone prace:  
I Edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki w roku 2017 - prof. Tadeusz Wolsza, Praca: "To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje". Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. 
II Edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki w roku 2018 - prof. Andrzej Chwalba, Praca: Wielka wojna Polaków 1914-1918


 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków

Adres do korespondencji:
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa

kontakt telefoniczny (Biuro): +48 516 478 224
kontakt telefoniczny (Media): +48 694 320 294

Kontakty e:mail:
Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl
Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Koordynator ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727
Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne