„W Warszawie powinno powstać muzeum 50-letniej wojny Polaków. Przecież dla nas II wojna światowa skończyła się dopiero w 1989 r.”

Janusz Kurtyka

Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? to cykle debat i towarzyszące im publikacje, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowych, relacji tekstowych i nagrań wideo.

Organizując projekt Fundacja nawiązuje współpracę z ekspertami i naukowcami. Naszymi gośćmi byli m. in.:prof. Andrzej Nowak,, prof. Tomasz Panfil, Witold Jurasz, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Wojciech Jakóbik, Piotr Semka . Rezultatem dyskusji jest tworzenie bazy know how, z której korzystać mogą instytucje, zajmujące się dyplomacją publiczną oraz organizacje III sektora i zainteresowani obywatele.

PUBLIKACJE

Każdy pełny cykl debat pointowany jest publikacją książkową, zawierającą transkrypcje z dyskusji dopełnione artykułami przygotowanymi przez zaangażowanych w projekt ekspertów. 

Organizujemy debaty, w których przeszłość spotyka się z teraźniejszością

W ramach projektu Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Fundacja im. Janusza Kurtyki organizuje debaty z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy i praktyki: od klasycznej historii, przez historię gospodarczą, socjologię, komunikację, politologię, stosunki międzynarodowe, dyplomację publiczną, na kulturoznawstwie kończąc. Debaty, wchodzące w skład cykli, pogrupowane są w bloki tematyczne, w ramach których analizowane są relacje Polski z wybranymi sąsiadami lub partnerami, w których historia stanowi istotny czynnik, determinujący kierunki i specyfiki tych relacji. Poruszane są między innymi zagadnienia związane ze stosunkami Polski z krajami bałtyckimi, Białorusią, Litwą, Niemcami, Rosją, Ukrainą, Izraelem i diasporą żydowską, czy krajami wchodzącymi w skład grupy V4. Czynione jest to kontekście wspólnej, czasami trudnej, dzielącej i różnie interpretowanej przeszłości.

Debata pt. „Relacje polsko-żydowskie a narracje historyczne o II wojnie światowej”. Biblioteka im. Janusza Kurtyki 24.04.19. Fot. J. Ciborowska

Mapujemy problemy, gromadzimy ekspertów, dostarczamy recepty

Wspomniane współczesne relacje Polski z jej partnerami, w których znaczenie ma historia, generują szereg trudności i punktów zapalnych. Dzięki organizacji debat z cyklu Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Fundacja dokonuje inwentaryzacji niezdiagnozowanych dotąd przez inne podmioty zagadnień ze styku dyplomacji publicznej i polityki pamięci, zbierając jednocześnie wokół nich zespół ekspertów o wyjątkowych specjalizacjach oraz przygotowując gotowe recepty dla instytucji publicznych działających na styku teraźniejszości i przeszłości.

Utrwalamy projekt publikacjami i nasycamy nimi przestrzeń publiczną

Każda z debat wchodząca w skład cyklu podsumowywana jest krótką relacją tekstową i udostępnieniem jej zapisu wideo w Internecie. Każdy pełny cykl debat, z kolei, pointowany jest publikacją książkową, zawierającą transkrypcje z dyskusji, dopełnione artykułami przygotowanymi przez zaangażowanych w projekt ekspertów. Relacje, nagrania i książki, dystrybuowane są zarówno w przestrzeni wirtualnej jak i poprzez wydania fizyczne, trafiające do kluczowych bibliotek, osób i urzędów.

Za każdy kamień twój, stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego. Biblioteka im. Janusza Kurtyki. 07.08.2019 .Fot. W. Klemp

Jak projekt Historia, prawda teraźniejszość zmienia świat?

Przyczynkiem do stworzenia projektu w opisywanym kształcie stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów oraz złożoność stosunków międzynarodowych, na które problemy te oddziałują po dziś dzień. Zgodnie z diagnozą Fundacji, Polska oraz służące jej instytucje i kadry są nieprzygotowane do prowadzenia przemyślanej i systematycznej polityki w tym obszarze. Na problem ten składają się trzy problemy składowe:

  • brak zidentyfikowanych i zdiagnozowanych punktów zapalnych i problemowych
  • brak narzędzi do ich rozwiązywania
  • brak większej liczby wykwalifikowanych kadr, które mogłyby z tych narzędzi korzystać.

Projekt Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? stanowi odpowiedź na wszystkie te wyzwania. Dzięki konsekwentnemu omawianiu kolejnych problemów, związanych z relacjami Polski z kolejnymi partnerami, prowadzi do stworzenia mapy zagadnień związanych z dyplomacją publiczną w obszarze polityki pamięci. Z kolei dzięki nakierowaniu projektu na stworzenie recept dla instytucji państwowych, dostarcza narzędzi, które mogą uczynić je i ich kadry zdolnymi do skutecznego prowadzenia polityk publicznych.

O skali przedsięwzięcia i jego znaczeniu świadczą dotychczasowe dokonania Fundacji związane z Projektem.

Za każdy kamień twój, stolico… – spotkanie ze świadkami Powstania Warszawskiego. Biblioteka im. Janusza Kurtyki. 07.08.2019 .Fot. J. Ciborowska

I EDYCJA PROJEKTU

Projekt Historia, prawda teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? rozpoczął się w listopadzie 2018 r.  i w swej pierwszej odsłonie trwał do końca roku 2019. Podczas 13 debat, wchodzących w skład pierwszej edycji, 50 ekspertów poruszyło zagadnienia z 4 bloków tematycznych, odnoszących się do relacji polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-niemieckich oraz polsko-rosyjskich.

Zwieńczeniem projektu była publikacja książkowa Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat (red. Damian Bębnowski, Warszawa 2019). Na książkę, wydaną zarówno w formie tradycyjnej jak i w formie e-booka, złożyły się transkrypcje wszystkich dyskusji pierwszej odsłony projektu oraz artykuły w formie glos, przygotowane przez zaangażowanych w projekt ekspertów.

Patroni medialni I Edycji Projektu:

Rzeczpospolita, Uważam Rze Historia, DoRzeczy, historykon.pl oraz blogpress.pl. 

Partnerzy I Edycji Projektu:

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, Fundacja dla Rzeczypospolitej.

Cykl debat w ramach I Edycji Projektu stanowił część projektu Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

II EDYCJA PROJEKTU

Podobnie jak w pierwszej edycji, debaty wchodzące w skład projektu pogrupowane były w cztery główne bloki tematyczne, z których każdy dotyczył relacji Polski z innym partnerem. W tej odsłonie wspólnie z 36 ekspertami Fundacja zbadała stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4. Nowością w tej edycji były debaty-kazusy, przybliżające szczegółowo wybrane, wąskie zagadnienie związane z projektem.

Także II edycja Projektu zwieńczona została publikacją książkową. Nadano jej tytuł: Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0 Diagnozy, recepty, zapis debat (red. Damian Bębnowski, Warszawa 2020). Ponownie, na książkę, wydaną zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie e-booka, złożyły się transkrypcje wszystkich dyskusji tej edycji oraz artykuły w formie glos, przygotowane przez zaangażowanych w projekt specjalistów.

Partner medialny II Edycji Projektu: 

Blogpress.pl

Patroni medialni II Edycji Projektu: 

DoRzeczy, Historykon.pl

Partner  II Edycji Projektu: 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Cykl Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0 stanowił część projektów i zadań publicznych:
  • „Przeciw krzywym zwierciadłom”. 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
  • Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, „parasolowej” i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;
  • Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0 – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Publikacje Historia, Prawda, Teraźniejszość. Fot. A. Podgórny

III EDYCJA PROJEKTU

Kolejna edycja projektu odbyła się w 2021 roku. Odrębne bloki tematyczne koncentrowały się wokół relacji Polski z Francją, Wielką Brytanią i USA. Dwie dodatkowe rozmowy traktowały o polskiej dyplomacji naukowej oraz współczesnych kryzysach migracyjnych w Europie. W oparciu o rozbudowaną analizę historyczną, eksperci, reprezentujący różne obszary wiedzy, wskazywali główne problemy stosunków naszego państwa z partnerami oraz starali się formułować na tym polu określone recepty

Również ta edycja projektu zwieńczona została publikacją książkową. Nadano jej tytuł: Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0 Diagnozy, recepty, zapis debat (red. Damian Bębnowski, dr Artur Goszczyński, Warszawa 2021). Książka została wydana w formie tradycyjnej, jak i w formie e-booka. Złożyły się na nią transkrypcje wszystkich dyskusji tej edycji oraz artykuły przygotowane przez zaangażowanych w projekt specjalistów.

PARTNER MEDIALNY IiI EDYCJI PROJEKTU: 

Blogpress.pl

PATRONI MEDIALNI iII EDYCJI PROJEKTU: 

DoRzeczy, Historia DoRzeczy, Historykon.pl, Historia.org.pl

CYKL HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ. JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 3.0 STANOWIŁ CZĘŚĆ PROJEKTÓW I ZADAŃ PUBLICZNYCH:
  • Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, „parasolowej” i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;
  • Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 3.0 – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Debata: Polska – Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu. Sulejówek. 27.08.2022. Fot. W. Misiołek

Iv EDYCJA PROJEKTU

W lutym 2022 roku Rosja dokonała agresji militarnej na Ukrainę. W ten sposób, po raz kolejny, Kreml ujawnił swoje prawdziwe intencje geopolityczne, nawiązujące do imperialnej spuścizny Związku Sowieckiego. W związku z tymi wydarzeniami za wschodnią granicą Polski  IV edycja projektu została w całości poświęcona relacjom polsko-ukraińskim z uwzględnieniem geopolitycznej roli Rosji.

W ramach swoistego „długiego trwania” eksperci, reprezentujący polskie i ukraińskie ośrodki intelektualne, przeanalizowali ewolucję obustronnych stosunków od X do XXI wieku, wydobywając zarówno owocne, jak i trudne epizody oraz procesy. Stanowiło to punkt wyjścia dla sformułowania konstruktywnych recept.

Edycja projektu zwieńczona została publikacją książkową. Nadano jej tytuł: Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0 Diagnozy, recepty, zapis debat (red. Damian Bębnowski, dr Artur Goszczyński, Warszawa 2022). Publikacja dostępna jest w formie tradycyjnej oraz e-booka. Tradycyjnie złożyły się na nią transkrypcje wszystkich dyskusji tej edycji oraz artykuły przygotowane przez biorących udział w debatach ekspertów.

PARTNER MEDIALNY IV EDYCJI PROJEKTU: 

Blogpress.pl

CYKL HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ. JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI? 4.0 STANOWIŁ CZĘŚĆ PROJEKTÓW I ZADAŃ PUBLICZNYCH:
  • Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0 – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Wsparli nas