polityka prywatności
fundacji im. janusza kurtyki

Polityka Prywatności Fundacji im. Janusza Kurtyki

Klauzula informacyjna RODO
Administrator Danych Osobowych:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków
NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 000059872

Celem tego dokumentu jest przedstawienie informacji dotyczących sposobu postępowania przez Nas z Państwa danymi w związku z interakcjami, w które Państwo z nami wchodzicie, w tym w związku z korzystaniem ze strony internetowej Fundacji im Janusza Kurtyki , a także zapoznanie Państwa z przysługującymi Państwu w związku z tym prawami, w tym spełnienie obowiązku informacyjnego, wynikającego z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Znajdziecie tu Państwo także inne ważne z perspektywy prywatności informacje, takie jak sposób wykorzystywania przez nas plików cookies, logów i odnośników do innych stron.

 1. Co oznaczają pojęcia, którymi posługuje się Polityka Prywatności? 

Stroną jest strona internetowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, działająca pod domeną fundacjakurtyki.pl, prowadzona przez Fundację im. Janusza Kurtyki, ul. Wysłouchów 4/20
30-611, Kraków, NIP: 6793121982, REGON: 363647335, KRS: 0000598727

RODO to skrócona nazwa unijnego aktu prawnego, regulującego problematykę związaną z ochroną danych osobowych osób fizycznych. Jego pełna nazwa to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) R 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Z przyczyn praktycznych w niniejszej Polityce Prywatności posługiwać się będziemy formą skróconą RODO.

Państwa danymi osobowymi są wszelkie informacje o Państwu jako o osobach fizycznych, jeśli tylko możemy Państwa w jakiś sposób zidentyfikować. Będzie to w szczególności adres e-mail, który podajecie Państwo, wysyłając wiadomość (o ile zawiera dane, które pozwalają na Państwa identyfikacje), ale także informacje o numerze konta, z którego dokonujecie Państwo darowizny, czy podawany dobrowolnie numer telefonu. W naszej Fundacji dokładamy szczególnej staranności, aby chronić takie dane, stosując się do przepisów RODO. 

Przetwarzaniem danych osobowych może być każda operacja, którą można wykonać na danych osobowych, nawet ich proste przechowywanie na dysku. My przetwarzamy je wyłącznie w zakresie koniecznym dla realizacji celu, wiążącego się z naszymi relacjami. Wszystkie cele przetwarzania danych osobowych, związane z naszymi interakcjami, a w szczególności w związku z korzystaniem Przez Państwa z naszej strony internetowej, opisujemy w niniejszej Polityce Prywatności, by zapewnić Państwu pełną przejrzystość przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania, czyli co i w jaki sposób będzie się z danymi działo. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy je wyłącznie w zgodzie z celami, dla których zostały zebrane. 

Umową będzie umowa, zawarta w konsekwencji kontaktu, który zaistnieje między nami, ale także umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jaką jest zamówienie naszego Newslettera, czy korzystanie z naszej strony internetowej.

Dobrowolnym podaniem danych osobowych jest podanie danych bez obowiązku, wynikającego z przepisów prawa. 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować? 

Fundacja im. Janusza Kurtyki
ul. Wysłouchów 4/20
30-611 Kraków
NIP: 6793121982
REGON: 363647335
KRS: 0000598727

Można się z nami skontaktować na przykład pisząc na adres e-mail: media@fundacjakurtyki.pl.

W dalszej części Polityki Prywatności, pisząc o Fundacji im. Janusza Kurtyki jako o Administratorze Państwa danych osobowych, będziemy posługiwać się skróconą formą Administrator. 

 1. Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane w poszczególnych przypadkach, czy musicie je Państwo podawać, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania oraz jaki jest czas ich przechowywania? 

We wszystkich przypadkach dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 c) RODO w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z RODO i przechowywane tak długo, jak wynika z przepisów. W tym celu mogą być ujawniane uprawnionym organom i instytucjom. 

 1. Dane osobowe w przypadku skorzystania z formularzy
 • Jakie dane przetwarzamy i czy musicie je Państwo podawać?

Podczas korzystania z dostępnych na naszej stronie formularzy podajecie Państwo dane, wskazane w dokumencie przytoczonym przy tym formularzu. Dokument precyzuje, czy podanie danych jest dobrowolne i jakie są konsekwencje niepodania danych. 

W ramach korzystania z formularzy można także wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne dla przesłania wiadomości przez formularz. Jest jednak konieczne dla zamówienia Newslettera. 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania danych 

Dane te przetwarzamy w celu wskazanym w dokumencie precyzującym przetwarzanie, dostępnym przy danym formularzu. Dokument ten precyzuje także podstawy prawne przetwarzania oraz okres ich przechowywania. 

2. Dane osobowe w przypadku kontaktu poza formularzem

 • Jakie dane przetwarzamy i czy musicie je Państwo podawać? 

W przypadku kontaktu telefonicznego, mailowego, faksem lub z użyciem poczty tradycyjnej, niezależnie od tego, czy inicjowany był przez Państwa, czy przesz nas,  będziemy przetwarzać wyłącznie dane, które sami nam Państwo podacie lub które zostaną nam okazane ze względu na specyfikę danego środka komunikacji (np. adres e-mail) i specyfikę danej sprawy, z którą się zwracacie. Podanie innych danych może w konkretnej sprawie okazać się konieczne do jej załatwienia. W takim wypadku poinformujemy Państwa o konieczności podania dodatkowych danych dla załatwienia danej sprawy.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania danych Państwa 

Dane przetwarzamy w omawianym przypadku w celu kontaktu z Państwem w przedstawionej sprawie. Jeśli przedstawiona sprawa wymaga wymiany wiadomości lub dłuższego kontaktu w inny wskazany przez Państwa sposób, kontakt może wykraczać poza jedną odpowiedź. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest art. 6 ust 1 f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Interesem tym jest kontaktowanie się z w sprawach związanych z działalnością Administratora. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. 

Jeśli przetwarzanie wiąże się prowadzeniem korespondencji, Państwa dane przetwarzamy w takim wypadku także w celu archiwizacji korespondencji, na wypadek gdybyście chcieli Państwo wrócić do omawianej sprawy po jakimś czasie. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest również art. 6 ust 1 f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Interesem tym jest archiwizacja prowadzonej w związku z wykonywaną działalnością pozarządowa korespondencji. W tym zakresie także przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. 

Państwa dane są wreszcie przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną w przypadku przetwarzania w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami jest art. 6 ust. 1 f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Interesem tym jest ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W związku z przetwarzaniem Państwa danych na tej podstawie, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. 

Jeśli konsekwencją kontaktu jest zawarcie z nami umowy, celem przetwarzania może być w konsekwencji zawarcie i realizacja umowy. Tak przypadek omawiamy w punkcie 3. 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania kontaktu, a następnie w celu archiwizacji przez okres odpowiedni dla danego przypadku, nie dłużej jednak niż pięć lat od daty ostatniego kontaktu oraz w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z terminów przedawnień, określonych w obowiązujących przepisach. 

3. Dane osobowe w przypadku zawarcia umowy

 • Jakie dane przetwarzamy i czy musicie je Państwo podawać? 

Jeśli celem lub konsekwencją kontaktu jest zawarcie umowy, np. zakup Państwa produktów, czy zawarcie umowy darowizny, będziemy przetwarzać dane, które zostaną nam okazane ze względu na specyfikę danego środka komunikacji (np. adres e-mail), ewentualnie dane, które w ramach kontaktu sami nam Państwo podacie oraz przede wszystkim dane konieczne do zawarcia i wykonania danej umowy, w szczególności dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy (warunek zawarcia i wykonania umowy). 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania danych 

Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest art. 6 ust. 1 b) RODO (niezbędność do wykonania umowy). Dane przetwarzamy także w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, przechowywania i ew. wystawienia dokumentów księgowych, czy wynikających z prawa ochrony danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest art 6 ust. 1 c) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych) w związku z innymi przepisami prawa, w szczególności prawa cywilnego, prawa podatkowego czy RODO. W celu ułatwienia księgowania, ew. wystawiania dokumentów księgowych przetwarzamy także dane podane przez Państwa w publicznie dostępnych rejestrach poprzez automatyczne uzupełnienie informacji o kontrahencie w ramach księgowania, ew. wystawiania dokumentów księgowych w programie księgowym. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Interesem tym jest ułatwienie procesu księgowania, ew. wystawiania dokumentów. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Państwa dane są wreszcie przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową. Podstawą prawną w przypadku przetwarzania w tych celach jest art. 6 ust. 1 f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Interesem tym jest ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W tym zakresie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Państwa dane przetwarzane są przez czas trwania umowy w celu jej wykonania. Po wykonaniu dane przetwarzane są przez okres wynikający z terminów przedawnień, określonych w obowiązujących przepisach, w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak przechowywanie dokumentów księgowych, 

4. Dane osobowe w przypadku zamówienia Newslettera

 • Jakie dane przetwarzamy i czy musicie je Państwo podawać? 

Podczas korzystania z naszej strony, ewentualnie też z dostępnych na niej formularzy, możecie Państwo zamówić otrzymywanie od nas Newslettera. Zamówienie Newslettera nie jest konieczne dla korzystania z naszej strony,  czy przesłania danych  przez formularz, jednak jego niezamówienie skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania lub przekazywana Państwu Newslettera. Przetwarzamy Państwa adres e-mail i opcjonalnie, jeśli zdecydujecie się je Państwo podać, także imię i nazwisko. Konsekwencją niepodania adresu e-mail jest brak możliwości skorzystania z Newslettera. Konsekwencja niepodania imienia i nazwiska jest brak możliwości otrzymywania imiennych wiadomości (wiadomości nie będą wtedy adresowane bezpośrednio do Państwa). Nie sprzedajemy nikomu Państwa danych, a przesyłana informacja dotyczy tylko naszej działalności. 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania danych 

W przypadku zamówienia Newslettera. Państwa dane przetwarzane są w celu informowania o aktualnościach związanych z naszą działalnością a w przypadku imienia i nazwiska także w celu personalizacji wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą udzielona poprzez zamówienie Newslettera). W związku z tym macie Państwo prawo cofnąć zgodę bez wpływu na legalność przetwarzania przed momentem jej cofnięcia. Cofnięcie zgody odbywa się poprzez rezygnację z Newslettera zgodnie z informacją wskazaną w wiadomościach e-mail przekazywanych w ramach tego Newslettera. Przetwarzamy Państwa dane także w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego czy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest art 6 ust. 1 c) RODO w związku z innymi przepisami prawa. Państwa dane są wreszcie przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną w przypadku przetwarzania w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami jest art. 6 ust. 1 f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Interesem tym jest ustalanie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W związku z przetwarzaniem Państwa danych na tej podstawie, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Państwa dane przetwarzane są w celu przesyłania lub przekazywania Newslettera, dopóki Państwo z niego nie zrezygnujecie. Po Państwa rezygnacji, Państwa dane przetwarzane są w  celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres, wynikający z terminów przedawnień, określonych w obowiązujących przepisach oraz w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, przez czas wynikający z odpowiednich przepisów. 

5. Dane osobowe w przypadku przekazywania darowizny

 • Jakie dane przetwarzamy i czy musicie je Państwo podawać? 

Możecie Państwo przekazać nam darowiznę – zarówno poprzez przelew na nasz rachunek bankowy, jak i z wykorzystaniem modułu płatności internetowych, dostępnego na naszej Stronie. Po przekazaniu nam darowizny na nasz rachunek bankowy, przetwarzamy dane widoczne na naszym rachunku – Państwa imię i nazwisko i adres podany w Państwa banku oraz tytułu i wysokość wpłaty. W przypadku darowizny przekazywanej za pośrednictwem modułu płatności internetowych, zostajecie Państwo przekierowani na stronę operatora płatności, który zbiera je i przetwarza zgodnie ze swoją polityką prywatności. My przetwarzamy Państwa imię i nazwisko oraz dane dotyczące wpłaconej kwoty, udostępniane przez operatora płatności po dokonaniu darowizny. Informacje co do konieczności podania danych i konsekwencji ich niepodania zawiera polityka prywatności operatora. 

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania danych 

Państwa dane przetwarzane są w celu w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa ochrony danych osobowych i prawa podatkowego i księgowego. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest art 6 ust. 1 c) RODO w związku z innymi przepisami prawa. Dodatkowo Państwa imię i nazwisko oraz adres mogą być przetwarzane także w celu wysyłki Państwu podziękowań za wsparcie i próśb o dalsze darowizny. Podstawą prawną w przypadku przetwarzania w tym celu jest art. 6 ust. 1 f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Interesem tym jest utrzymywanie relacji z darczyńcami. Na tej samej podstawie przetwarzamy Państwa dane w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. W związku z przetwarzaniem Państwa danych na tej podstawie, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. Państwa dane przetwarzane są w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w czasie wymaganym przez prawo, zaś w przypadku wysyłki podziękowań i próśb o wsparcie, do 5 lat od przekazania darowizny lub do momentu wyrażenia sprzeciwu. Państwa dane przetwarzane są w  celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres, wynikający z terminów przedawnień, określonych w obowiązujących przepisach.

 1. Kim są odbiorcy Państwa danych osobowych?

 Do Państwa danych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wskazanych celów, mają lub mogą mieć dostęp podmioty, które pomagają nam w ich osiągnięciu. 

Są to: 

 • nasi pracownicy w zakresie koniecznym do obsługi przetwarzania w danym przypadki
 • informatycy i serwisanci, dbający o techniczną stronę przetwarzania 
 • podmiot świadczący usługi hostingowe (w przypadku korzystania z formularzy, Newslettera, przekazania darowizny za pośrednictwem operatora płatności internetowych i kontaktu mailowego) 
 • biuro księgowe (w przypadku powstania obowiązków księgowych, czy przekazania przez Państwa darowizn) 
 • firma kurierska lub poczta (w przypadku konieczności dokonania wysyłki)
 • podmioty prowadzące działalność prawniczą (w przypadku ustalania, obrony lub dochodzenia roszczeń lub konieczności udzielenia nam wsparcia w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)
 • bank (w przypadku realizacji celów przetwarzania związanych z płatnościami)
 • operator płatności internetowych (w związku z darowiznami przekazywanymi z pomocą tego operatora)
 • podmiot zapewniający program do obsługi Newslettera (w związku z realizacją usługi Newslettera)
 1. Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych? 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO) Prawo to polega na możliwość żądania przez Państwa oznaczenia Państwa danych celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania w szczególnych przypadkach wskazanych w artykule 18 RODO. Przykładem jest kwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych – ograniczenie stosuje się wtedy na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość. Drugim ważnym dla Państwa przykładem jest sytuacja, w której nie potrzebujemy już Państwa danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do przenoszenia danych (artykuł 20 RODO) Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody lub umowy lub jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, macie Państwo prawo otrzymać od nas, np. w pliku PDF, dane osobowe, które nam Państwo dostarczyliście. Macie Państwo prawo przesłać je innemu administratorowi, a także żądać abyśmy to my mu je przesłali. Szczegóły określa artykuł 20 RODO .
 • prawo dostępu do danych (artykuł 15 RODO) Możecie Państwo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane. Jeśli ma to miejsce, możecie Państwo uzyskać od nas dostęp do nich oraz do informacji, wskazanych w artykule 15 ust. 1 i 2 RODO. Na Państwa prośbę możemy także dostarczyć kopię Państwa danych, o której mowa w ustępie 3 tego samego artykułu.
 • Prawo do sprostowania danych (artykuł 16 RODO) Możecie Państwo wystąpić o sprostowanie danych, które są nieprawidłowe. W niektórych przypadkach macie Państwo także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z artykułem 16 RODO.
 • Prawo do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (artykuł 17 RODO) Możecie Państwo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych na warunkach określonych w artykule 17 RODO, w szczególności wtedy, kiedy dane nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Proszę jednak pamiętać, że prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne między innymi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu (artykuł 21 RODO) Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw w sytuacji, w której podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Po wniesieniu sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo sprzeciwu określa artykuł 21 RODO. 
 • Prawo do wycofania zgody (artykuł 7 ust. 3) Jeśli przetwarzanie odbywa się podstawie zgody, macie Państwo prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (artykuł 77 RODO) Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO
 1. Polityka Cookies 

 1. Czym są pliki cookies i w jakich celach się je stosuje? 

Podczas korzystania przez Państwa ze Strony, Strona zapisuje automatycznie na urządzeniu, które używacie Państwo do jej przeglądania, dane informatyczne, zwane plikami cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające między innymi nazwę Strony, czas ich przechowywania na Państwa urządzeniu oraz numer identyfikujący przeglądarkę, którą używacie Państwo do przeglądania naszej Strony. Podczas korzystania przez Państwa ze Strony, Strona odczytuje informacje zawarte w pliku, dzięki czemu jest w stanie zapewnić Państwu korzystanie z jej funkcjonalności, z usług naszych partnerów, bądź dostarczyć nam informacji ważnych dla jej funkcjonowania. Najlepszym przykładem ilustrującym działanie „ciasteczek” jest przykład koszyka zakupowego. Poprzez dodanie produktu do koszyka w sklepie internetowym, sklep zapisuje na Państwa urządzeniu odpowiednie „ciasteczko”. Po opuszczeniu strony i ponownym wejściu na nią, produkt nadal będziecie Państwo mogli znaleźć w koszyku. Dzieje się tak dlatego, że sklep odczytał automatycznie z Państwa urządzenia informację, dotyczącą dodanego produktu. 

 1. Jakie pliki i do jakich celów wykorzystuje nasza Strona?

 „Ciasteczka” stosowane na naszej Stronie możemy podzielić na własne i stron trzecich. Własne to te, które umieszczamy u Państwa sami. Ciasteczka stron trzecich, to ciasteczka umieszczane na Państwa urządzeniach przez naszych partnerów, np. przez firmę Google, dostarczającą nam narzędzi analitycznych Analytics. Nie wykorzystujemy danych zebranych w plikach cookies do Państwa identyfikacji, ale nasi partnerzy mogą łączyć je z danymi, które sami im Państwo podaliście, lub które uzyskali podczas korzystania przez Państwa z ich usług. 

• Cookies własne 

Niezbędne 

Zamieszczamy na Państwa urządzeniach a następnie odczytujemy cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. 

• Cookies stron trzecich 

Analityczne i marketingowe 

 1. Google Analytics

Na podstawie uzasadnionych prawnie interesów, jakimi są możliwość ulepszania własnych stron, korzystamy z pomocy narzędzia Google Analytics do celów analitycznych  i marketingowych. Usługę zapewnia: Google LLC („Google”) 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA. Siedziba i infrastruktura techniczna Google zlokalizowana jest w USA, co oznacza przepływ danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google przystąpił jednak do Privacy Shield, a więc przyjętego decyzją Komisji Europejską programu, na który składa się szereg zasad, mających gwarantować skuteczną ochronę prywatności. 

Google Analytics zapisuje na Państwa urządzeniu pliki cookies, które pozwalają na raportowanie Państwa interakcji na naszej Stronie, dzięki czemu jesteśmy w stanie ją ulepszać, np. poprzez poprawianie miejsc, w których .użytkownicy rezygnują z dalszego przeglądania. Dzięki połączeniu Google Analytics i Google Adwords wykorzystujemy zebrane informacje także do celów marketingowych, między innymi do optymalizacji kampanii reklamowych czy remarketingu. Polega on na automatycznym podjęciu decyzji o wyświetlaniu naszych reklam w reklamach Google przeglądarkom lub użytkownikom, którzy byli na naszej stronie. Konsekwencją automatycznego podjęcia decyzji jest wyświetlenie lub niewyświetlenie reklamy. Informacje o czasie przechowywania plików cookies znajdziecie Państwo tutaj: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl 

Nie używamy zebranych informacji do Państwa identyfikacji. Włączyliśmy opcję maskującą Państwa IP, dzięki której przed wysłaniem informacji na serwery Google adres IP jest anonimizowany poprzez jego skrócenie. Wysłanie na serwery Google Państwa adresu IP w całości następuje wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Możecie Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookies Google Analytics poprzez zainstalowanie w swojej przeglądarce odpowiedniego dodatku, o którym więcej przeczytacie tutaj: 

https://support.google.com/analytics/answer/181881 

Możecie też Państwo zrezygnować z wykorzystania zebranych informacji do remarketingu poprzez ustawienie reklam według swoich preferencji pod tym linkiem: https://adssettings.google.com 

Więcej o prywatności w związku z usługą Google Analytics przeczytacie Państwo tutaj: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

zaś o sposobie wykorzystywania plików cookies do wyświetlania reklam tutaj: 

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 

Społecznościowe i multimedialne 

Używamy produktów Google dla umożliwienia Państwu korzystania ze społecznościowych i multimedialnych funkcji na naszej Stronie.

a) filmy z portalu YouTube 

Na naszej stronie osadziliśmy filmy zlokalizowane na portalu YouTube. Usługę zapewnia: Google LLC („Google”) 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA. Siedziba i infrastruktura techniczna Google zlokalizowana jest w USA, co oznacza przepływ danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google przystąpił jednak do Privacy Shield, a więc przyjętego decyzją Komisji Europejską programu, na który składa się szereg zasad, mających gwarantować skuteczną ochronę prywatności. Dla wyświetlenia takiego filmu Państwa przeglądarka wysyła na serwer Google informacje o korzystaniu przez Państwa z wideo wraz z Państwa adresem IP i przesyła na Państwa urządzenie odpowiednie pliki cookies, nawet jeśli nie jesteście Państwo zalogowani w tym serwisie. Jeśli jesteście Państwo zalogowani, do Państwa konta mogą być przypisywane informacje o wyświetlonym filmie. Jeśli chcą Państwo z tego zrezygnować, należy wylogować się z Youtube/Google. Aby uniknąć zbierania informacji bez zalogowania, należy skonfigurować ustawienia cookies w przeglądarce, lub np. skorzystać z wtyczek, o których przeczytacie Państwo pod tym linkiem: 

https://panoptykon.org/wiadomosc/odzyskaj-kontrole-w-sieci-odcinek-ii-wtyczki 

Na zakres rejestrowania informacji możecie Państwo wpływać także dokonując odpowiednich ustawień na Państwa koncie. Więcej na temat informacji zbieranych przez Google przeczytacie Państwo w ich Polityce Prywatności:

 https://policies.google.com/privacy

 1. W jaki sposób wyłączyć pliki cookies?

Zgodę na używanie ciasteczek wyrażacie Państwo poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie ciasteczek może utrudnić, a nawet uniemożliwić pełne korzystanie ze Strony. W poniższych linkach znajdziecie Państwo informacje, w jaki sposób można zmienić ustawienia cookies dla przykładowych popularnych przeglądarek: 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies 

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies 

Oprócz tego odsyłamy do szczególnych sposobów modyfikacji zakresu używania cookies, przedstawionych w ramach opisów poszczególnych rodzajów ciasteczek. 

 1. Czym są logi serwera i w jaki sposób je wykorzystujemy?

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej Strony, do serwera, na którym jest zlokalizowana, przesyłane są zapytania, pozwalające na pokazanie Państwu odpowiedniej zawartości. Zapytania te, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, wiążą się z dokonywaniem automatycznych zapisów na serwerze, zwanych logami. Logi zawierają między innymi adres IP, czas wejścia czy informację o przeglądarce. Dane te nie są wykorzystywania do identyfikowania osób i służą nam wyłącznie jako pomoc w administrowaniu stroną czy zapewnianiem jej bezpieczeństwa. 

 1. Jak wyglądają zasady prywatności po kliknięciu w link? (odnośniki) 

Na naszej stronie znajdziecie Państwo linki do innych stron. Informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane na nich zasady ochrony prywatności. Przed skorzystaniem z nich zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami, do których odnośniki można zazwyczaj znaleźć w stopce danej strony.