Organy fundacji
im. janusza kurtyki

Zarząd fundacji

Paweł Marek Kurtyka - Prezes Zarządu

z zawodu architekt i manager. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (mgr inż. arch) oraz  Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (mgr). Wiceprezes Zarządu biura projektowego AMW Invest sp. z o.o. Doświadczenie zdobywał jako przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego, analizy rynku nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami. Pełnił również funkcję Kierownika Działu Projektowo-Inwestycyjnego premierowo otwartego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie-Wilanowie. W zakresie nadzoru koroporacyjnego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego oraz posiada zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek kapituły Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Od 2010 r. działa w sektorze organizacji pozarządowych: Fundator i Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki, założyciel, w latach 2010-2014 Prezes, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Współtwórca programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Współorganizator Forum „Wspólnie dla Przyszłości” oraz cyklu konferencji poświęconych aktualnej sytuacji Państwa Polskiego. Odznaczony w dniu 1 marca 2019 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

dr Damian Bębnowski - Wiceprezes Zarządu ds. nauki

historyk i ekonomista, absolwent Wydziałów Filozoficzno-Historycznego i Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej UŁ. Uczeń czołowych polskich historyków gospodarczych: prof. Kazimierza Badziaka oraz prof. Janusza Skodlarskiego, pod którego kierunkiem napisał doktorat pt. Znaczenie wybranych instytucji formalnych dla gospodarki Niemiec w latach 1990-2015, obroniony z wyróżnieniem w 2020 r. Główne zainteresowania naukowe: najnowsza historia Polski i świata (XIX-XXI w.), historia gospodarcza, ekonomia instytucjonalna, myśl polityczna i społeczno-ekonomiczna, teoria i metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Autor publikacji naukowych w językach polskim i angielskim. Jego teksty ukazały się m.in. w: „Arcanach”, „Przeglądzie Zachodnim”, „Annales. Ethics in Economic Life”, „Łódzkich Studiach Teologicznych”, „Transformacjach. Piśmie Interdyscyplinarnym” oraz „Studiach z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku”. Brał udział w licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz seminariach naukowych (m.in. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, na Massachusetts Institute of Technology w Cambridge oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013-2014) oraz laureat kilku stypendiów i nagród za osiągnięcia naukowe. Realizował grant MNiSW oraz staże naukowe (m.in. w ramach programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Prowadził badania w Stanach Zjednoczonych (Columbia University w Nowym Jorku, Harvard University w Cambridge) i Niemczech (Justus-Liebig-Universität w Gieβen, Humboldt-Universität w Berlinie). Jego akademickie doświadczenie dydaktyczne obejmuje wykłady, konwersatoria i ćwiczenia z zakresu: historii gospodarczej, historii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, ekonomii oraz mikroekonomii. Były Wiceprezes ds. promocji Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej (2015). Obecnie Wiceprezes Zarządu ds. nauki Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie (w latach 2015-2018 również Sekretarz Zarządu). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Odpowiedzialny wspólnoty Comunione e Liberazione w Łodzi. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz pasjonat literatury, sztuki, przyrody i podróży. Interesuje się również teologią, filozofią i astronomią.

Obszary aktualnie prowadzonych badań: (1) ekonomiczne znaczenie reguł konstytucyjnych i własnościowych w Niemczech po 1990 r.; (2) działalność pierwszego Urzędu Powierniczego (tzw. UrTHA) w NRD; (3) instytucja praw własności w ujęciu historyczno-gospodarczym; (4) gradualna ewolucja normatywnej metodologii historii gospodarczej w Polsce Ludowej; (5) myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Publikacje Fundacji im. Janusza Kurtyki objęte redakcją bądź współredakcją:

  • Historia, prawda teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0. Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2020, ss. 251, ISBN 978-83-949511-5-3.
  • The Katyń Massacre. Current Research, red. D. Bębnowski, F. Musiał, The Institute of National Remembrance, The Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw-Cracow 2020, ss. 240, ISBN 978-83-8098-911-5.
  • Historia, prawda teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? Diagnozy, recepty, zapis debat, red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Warszawa 2019, ss. 276, ISBN 978-83-949511-2-2.
  • Dwie Niepodległości 1918-1989. Zapis debaty. Belweder, 24 października 2018 r., red. D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2019, ss. 32, ISBN 978-83-949511-1-5.
  • Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu. Zapis konferencji inaugurującej działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki. Belweder, 17 października 2016 roku, red. Z. Kurtyka, D. Bębnowski, Fundacja im. Janusza Kurtyki, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2017, ss. 112, ISBN 978-83-949511-0-8.

Rada fundacji

Zuzanna kurtyka

Przewodniczący Rady Fundacji

Jerzy Pasieka

Sekretarz Rady Fundacji

adam kalita

Członek Rady Fundacji

filip musiał

Członek Rady Fundacji

waldemar bukowski

Członek Rady Fundacji

Fundatorzy

Zuzanna kurtyka

Fundator

Paweł Kurtyka

Fundator