„Tradycję niepodległości uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa.”

Janusz Kurtyka, 17 II 2010

Studium Podyplomowe „Dyplomacja publiczna w obszarze polityki pamięci” jest akademicką odpowiedzią Fundacji im. Janusza Kurtyki na braki w zakresie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, zajmującej się instytucjonalną promocją dziedzictwa Rzeczypospolitej poza jej granicami. 

Historia, która stanowi fragment narodowego dziedzictwa oraz źródło tożsamości, może być postrzegana jako swoisty kapitał, stanowiący zasób współczesnych pokoleń. Przedstawiciele świata polityki, nauki i kultury winni zarządzać owym kapitałem historycznym w sposób godny i propaństwowy. Tak właśnie należy rozumieć dyplomację publiczną w kontekście polityki pamięci. Służy ona kreowaniu działań, pielęgnujących historyczne dziedzictwo i promujących je, a także inicjowaniu przedsięwzięć, mających zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość, w oparciu o wnioski, wynikające z przeszłości. Aktywność ta obejmuje wymiar zarówno lokalny (małe ojczyzny), krajowy, jak i międzynarodowy. 

rozwijamy kadry polskiej dyplomacji

Projekt ten jest skierowany w szczególności do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi oraz pracowników instytucji publicznych i organizacji, zajmujących się problematyką podejmowaną przez studium. Wyjątkowy program kierunku daje szansę na podniesienie swoich kompetencji w obszarach, które nie zostały, jak dotąd, usystematyzowane i wyłożone przez żadną placówkę akademicką w Polsce. Uczestnicy otrzymują szeroką wiedzę interdyscyplinarną z zakresu historii, prawa, ekonomii, socjologii, filozofii, a także praktyczne umiejętności z obszaru dyplomacji oraz narzędzia w postaci nowych technologii z przygotowaniem do ich wykorzystania.

Roczne (dwusemestralne) studia podyplomowe „Dyplomacja publiczna w obszarze polityki pamięci” są realizowane we współpracy z jedną z czołowych uczelni w Polsce, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obejmują zajęcia merytoryczne, prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów oraz seminarium dyplomowego. Wykłady, jako klasyczna forma zajęć akademickich, służą przekazaniu rzetelnej wiedzy na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia konwersatoryjne opierają się na pracy w małych grupach, co ma służyć wymianie myśli oraz konstruktywnej dyskusji. Studenci wykorzystują materiały udostępnione przez wykładowcę, przede wszystkim dzięki metodzie close reading. Celem seminarium dyplomowego ma być z kolei przygotowanie pracy dyplomowej – samodzielnej pracy badawczej, opracowanej pod kierunkiem promotora. W tym celu studenci mają możliwość nieodpłatnego korzystania z zasobów Biblioteki im. Janusza Kurtyki oraz Biblioteki UKSW.

Uczestnicy kursu: "Past and Future. Public Diplomacy Course". Biblioteka im. Janusza Kurtyki. 26.09.2020. Fot. A. Podgórny

przekazujemy wiedzę, umiejętności
i narzędzia do ich wykorzystania

Pierwszy semestr studium obejmuje m.in. następujące przedmioty:

a) w formie wykładów:

 • Historia a dyplomacja I – blok pojedynczych wykładów: (1) Polityka historyczna, polityka pamięci jako dyplomatyczne soft power; (2) Historia współczesnej polskiej polityki historycznej; (3) Elity ZSRS a elity współczesnej Rosji. Wpływ na relacje polsko-rosyjskie w kontekście polityki pamięci; (4) Ekshumacje bohaterów a budowanie współczesnej tożsamości narodowej. Międzynarodowa analiza porównawcza; (5) Rola religii i mentalności w dyplomacji i polityce historycznej;
 • Najnowsza historia świata XX i XXI w.;
 • Najnowsza historia Polski XX i XXI w.

b) w formie ćwiczeń konwersatoryjnych:

 • Pamięć i polityka historyczna;
 • Współczesna gospodarka światowa;
 • Społeczeństwo i kultura w XXI w.;
 • Socjologia polityki.

drugi semestr studium obejmuje seminarium dyplomowe oraz m.in. następujące przedmioty:

a) w formie wykładów:

Historia a dyplomacja II – blok pojedynczych wykładów: (1) Marketing oraz komunikacja tożsamościowa i patriotyczna. Znaczenie trzeciego sektora(2) Transfery pamięci, historii i polityki. Rola mediów państwowych i prywatnych(3) Placówki kulturalne i muzealne a współczesne narracje o przeszłości(4) Spory o interpretacje historii. Perspektywa prawna;

 • Polityki historyczne głównych partnerów Polski – blok pojedynczych wykładów, dotyczących Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Ukrainy;
 • Polityczne znaczenie nowoczesnych technologii i Big Data;
 • Podstawy prawa międzynarodowego.

b) w formie ćwiczeń konwersatoryjnych:

 • Filozofia polityki;
 • Współczesne media a pamięć o przeszłości.
Kurs: "Past and Future. Public Diplomacy Course". Biblioteka im. Janusza Kurtyki.26.09.2020. Fot. A. Podgórny

absolwentów cechować będą
kompetencje i profesjonalizm

„Dyplomacja publiczna w obszarze polityki pamięci” jest okazją do rozwoju intelektualnego, pogłębienia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności oraz rozszerzenia kwalifikacji zawodowych. Absolwenci studium mogą partycypować w szybko zmieniającym się, zglobalizowanym świecie. Na poziomie państwowym stają się o wiele bardziej przenikliwymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

Absolwent kierunku dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu najnowszych przeobrażeń historycznych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Posiada wiadomości, dotyczące elementarnych zagadnień w dziedzinie socjologii i filozofii polityki. Ma świadomość wpływu mediów i nowoczesnych technologii na przemiany społeczne. Jego wiedza jest uzupełniona wybranymi aspektami prawa międzynarodowego.

Słuchacz studium zdobywa konkretne umiejętności w zakresie: krytyki zewnętrznej i wewnętrznej tekstów oraz obrazów, symboli i kodów współczesnej kultury; pracy w grupie; koordynowania pracy zespołu projektowego w roli lidera, wyznaczającego zadania i nadzorującego ich wspólne wykonanie; merytorycznego udziału w dyskusji; prowadzenia negocjacji; samodzielnego opracowywania tematu badawczego. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności jest dyplom ukończenia studium podyplomowego wydany przez UKSW.

Dołącz do nas!

Wzbogać się o wiedzę i umiejętności.

Zainteresowanych udziałem w studium zapraszamy do kontaktu poprzez: