Akty prawne
Fundacji im. Janusza Kurtyki

Statut Fundacji im. Janusza Kurtyki

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja nosi nazwę Fundacja im. Janusza Kurtyki i została ustanowiona w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ul. Topolowej 52/6, aktem notarialnym (fundacyjnym) sygn.- Repertorium A numer: 4140/2015 z dnia 16 listopada 2015 r, z woli Fundatorów – Zuzanny Ewy Kurtyki i Pawła Marka Kurtyki, zwanych dalej „Fundatorami”. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu, nadanego przez Fundatorów.

§2.

Jeśli statut przyznaje kompetencję Fundatorom do podejmowania określonych działań to kompetencja ta powinna być wykonywana przez obu Fundatorów łącznie.

§3.

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§4.

Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§6.

1.Fundacja ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

2.Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym. Fundacja corocznie będzie przyznawać nagrodę im. Janusza Kurtyki.

§7.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

§8.

Celem działania Fundacji jest: 

 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy osób współpracujących z Fundacją;
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej;
 3. działanie na rzecz promowania postaw patriotycznych oraz historii Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. wspomaganie procesu tworzenia się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego;
 5. integrowanie środowisk obywatelskich;
 6. działalność analityczna w postaci opracowywania raportów i analiz przedmiotowych;
 7. podnoszenie wiedzy i kompetencji społeczeństwa poprzez działalność: informacyjną, szkoleniową i naukową;
 8. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz dbanie o Jej dobre imię;
 9. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 10. ochronę materialnych i niematerialnych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, warsztatów, zjazdów i konferencji;
 2. współpracę z innymi organizacjami społecznymi, obywatelskimi i instytucjami publicznymi;
 3. współpracę z organami administracji publicznej na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 4. działalność informacyjną, edukacyjną i promocyjną;
 5. prowadzenie, w zakresie określonym w Statucie, działalności gospodarczej;
 6. opracowywanie raportów, analiz i projektów aktów prawnych;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej;
 8. realizację zadań mających na celu realizację interesu publicznego;
 9. archiwizację i opracowanie świadectw wydarzeń historycznych;
 10. działalność z zakresu produkcji filmów

Rozdział III: Organy Fundacji

§10.

Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy,

b) Rada Fundacji jako organ stanowiący i nadzorujący

c) Rada Programowa jako organ doradczy.

§11.

 1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu członków. Skład i liczbę członków Zarządu Fundacji wskazuje (powołuje) Rada Fundacji na wniosek Fundatorów. Rada Fundacji wybiera spośród członków Zarządu Fundacji Prezesa Zarządu Fundacji oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji;
 2. Skład pierwszego zarządu wskazują Fundatorzy;
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 4. Zarząd Fundacji wypełnia swoje obowiązki do czasu wybrania nowego składu Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie określa uchwała Rady Fundacji.

§12.

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się. Zebrania Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje się tak że na żądanie Rady Fundacji albo dwóch członków Zarządu Fundacji w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§13.

 1. powołania nowego składu Zarządu Fundacji;
 2. złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji;
 3. śmierci członka Zarządu Fundacji;
 4. odwołania, z powodu niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków, decyzją Rady Fundacji podjętą bezwzględną większością głosów jej członków w obecności co najmniej połowy swoich członków;

§14.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) reprezentowanie Fundacji,

b) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw,

c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,

d) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,

e) podejmowanie uchwał o których mowa w § 29,

f) realizacja celów statutowych oraz wdrażanie uchwał Rady Fundacji,

g) koordynowanie prac komisji problemowych i zespołów roboczych;

h) wyznaczanie Likwidatora Fundacji;

i) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników fundacji

§15.

 1. Rada Fundacji składa się z 3-7 osób.
 2. Rada Fundacji powoływana (i odwoływana) jest przez Fundatorów na okres bezterminowy, aż do odwołania. Odwołaniu może ulec cała Rada Fundacji lub poszczególni jej członkowie.
 3. Rada Fundacji wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji na roczną kadencję.
 4. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji.

Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się.

Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

6. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu;

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§16.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:

 1. zaistnienia przesłanek o których mowa w § 15. ust. 6;
 2. złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji;
 3. śmierci członka Rady Fundacji;
 4. odwołania, z powodu niewykonywania obowiązków, przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów jej członków;
 5. powołania w skład Zarządu Fundacji;

§17.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) wyznaczanie kierunków działania Fundacji, opracowywanie długofalowych planów i strategii działania fundacji;

b) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, a także określanie liczby członków Zarządu Fundacji w danej kadencji oraz ich wynagrodzenia;

c) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Zarządu Fundacji;

d) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji w terminie miesiąca po zakończeniu jego kadencji;

e) doradzanie Zarządowi Fundacji, a także wyrażanie zgody na czynności o których mowa w § 26 ust. 2;

f) zwoływanie zebrań Zarządu Fundacji, w przypadku o którym mowa w § 12. ust. 1 zd. 3;

g) wybieranie i odwoływanie członków Rady Programowej;

h) podejmowanie uchwał o których mowa w: § 29, § 30 i § 31;

i) opiniowanie planów finansowych Fundacji;

j) opiniowanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności Fundacji;

k) przeprowadzenie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji i udzielanie zaleceń Zarządowi Fundacji;

l) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi organizacjami i o charakterze tej współpracy;

m) wyrażanie zgody na tworzenie biur i filii Fundacji,

n) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: kierunków, form i zakresu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, udziału Fundacji w spółkach i innych organizacjach gospodarczych

o) udzielanie zezwolenia Zarządowi Fundacji na dokonywanie czynności w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu;

§18.

 1. Rada Programowa składa się z osób powoływanych przez Radę Fundacji bezwzględną większością jej głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Członka Rady Programowej może powołać także Rada Programowa, za zgodą Fundatorów, większością 2/3 głosów swoich członków.
 2. Mandat Członka Rady Programowej trwa 2 lata. Może być jednak wielokrotnie odnawialny decyzją Rady Fundacji w trybie określonym w ust. 1.
 3. Rada Programowa wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza Rady Programowej na roczną kadencję.
 4. Rada Programowa zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Programowej. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się.
 5. Członkowie Rady Programowej:

a) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani Rady Fundacji;

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Programowej jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji,

§19.

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą:

 1. zaistnienia przesłanek o których mowa w § 18. ust. 6;
 2. złożenia rezygnacji przez członka Rady Programowej;
 3. śmierci członka Rady Programowej;
 4. odwołania, z powodu niewykonywania obowiązków, przez Radę Programową bezwzględną większością głosów jej członków lub przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów jej członków;

§20.

Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji. Do jej kompetencji należy:

a) wyznaczanie, razem z Radą Fundacji, kierunków działalności Fundacji;

b) doradzanie Zarządowi Fundacji;

c) wyrażanie opinii w sprawach o których mowa § 29 i § 30;

Rozdział III: Majątek Fundacji i możliwość podjęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej

§21.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł. (słownie złotych: dwa tysiące), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia z czego 1000 zł. przeznaczone jest na realizacje celów statutowych fundacji a dodatkowe 1000 zł. przeznaczone na przyszłą działalność gospodarczą fundacji.
 2. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości oraz środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie trwania jej działalności.

§22.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: a. Działalności portali internetowych – PKD 63.12.Z

Wydawania książek – PKD 58.11.Z

Wydawania wykazów oraz list – PKD 58.12.Z

Wydawania czasopism i pozostałych periodyków –PKD58.13.Z 

Pozostałej działalności wydawniczej – PKD 58.19.Z

Działalności związanej z produkcją filmów i nagrań video – PKD 59.11.Z 

Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z 

Działalności usługowej wspomagającej transport lądowy – PKD 52.21.Z

Dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z

Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z

Pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 82.99.Z

Pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) – PKD 73.12.C

Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91.Z 

Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami –

PKD 47.99.Z

Pozostałej działalności usługowej gdzie indziej nie sklasyfikowanej – PKD96.09.Z p. Działalność pośredników turystycznych (63.30.B); r. Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z);

Reklamę (74.40.Z);

Sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie (51.1); u. Działalność komercyjną pozostałą (74.87.B).

2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie: a. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);

działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność (91.0); c. działalności związanej z organizacją targów i wystaw (74.87.A);

dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z );

działalność wspomagająca edukację (85.60Z).

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie:

działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej (91.33.Z); b. pozaszkolne formy edukacji (85.52.Z).

§23.

Fundacja czerpie środki majątkowe z:

 1. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dotacji państwowych i samorządowych;
 5. subwencji osób prawnych;
 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
 7. grantów

§24.

Dochody pochodzące z działalności Fundacji mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmiot przekazujący środki nie postanowi inaczej.

Dochody ze zbiorek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano.

Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej

§25.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

§26.

4. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji nie polegające na zaciąganiu zobowiązań większych niż 10000 złotych przez Fundację, bądź należące do zakresu zwykłego zarządu, może składać każdy członek Zarządu Fundacji. Oświadczenia woli pociągające za sobą zaciągniecie przez Fundację zobowiązania pieniężnego powyżej wysokości 10000 złotych może składać Prezes Zarządu. Oświadczenia woli pociągające za sobą zaciągniecie przez Fundację zobowiązania pieniężnego powyżej kwoty 30000 złotych albo przekraczające zakres zwykłego zarządu, składają łącznie Prezes Zarządu Fundacji i Wiceprezes Zarządu Fundacji.

5. Do czynności szczególnie istotnych dla funkcjonowania Fundacji, w tym przekraczających zakres zwykłego zarządu, wymagana jest zgoda Rady Fundacji, wyrażona bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków. Za czynności takie uważa się przede wszystkim zaciąganie przez Fundację zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej kwotę 50000 zł lub skutkujące powstaniem zobowiązań, których zrealizowanie przekraczałoby okres kadencji Zarządu Fundacji.

§27.

Gospodarka finansowa prowadzona jest według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminie, w którym w szczególności będą określone zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

Rozdział IV: Zmiana Statutu Fundacji

§28.

6.Statut Fundacji może podlegać zmianie;

7.Statut zmieniają Fundatorzy.

Rozdział V: Połączenie z inną Fundacją

§29.

8.Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach

Określonych przez zainteresowane strony.

2.Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje się uchwałą przyjętą większością 2/3 członków Zarządu Fundacji i 2/3 członków Rady Fundacji, po uprzednim uzyskaniu opinii Fundatorów i Rady Programowej .

Rozdział VI: Likwidacja Fundacji

§ 30.

Decyzje o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Fundacji i Rady Programowej.

§ 31.

Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji po konsultacji z Radą Fundacji.

1.Do obowiązków likwidatora należy:

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

b) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji,

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie fundacji z rejestru.

2. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

§ 32.

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

 

Miejsce, data: Rewizja z dn. 1.12.2018 Kraków