Akty prawne
Fundacji im. Janusza Kurtyki

Statut Fundacji im. Janusza Kurtyki

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja nosi nazwę Fundacja im. Janusza Kurtyki i została ustanowiona w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy ul. Topolowej 52/6, aktem notarialnym(fundacyjnym) sygn.- Repertorium A numer: 4140/2015 z dnia 16 listopada 2015 r, z woli Fundatorów–Zuzanny Ewy Kurtyki i Pawła Marka Kurtyki, zwanych dalej „Fundatorami”. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu, nadanego przez Fundatorów.

§2.

Jeśli statut przyznaje kompetencję Fundatorom do podejmowania określonych działań to kompetencja ta powinna być wykonywana przez obu Fundatorów łącznie.

§3.

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§4.

Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§6.

1.Fundacja ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

2.Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym. Fundacja corocznie będzie przyznawać nagrodę im. Janusza Kurtyki.

§7.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

§8.

Celem działania Fundacji jest:

1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy osób współpracujących z Fundacją;
2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej;
3) działanie na rzecz promowania postaw patriotycznych oraz historii Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wspomaganie procesu tworzenia się w Polsce społeczeństwa obywatelskiego;
5) integrowanie środowisk obywatelskich;
6) działalność analityczna w postaci opracowywania raportów i analiz przedmiotowych;
7) podnoszenie wiedzy i kompetencji społeczeństwa poprzez działalność: informacyjną, szkoleniową i naukową;
8) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz dbanie o Jej dobre imię;
9) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
10) ochronę materialnych i niematerialnych dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11) pomoc humanitarna, pomoc ofiarom represji wojennych, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

§9.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie szkoleń, warsztatów, zjazdów i konferencji;
2) współpracę z innymi organizacjami społecznymi, obywatelskimi i instytucjami publicznymi;
3) współpracę z organami administracji publicznej na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
4) działalność informacyjną, edukacyjną i promocyjną;
5) prowadzenie, w zakresie określonym w Statucie, działalności gospodarczej;
6) opracowywanie raportów, analiz i projektów aktów prawnych;
7) prowadzenie działalności wydawniczej;
8) realizację zadań mających na celu realizację interesu publicznego;
9) archiwizację i opracowanie świadectw wydarzeń historycznych;
10) działalność z zakresu produkcji filmów.
11) organizację pomocy materialnej i finansowej

2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności Polski.

Rozdział III: Organy Fundacji

§10.

Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji jako organ wykonawczy,
2) Rada Fundacji jako organ stanowiący i doradczy,
3) Komitet Nadzoru jak organ nadzorczy,
4) Rada Programowa jako organ doradczy.

§11.

1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu członków.
2. Skład pierwszego zarządu wskazują Fundatorzy.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Zarząd Fundacji wypełnia swoje obowiązki do czasu wybrania nowego składu Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
6. Wynagrodzenie Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.

§12.

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się.
3. Zebrania Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes.
4. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje się tak że na żądanie Rady Fundacji albo dwóch członków Zarządu Fundacji w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania.
5. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowyswoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
6. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§13.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
1) powołania nowego składu Zarządu Fundacji;
2) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu Fundacji;
3) śmierci członka Zarządu Fundacji;
4) odwołania, z powodu niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków, decyzją Rady Fundacji podjętą bezwzględną większością głosów jej członków w obecności co najmniej połowy swoich członków;
5) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§14.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji;
2) kierowanie działalnością Fundacji i podległych pracowników;
3) zarządzanie majątkiem Fundacji;
4) udzielanie pełnomocnictw;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
7) podejmowanie uchwał o których mowa w § 29;
8) realizacja celów statutowych, strategii oraz wdrażanie uchwał Rady Fundacji i Komitetu Nadzoru;
9) koordynowanie prac zespołów roboczych;
10) wyznaczanie Likwidatora Fundacji;
11) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
fundacji.

§15.

1. Rada Fundacji składa się z 3-7 osób.
2. Rada Fundacji powoływana (i odwoływana) jest przez Fundatorów na okres bezterminowy, aż do
odwołania. Odwołaniu może ulec cała Rada Fundacji lub poszczególni jej członkowie.
3. Rada Fundacji wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich
członków Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej
przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji.
5. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się.
6. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§16.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
1) zaistnienia przesłanek o których mowa w § 15. ust. 7;
2) złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji;
3) śmierci członka Rady Fundacji;
4) odwołania;
5) powołania w skład Zarządu Fundacji.

§17.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) wyznaczanie kierunków działania Fundacji, opracowywanie długofalowych planów i strategii
działania Fundacji;
2) bieżące monitorowanie pracy Fundacji w zakresie prowadzonych projektów, wdrażania
strategii oraz osiągania założonych celów;
3) doradzanie Zarządowi Fundacji;
4) zwoływanie zebrań Zarządu Fundacji, w przypadku o którym mowa w § 12. ust. 1 zd. 3;
5) wybieranie i odwoływanie członków Rady Programowej;
6) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
7) podejmowanie uchwał o których mowa w: § 29, § 30 i § 31;
8) przyjmowanie planów finansowych Fundacji;
9) opiniowanie bilansu rocznego i sprawozdania finansowo-rzeczowego z działalności Fundacji;
10) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi organizacjami i o charakterze tej współpracy;
11) wyrażanie zgody na tworzenie biur Fundacji;
12) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: kierunków, form i zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej, udziału Fundacji w spółkach i innych organizacjach gospodarczych.

§17¹

1. Komitet Nadzoru jest kolegialnym organ nadzoru.
2. Komitet Nadzoru składa się z 3 osób.
3. Komitet Nadzoru powoływany (i odwoływany) jest przez Radę Fundacji na okres bezterminowy, aż do odwołania. Odwołaniu może ulec cały Komitet Nadzoru lub poszczególni jego członkowie.
4. Komitet Nadzoru wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza na roczną kadencję.
5. Komitet Nadzoru zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komitetu Nadzoru zwołuje jego przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu Nadzoru.
6. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się.
7. Komitet Nadzoru podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego.
8. Członkowie Komitetu Nadzoru:
1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. Członkostwo w Komitecie Nadzoru ustaje z chwilą:
1) zaistnienia przesłanek o których mowa w § 15. ust. 7;
2) złożenia rezygnacji przez członka Komitetu Nadzoru;
3) śmierci członka Komitetu Nadzoru;
4) odwołania, z powodu niewykonywania obowiązków, przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów jej członków;
5) powołania w skład Zarządu Fundacji.
10. Do kompetencji Komitetu Nadzoru należy:
1) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, a także określanie liczby członków Zarządu Fundacji w danej kadencji oraz ich wynagrodzenia;
2) udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji w terminie miesiąca po zakończeniu jego kadencji;
3) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Zarządu Fundacji;
4) opiniowanie planów finansowych Fundacji. Przedkładanie opinii Radzie Fundacji;
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
6) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Fundacji;
7) przeprowadzenie w razie potrzeby kontroli działalności Fundacji i udzielanie zaleceń
Zarządowi Fundacji;
8) podpisywanie umów i dokumentów finansowych z Członkami Zarządu Fundacji.

§18.

1. Rada Programowa składa się z osób powoływanych przez Radę Fundacji bezwzględną większością jej głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Wszystkich Członków Rady Programowej powołuje się łącznie na kadencję, której długość określa ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Kadencja Rady Programowej trwa 2 lata. Kadencja Rady Programowej może być jednak wielokrotnie przedłużona decyzją Rady Fundacji w trybie określonym w ust. 1.
4.Rada Programowa wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego na roczną kadencję.
5. Rada Programowa zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Programowej. Posiedzenia mogą się odbywać za pośrednictwem środków bezpośredniego
komunikowania się.
6. Członkowie Rady Programowej:
1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani Rady Fundacji;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Programowej jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§19.

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą:

  1. zaistnienia przesłanek o których mowa w § 18. ust. 6;
  2. złożenia rezygnacji przez członka Rady Programowej;
  3. śmierci członka Rady Programowej;
  4. odwołania, z powodu niewykonywania obowiązków, przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów jej członków.

§20.

Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji. Do jej kompetencji należy:
1) wyznaczanie, razem z Radą Fundacji, kierunków działalności Fundacji;
2) doradzanie Zarządowi Fundacji;
3) b) wyrażanie opinii w sprawach o których mowa § 29 i § 30.

Rozdział III: Majątek Fundacji i możliwość podjęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej

§21.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł. (słownie złotych: dwa tysiące), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia z czego 1000 zł. przeznaczone jest na realizacje celów statutowych fundacji a dodatkowe 1000 zł. przeznaczone na przyszłą działalność gospodarczą fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości oraz środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie trwania jej działalności.

§22.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

1) Działalności portali internetowych – PKD 63.12.Z;

2)Wydawania książek – PKD 58.11.Z;

3)Wydawania wykazów oraz list – PKD 58.12.Z;

4)Wydawania czasopism i pozostałych periodyków – PKD58.13.Z;

5) Pozostałej działalności wydawniczej – PKD 58.19.Z

6) Działalności związanej z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;

7) Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z;

8) Działalności usługowej wspomagającej transport lądowy – PKD 52.21.Z;

9) Dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;

10) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;

11) Pozostałej działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 82.99.Z;

12) Pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) – PKD 73.12.C;

13) Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91.Z;

14) Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;

15) Pozostałej działalności usługowej gdzie indziej nie sklasyfikowanej – PKD96.09.Z;

16) Działalność pośredników turystycznych – PKD 63.30.B;

17) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z;

18) Reklamę – PKD 74.40.Z;

19) Sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie – PKD 51.1;

20) Działalność komercyjną pozostałą – PKD 74.87.B.

2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Działalność odpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie obejmującym zakres, w którym Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a ponadto w zakresie:

1) działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką – PKD 90.0;

2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów, historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych oraz pozostałej działalności – PKD 91.0;

3) działalności związanej z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A;

4) działalności wspomagającej edukację – PKD 85.60Z.

5) sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z

6) sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach –PKD 47.63.Z

7) sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach – PKD 47.89.Z

8) restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych – PKD 56.10.A

9) pozostałej usługowej działalności gastronomicznej – PKD 56.29.Z

10) przygotowywania i podawania napojów –  PKD 56.30.Z

11) wydawania gazet – PKD 58.13.Z

12) działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z

13) działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi- PKD 59.12.Z

14) działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z

15) działalności związanej z projekcją filmów – PKD 59.14.Z

16) nadawania programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z

17) nadawania programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z

18) działalności agencji informacyjnych – PKD 63.91.Z

19) pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 63.99.Z

20) wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

21) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z

22) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 74.90.Z

23) działalności organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z  

24) działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – PKD 79.90.A

25) działalności w zakresie informacji turystycznej –  PKD 79.90.B

26) placówek doskonalenia nauczycieli – PKD 85.41.C

27) spraw zagranicznych – 84.21.Z

28) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 85.59.B P

29) szkół wyższych – PKD 85.42.Z

30) działalności pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – PKD 93.29.A

31) pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z

32) pozostałej  pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 88.99.Z

33) działalności obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z – D

34) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 91.33.Z.

3. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie:
1) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanej – PKD 91.33.Z;
2) pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.52.Z.

§23.

Fundacja czerpie środki majątkowe z:
1) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dotacji państwowych i samorządowych;
5) subwencji osób prawnych;
6) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
7) grantów.

§24.

1. Dochody pochodzące z działalności Fundacji mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile podmiot przekazujący środki nie postanowi inaczej lub o ile Polityka rachunkowości Fundacji nie wskazuje inaczej.

2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.

3. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

5. Kwestie związane z dochodami i przychodami Fundacji, nieuregulowane w niniejszym paragrafie, mogą być określone w Polityce rachunkowości Fundacji

§25.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu
statutowego Fundacji,
4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§26.

1.Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Fundacji polegające na zaciąganiu zobowiązań nie przekraczających 30 000 złotych, jak również w sprawach niemajątkowych, może składać każdy członek Zarządu Fundacji. Oświadczenia woli pociągające za sobą zaciągniecie przez Fundację zobowiązania pieniężnego powyżej wysokości 30 000 złotych może składać Prezes Zarządu. Oświadczenia woli pociągające za sobą zaciągniecie przez Fundację zobowiązania pieniężnego powyżej kwoty 100 000 złotych składają łącznie Prezes Zarządu Fundacji i Wiceprezes Zarządu Fundacji.

2. Do czynności szczególnie istotnych dla funkcjonowania Fundacji, w tym przekraczających zakres zwykłego zarządu, wymagana jest zgoda Komitetu Nadzoru, wyrażona bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków. Za czynności takie uważa się przede wszystkim zaciąganie przez Fundację zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej kwotę 100 000 zł lub skutkujące powstaniem zobowiązań których zrealizowanie przekraczałoby okres kadencji Zarządu Fundacji. 

§27.

Gospodarka finansowa prowadzona jest według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminie, w którym w szczególności będą określone zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

Rozdział IV: Zmiana Statutu Fundacji

§28.

1. Statut Fundacji może podlegać zmianie;
2. Statut zmieniają Fundatorzy.

Rozdział V: Połączenie z inną Fundacją

§29.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje się uchwałą przyjętą większością 2/3 członków Zarządu Fundacji i 2/3 członków Rady Fundacji.

Rozdział VI: Likwidacja Fundacji

§ 30.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Fundacji.

§ 31.

Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji po konsultacji z Radą Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
fundacji z rejestru.

§ 32.

1. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.
2. O stwierdzeniu likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Fundacja zawiadamia Ministra nadzorującego.

Miejsce, data:  Rewizja z dnia 4.03.2022 r. Kraków

Podpisy fundatorów:

Paweł Kurtyka           Zuzanna Kurtyka