Misja, Cel, Sposoby działania
Fundacji im. Janusza Kurtyki

Działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki obejmuje współkształtowanie polskiej polityki historycznej. Odbywa się ono zarówno poprzez współpracę z instytucjami publicznymi, jak i podejmowanie autorskich projektów i przedsięwzięć.

Zasadniczym celem Fundacji jest m.in. promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju realizowana poprzez coroczne przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Adresatami Nagrody są polscy badacze, których publikacje badań – pośrednio lub bezpośrednio – wpisują się w nurt współtworzenia i promocji polskiej polityki historycznej. Z oczywistych względów, w pierwszej kolejności są to prace z zakresu historii najnowszej. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz jej wydanie i promocja za granicą.

Drugim kluczowym celem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku naukowego i działalności Patrona, Prof. Janusza Kurtyki, byłego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez utworzenie biblioteki historii najnowszej i średniowiecznej im. Janusza Kurtyki, dla której bazą będzie bogaty księgozbiór przekazany przez Rodzinę Patrona. Biblioteka ma stanowić punkt wyjścia do zorganizowania Instytutu im. Janusza Kurtyki, współkształtujący w sposób podmiotowy polską politykę historyczną. Do głównych działań Instytutu należeć będzie m.in.: zorganizowanie podyplomowego studium z zakresu polityki historycznej, realizowanie wykładów otwartych, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz organizowanie konferencji naukowych.

Fundacja jest organizacją, której powstanie stanowi odpowiedź na swoistą lukę w zakresie polityki historycznej w Polsce. Jej dostrzeżenie oraz konkretne pomysły mają służyć wypełnieniu owych braków. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także podejmowanie własnych projektów stanowi szansę na realizację szerokiej, aktywnej i podmiotowej działalności na polu polityki historycznej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Członkowie Zarządu Fundacji wywodzą się ze środowiska jednej z największych organizacji młodego pokolenia – Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych zarządu w połączeniu z autorytetem naukowym Rady Programowej oraz Rady Fundacji to bez wątpienia atuty zespołu, który tworzy fundację im. Janusza Kurtyki