Formularz uczestnictwa w wydarzeniach z cyklu przegląd przeszłość/przyszłość KLAUZULA RODO

 

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Janusza Kurtyki (adres: ul. Wysłouchów  4/20, 30-611 Kraków, KRS: 0000598727, NIP: 679-31-21-982 , Regon: 363647335).

 

2. Dane kontaktowe Administratora

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w związku z rejestracą, można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: l.ploski@fundacjakurtyki.pl.

 

3. Cele przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu:

I. rejestracji uczestników i organizacji cyklu wydarzeń wchodzących w skład Przeglądu Przeszłość/Przyszłość (wyłącznie dane zwykłe)

II. zapewnienie zdrowia uczestników cyklu wydarzeń wchodzących w skład Przeglądu Przeszłość/Przyszłość i spełnienie obowiązków prawnych dotyczących zapewnienia limitów uczestników (dane zwykłe i dane o szczepieniu/statusie ozdrowieńca)

III. rozliczenia z podmiotem finansującym wydarzenia wchodzącej w skład cyklu wydarzeń Przegląd Przeszłość/Przyszłość (wyłącznie dane zwykłe)

IV. statystycznym (analiza źródła pochodzenia wiedzy o projekcie)

 

4. Podstawa prawna przetwarzania

W zakresie danych zwykłych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). W zakresie danych dotyczących szczepienia lub statusu ozdrowieńca podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 pkt a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

 

5. Odbiorcy danych

Pracownicy zatrudnieni przy projekcie, członkowie Zarządu Administratora, firma Google (w zakresie hostowania maila odbierającego zgłoszenia), właściciel marki Home.pl w zakresie hostowania strony internetowej wykorzystywanej do przyjmowania zgłoszeń, podmioty finansujące wydarzenia wchodzące w skład cyklu wydarzeń Przegląd Przeszłość/Przyszłość.

 

6. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego

W zakresie współpracy z firmą Google dane przekazywane są do państwa trzeciego: Firma Google ma siedzibę i infrastrukturę techniczną w USA. Google przystąpiło jednak do Privacy Shield, programu gwarantującego odpowiednie standardy w zakresie ochrony danych zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej.

 

7. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 

8. Przysługujące prawa

Z RODO wynikają następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9. Konieczność podania danych

Podanie danych oznaczonych gwiazdką nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla wzięcia udziału w wydarzeniach cyklu Przegląd Przeszłość/Przyszłość. Brak  ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przesłania zgłoszenia uczestnictwa, brakiem możliwości rejestracji i brakiem możliwości udziału w wydarzeniach. Podanie danych nieoznaczonych gwiazdką nie jest obowiązkowe ani konieczne dla wzięcia udziału w wydarzeniach cyklu Przegląd Przeszłość/Przyszłość a brak podania nie będzie skutkował żadnymi konsekwencjami.

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Danych osobowych nie przetwarza się w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.