Janusz Kurtyka
Nauka: Bibliografia

Bibliografia prac janusza kurtyki

opracowali Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik i Filip Musiał

Ważną rolę we wprowadzeniu Janusza Kurtyki w to środowisko (jeszcze w latach osiemdziesiątych) odegrał działacz młodzieżowej organizacji „Orlęta” i więzień komunistyczny S. Mandecki. Pozycję wśród kombatantów ugruntowało zaufanie, jakim darzyli Kurtykę ostatni żyjący wybitni działacze WiN: Mieczysław Huchla (ps. „Mieczysław”, „Wacław”, „Wilbik”), Ludwik Kubik (ps. „Alfred”, „Juliusz”, „Lucjan”) oraz Jerzy Woźniak (ps. „Jacek”, „Jerzy”, „Żmija”). Szczególnie jednak ważne było poparcie Andrzeja Zagórskiego (ps. „Mścisław”), żołnierza AK, a następnie jednego z najwybitniejszych dokumentalistów i badaczy dziejów konspiracji niepodległościowej lat 1939–1956. W 1994 r. przekazał on Kurtyce funkcję redaktora naczelnego „Zeszytów Historycznych WiN-u” (periodyku wydawanego od 1992 r. przez Komisję Historyczną Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”; do 1994 r. ukazały się cztery numery, których redaktorem naczelnym był A. Zagórski). Nowy redaktor naczelny uczynił z „Zeszytów” w pełni profesjonalne czasopismo naukowe. Zaangażował do autorskiej współpracy z pismem młodych historyków, którzy w kolejnych latach zaczęli nadawać ton badaniom nad powojenną konspiracją niepodległościową w Polsce.

I. Publikacje naukowe

I.1 Prace z zakresu historii Polski średniowiecznej i nowożytnej

1982

Związki ziemi przemyskiej z Krakowem w wiekach średnich, „Studenckie Zeszyty Historyczne”, z. 1, Kraków 1982, s. 31–53

1985

Czy istniała kronika rodowa Toporów?, „Studia Historyczne”, 1985, r. XXVIII, z. 2, s. 157–180

1986

Rabsztyński Andrzej h. Topór (zm. 1509), kanonik krakowski, starosta płocki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29: 1986, s. 566–568

Rabsztyński Jan h. Topór (zm. 1498/1499), kasztelan zawichojski, wiślicki, starosta rabsztyński i sandomierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29: 1986, s. 568–572

Rabsztyński Jan h. Topór (zm. 1505), marszałek dworu królewskiego, starosta rabsztyński, sandomierski i płocki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29: 1986, s. 572–575

1987

Głos w dyskusji nad referatem o rodzie potomków Sieciecha [w:] Genealogia – Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Hertel, Toruń 1987, s. 223–235

Rafał z Rytra h. Topór (zm. 1482), dworzanin królewski i burgrabia krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 30: 1987, s. 436–437

1988

Związki Przemyśla i ziemi przemyskiej z Krakowem w średniowieczu, „Rocznik Przemyski”, t. 24–25: 1986 [dr. 1988], s. 161–180

1989

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 1, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1989 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Grabina (s. 27), Grodków, Grodna (s. 56–58), Gromiec, Gromnik (s. 76–83), Gruszowa (s. 88–89), Gruszów Mały (s. 108), Grzmiączka (s. 126), Hamerlin (s. 137), Hanesz (s. 138–139), Harklowa (s. 140–143), Hartlowa (s. 144–145), Herbortowice (s. 146–148), Ilmanowa Nowa, Ilmanowa Stara, Ilmanowska Rzeka (s. 163–169)]

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 2, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1989 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Jabłoniec góra, Jabłoniec potok, Jabłoniec las, Jabłoniec (s. 192), Jaga (s. 196)]

1990

Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. IV/1), Wrocław 1990, ss. 377 [współautorstwo tomu z T. Nowakowskim, F. Sikorą, A. Sochacką, P. K. Wojciechowskim, B. Wyrozumską]

1991

Krąg rodowy i rodzinny Jana Pakosławica ze Stróżysk i Rzeszowa (Ze studiów nad rodem Półkoziców w XIII i XIV wieku), „Przemyskie Zapiski Historyczne”, r. 6–7: 1989/1990 [dr. 1991], s. 7–61

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 3, red. A. Gąsiorowski, Wrocław 1991 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Karpaty pasmo górskie (s. 438–445), Karpaty góra (s. 445), Kaszczor (s. 452–453)]

1992

Polscy starostowie na Spiszu w XV i w 1. połowie XVI wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 240: Historia [nr] 26: 1992, s. 199–211

Rzeszowski Andrzej h. Półkozic (1469–1528) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 53–57

Rzeszowski Jan Pakosławic h. Półkozic (zm. 1374) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 57–61 [współautor S. Szczur]

Rzeszowski Jan Feliks zw. Starym h. Półkozic (zm. 1437/1438) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 61–62

Rzeszowski Jan h. Półkozic (1345/1346–1436), arcybiskup lwowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 62–70

Rzeszowski Jan Nos h. Półkozic (zm. 1488), biskup krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 70–80 [współautorzy F. Kiryk, M. Michalewiczowa]

Rzeszowski Jan zw. Rudzkim h. Półkozic (zm. 1477/1478), kasztelan przemyski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 80–82

Rzeszowski Jan Feliks h. Półkozic (1468–1513), kanonik krakowski, prepozyt przemyski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 82–83

Rzeszowski Jan zw. Młodszym h. Półkozic (zm. 1513), kanonik krakowski, dworzanin królewski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 83–84

Rzeszowski Stanisław h. Półkozic (zm. 1539/1541), wojski chełmski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 34: 1992, s. 85–87

„Senex ambulans”. Arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski (1345/46–1436), „Nasza Przeszłość”, [t.] 77: 1992, s. 57–101

Topory, Starekonie i Okszyce. W sprawie związków międzyrodowych w XIII i XIV wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 1992 nr 2, s. 17–37

1993

Elita małopolska XIII i XIV wieku – przerwa czy kontynuacja (na przykładzie Toporów: potomstwo Żegoty wojewody i kasztelana krakowskiego) [w:] Genealogia – Polska elita polityczna w wiekach średnich na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1993, s. 35–60

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. II, z. 4, red. F. Sikora, Kraków 1993 [współautorstwo tomu z J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Kobiela (s. 617), Kobierzyn (s. 619–625), Kobylanka Dolna, Kobylanka Górna, Kobylany pow. biec., Kobylany pow. krak., Kobyle (obiekt nie zid.), Kobyle pow. szczyrz., Kobyle pow. sądec., Kobyle Koło, Kobylec, Kobyleniec, Kobyli Potok, Kobylnica, Kobylski Potok (s. 626–685), Kobyłczyna (s. 687), Kocielny Młyn (s. 688–689), Koczanów (s. 692–708), Kokotów, Kolanów, Kolanówka, Kolbark, Kołkowa, Koło jezioro, Koło las, Kołyska, Komejów, Komorniki, Komorowice, Komorów, Komorza, Konary (nie zid.), Konary pow. szczyrz., Konary pow. krak. (s. 709–741)]

1994

Osadnictwo średniowieczne [okolic Rzeszowa]. Początki osady i miasta [w:] Dzieje Rzeszowa, red. F. Kiryk, t. 1, Rzeszów 1994, s. 97–166

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 1, red. F. Sikora, Kraków 1994 [współautorstwo tomu z W. Bukowskim, J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Kostrzec (s. 18–20), Kółko (s. 124), Krakusa Kopiec (s. 126–127), Królowa Góra (s. 160), Krzemionka góra, Krzemionka młyn (s. 196–197)]

1995

Kariera wojewody krakowskiego Andrzeja z Tęczyna na tle rywalizacji stronnictw za panowania Kazimierza Wielkiego [w:] Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red. W. Bukowski [i in.], Kraków 1995, s. 255–291

1996

Południowy odcinek granicy polsko-ruskiej we wczesnym średniowieczu (przed 1340 r.) w świetle źródeł historycznych [w:] Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, red. M. Parczewski, Rzeszów 1996, s. 183–204

Problem identyczności urzędów ziemskich krakowskich i nadwornych w wiekach XIV–XVI [w:] Urzędy dworu monarszego dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych, red. A. Gąsiorowski, R. Skowron, Kraków 1996, s. 21–54

Sieciech (2 poł. XI w.), palatyn (wojewoda) polski, najwyższy dostojnik Władysława Hermana [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 495–509

Sieciech (1 poł. XII w.), cześnik księcia Bolesława Krzywoustego [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 509–512

Sieciech (zm. 1236/1239), sędzia dworu Konrada I księcia mazowieckiego [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 512–514

Sieciech h. Oksza (zm. 1287/1291), podkomorzy sandomierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 514–515

Sieciech (z Gieczna) h. Topór (zm. po 1292), sędzia łęczycki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 515–516

Sieciech h. Topór (zm. 1310/1321), skarbnik krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 516–517

Sieciech h. Oksza lub Topór (zm. 1357/1364), kasztelan spicymierski i rozpierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 517–519

Sieklucki Jakub h. Jastrzębiec (zm. 1512), burgrabia krakowski, kasztelan biecki i wojnicki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 36: 1996, s. 578–584

1997

Kościół i polityka: spór o archidiakonat krakowski w latach 1476–1479 [w:] Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 395–416

O rzekomym wspólnym pochodzeniu Ossolińskich i Tęczyńskich, „Teki Krakowskie”, t. 5: 1997, s. 91–101

O „sumach sadłowskich” i rzekomym mariażu Lanckorońskich i Tęczyńskich w początkach XV wieku [w:] Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński [i in.], Toruń 1997, s. 193–205

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 2, red. F. Sikora, Kraków 1997 [współautorstwo tomu z W. Bukowskim, J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową]

[w tomie hasła: Książ Mały (Stary) lub Wielki (s. 269–270), Książ Wielki, Książ Wielki – powiat (s. 291–318), Kurnatka (s. 363), Lanckorona, Lanckorona – zamek i tenuta, Lasek, Laska, Laski, Laskowa pow. sądec., Laskowa pow. ksiąski, Laskowa ziemia zatorska, Laskowiec gaj, Laskowiec las, Laskowiec, Laskowski Młyn, Laskowskie Góry, Laskowy Staw, Lasków par. Jędrzejów, Lasków par. Włodzisław, Lasocice (s. 420–446)]

Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997, ss. 674, tablice, mapy

Rec. A. Gąsiorowski [w:] Działalność naukowa PAN. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1997, s. 24

Rec. T. Jurek, „Kwartalnik Historyczny”, 1998 nr 2, s. 129–132

Rec. P. Węcowski, „Studia Źródłoznawcze”, t. 37: 2000, s. 197–201

[Rec.:] T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, „Inter Finitimos”, nr 11: 1997, s. 41–46

1998

Urzędnicy podolscy XV–XVIII wieku. Spisy (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. III/3), Kórnik 1998, ss. 243 [współautorstwo tomu z E. Janasem, W. Kłaczewskim, A. Sochacką]

Włość chroberska w średniowieczu i w XVI wieku w świetle źródeł historycznych, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 4: 1998, s. 139–170

Wstęp [w:] Urzędnicy podolscy XV–XVIII wieku. Spisy (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. III/3), oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998, s. 7–28

[Rec.:] Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, hrsg. O. G. Oexle, W. Paravicini, Göttingen 1997, „Roczniki Historyczne”, r. 64: 1998, s. 236–239

[Rec.:] S. Teuscher, Bekannte – Klienten – Vervandte. Soziabilität und Politik in der Stadt Bern um 1500, Köln–Weimar–Wien 1998, „Roczniki Historyczne”, r. 64: 1998, s. 270–271

1999

Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV–XVII wiek), Kraków 1999, ss. 295, tablice, mapy

Posiadłość, dziedziczność i prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną wielką własnością możnowładczą w Polsce (XIV–XVII wieku), „Roczniki Historyczne”, r. 65: 1999, s. 161–194

Problem klienteli możnowładczej w Polsce późnośredniowiecznej [w:] Genealogia – Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999, s. 47–124

Uzupełnienia do Spisów urzędników małopolskich XII–XVIII w. [w:] Burgrabiowie zamku krakowskiego XIII–XV wieku. Spisy, oprac. W. Bukowski (seria wydawnicza: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, red. A. Gąsiorowski, t. IV/5), Kórnik 1999, s. 71–110 [współautorzy W. Bukowski, A. Falniowska-Gradowska, W. Kłaczewski i F. Sikora]

2000

Enfeoffment and Clientship in Late Medieval Kingdom of Poland: the Case of Red Ruthenia (Rus’), „Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 5: 2000, s. 267–278

Podole pomiędzy Polską i Litwą w XIV i 1. połowie XV wieku [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, red. F. Kiryk, Kraków 2000, s. 9–59

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 3, red. F. Sikora, Kraków 2000 [współautorstwo tomu z W. Bukowskim, J. Laberschekiem, F. Sikorą, Z. Leszczyńską-Skrętową, M. Wolskim]

[w tomie hasła: Lasocice, Lednica, Lekartów, Leksandrowa, Lekszyce (s. 447–481), Leluchów, Lemiesz, Leńcze, Lepietnica, Lesieniec, Leszczyna, Leszczyny, Leśnica potok, Leśnica las, Leśnica, Leśnik potok, Leśnik rzeczka (s. 526–557), Lewniowa (s. 561–569), Libertów, Libiąż Mały i Wielki, Libichowa, Libichowa-Trzciana klasztor, Librantowa, Libusza (s. 587–617)]

Terytorium żmigrodzkie [w:] Kościół – kultura – społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych [Księga jubileuszowa ku czci Stanisława Trawkowskiego], red. S. Bylina [i in.], Warszawa 2000, s. 273–291

Z dziejów walki szlachty ruskiej o równouprawnienie: represje lat 1426–1427 i sejmiki roku 1439, „Roczniki Historyczne”, r. 66: 2000, s. 83–120

2001

Hofämter, Landesämter, Staatsämter und ihre Hierarchien in Polen im ostmitteleuropäischen Vergleich (X–XV Jhr.) [w:] Das Reich und Polen – Parallelen, Interaktionen und Formen der Akkulturation im hohen und späten Mittelalter. Protokoll Nr. 381 über die Arbeitstagung auf der Insel Reichenau vom 3.–6. Oktober 2000 [Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte], Konstanz [2001], s. 36–41

Najstarsze dokumenty dla franciszkanów kamienieckich z lat 1400–1402, „Roczniki Historyczne”, r. 67: 2001, s. 149–168

Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Kraków 2001, ss. 272

Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001–2003 [współautor]

[autor haseł: Anna Cylejska, Cerekwicki przywilej, Chmielnik bitwa, Chodecki Otto, Chodecki Stanisław, Ciołek Stanisław, Czyżowski Jan, Dymitr z Goraja, Dziersław z Rytwian, Elżbieta Granowska z Pilicy, Elżbieta żona Spytka z Melsztyna, Feliks z Paniewa, Firlej Andrzej kasztelan lubelski, Firlej Andrzej wojewoda sandomierski, Firlej Henryk, Firlej Jan marszałek koronny, Firlej Jan z Dąbrowicy podskarbi koronny, Firlej Mikołaj kasztelan krakowski, Firlej Mikołaj z Dąbrowicy wojewoda lubelski, Firlej Mikołaj wojewoda krakowski, Firlej Piotr z Dąbrowicy wojewoda ruski, Firlejowie rodzina możnowładcza, Florian z Mokrska, Głogowski zjazd, Gniewosz z Dalewic, Goworek, Grotniki – bitwa, Hanul z Rygi, Hincza Jan z Rogowa, Inkorporacja Prus do Polski, Jadwiga królowa polska, Jakub z Dębna, Jakub z Kobylan, Jakub z Sienna, Jan Farurej z Garbowa, Jan Lutek z Brzezia, Jan Radlica, Jan z Koniecpola, Jan z Rytwian, Jan z Rzeszowa abp lwowski, Jan z Rzeszowa bp krakowski, Jan z Sienna i Oleska, Janusz Suchywilk, Janusz kasztelan krakowski (XIII w.), Nieszawskie przywileje]

2002

Spytek Kolczek z Łownicy h. Topór (zm. 1411), podkomorzy sandomierski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41: 2002, s. 194–199

Szlachta sandomierska – szlachta europejska (Kilka uwag na marginesie pracy Jana Wroniszewskiego, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Poznań–Wrocław 2001), „Roczniki Historyczne”, r. 68: 2002, s. 209–228

2003

Hofämter, Landesämter, Staatsämter und ihre Hierarchien in Polen im mitteleuropäischen Vergleich (11.–15. Jh.) [w:] Das Reich und Polen. Parallelen, Interaktionen und Formen der Akkulturation im hohen und späten Mittelalter, unter mitwirkung von A. Patschovsky, hrsg. von Th. Wünsch (Vorträge und Forschungen, hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte, Bd. 59), Ostfildern 2003, s. 129–213

Starostwo spiskie (1412–1769/70) [w:] Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša – Stan badań nad dziejami Spiszu, red. R. Gładkiewicz i M. Homza, przy współpracy M. Pułaskiego i M. Slivki, Levoča–Wrocław 2003, s. 487–533

Władza i klientela [W związku z książką Antoniego Mączaka, Nierówna przyjaźń. Układy klientarne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003], „Roczniki Historyczne”, r. 69: 2003, s. 223–230

2004

Das wiedervereinigte Königreich Polen unter Ladislaus Ellenlang (1304/5–1333) und Kasimir dem Grossen (1333–1370) [w:] Die „Blüte” der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert, hrsg. von M. Löwener (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen und Studien, Bd. 14), Wiesbaden 2004, s. 107–142

Nadanie starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza z r. 1442 (z dziejów królewszczyzn na Podolu w XV i XVI wieku) [w:] Księga jubileuszowa profesora Feliksa Kiryka (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Wydanie specjalne, folia 21: Studia Historica [t.] 3), Kraków 2004, s. 69–102

Podolia: the „Rotating Borderland” at the Crossroads of Civilizations in the Middle Ages and in the Modern Period [w:] On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350–1600 – An der Grenze des lateinischen Europa. Integration und Segregation in Rotreussen, 1350–1600, eds. Th. Wünsch, A. Janeczek, Warsaw 2004, s. 119–187

Repertorium podolskie. Dokumenty do 1430 r., „Rocznik Przemyski”, t. 40: 2004, z. 4, s. 127–269

Wielka Encyklopedia Polski, t. 1–2, Kraków 2004 [współautor]

[esej: Grunwald (s. 386–387); Piastowie (s. 934–936); Rodzina (s. 1074–1075); Rycerstwo (s. 1100–1102)]

[Rec.:] J. Nikodem, Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420–1433. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, Publikacje Instytutu Historii UAM 61, Poznań 2004, „Roczniki Historyczne”, r. 70: 2004, s. 245–250 [współautor J. Sperka]

2005

Jarosławowi Nikodemowi w odpowiedzi, „Roczniki Historyczne”, r. 71: 2005, s. 316–319 [współautor J. Sperka]

Stefan (Szczepan, zm. 1254/1265), przedstawiciel rodu Toporów, konarski krakowski, kasztelan łęczycki i sieradzki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 43: 2004–2005, s. 135–137

Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych „szlacheckich” i miejskich z czasów I Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.) w Kijowie, „Rocznik Krakowski”, t. 71: 2005 [Tom dedykowany prof. Jerzemu Wyrozumskiemu], s. 93–114

2006

Początki starostwa spiskiego i pierwsi starostowie. Z dziejów polityki Władysława Jagiełły wobec Zakonu Krzyżackiego i Zygmunta Luksemburskiego w latach 1411–1430 [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. 9 [Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Matuszewskiemu], red. J. S. Matuszewski, Lublin–Łódź 2006, s. 153–181

2007

Jeszcze o kryzysie legitymizacyjnym i pozycji namiestniczej kasztelana oraz starosty krakowskiego Jana z Tęczyna w latach 1399–1402 [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 4, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2007, s. 208–224

Z dziejów królewszczyzn i organizacji militarnej na Podolu w XV i początku XVI w. (wokół nadania starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 r.), „Rocznik Przemyski”, t. 43: 2007, z. 1: Historia wojskowości, s. 3–52

2008

Sułek Sulisław (1. połowa XII w.), przedstawiciel rodu Sieciechowiców (Toporów), możnowładca polski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45: 2008, s. 506–508

Sułek (zm. ok. 1269/1270), przedstawiciel rodu Gryfów (dotychczas zaliczany do Toporów), wojewoda i kasztelan krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45: 2008, s. 508–513

Sułek z Niedźwiedzia (zm. ok. 1288/1289), z rodu rycerskiego Starychkoni, kasztelan krakowski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45: 2008, s. 514–519

Wierność i zdrada na pograniczu. Walki o Bracław w latach 1430–1437 [w:] Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Smolucha [i in.], Kraków 2008, s. 675–714

2009

Badania nad późnośredniowiecznymi i nowożytnymi dziejami Spiszu. Przegląd źródeł i literatury, „Zeszyty Naukowe UJ”, nr 1304: Prace Historyczne z. 136: 2009, s. 33–48

Kilka słów o kryzysie legitymizacyjnym lat 1399–1402 i o kryzysie polemiki naukowej [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 5, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2009, s. 250–283

2010

The Oxford Dictionary of the Middle Ages, Oxford 2010 [współautor]

[w tomie hasła: Kurozwencki, Tenczinski, Szlachta/knights]

I.2 Prace z zakresu polskiej historii najnowszej

1987

[Oprac.] [S. Mandecki], Relacja z lat 1944–1957, „Arka”, nr 18: 1987, s. 116–124 [„drugi obieg” 

 

1989

Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” 1898–1946, Warszawa 1989, ss. nlb. 2, 71, nlb. 3, tabl. 4 [„drugi obieg”]

[Rec.: M. Ney-Krwawicz, Trzy książki o generale Leopoldzie Okulickim, „Dzieje Najnowsze”, 1991 nr 4, s. 108–113]

 

1990

Na szlaku AK (NIE, DSZ, WiN), „Zeszyty Historyczne”, z. 94: 1990, s. 13–47

 

1991

[List do redakcji: Sprostowanie], „Zeszyty Historyczne”, z. 95: 1991, s. 234–235

 

1993

Jeszcze o monografii Zrzeszenia WiN, o rozbiciu IV Zarządu Głównego i o początkach prowokacji, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 4: 1993, s. 219–240

Kilka uwag o Zrzeszeniu WiN. Na marginesie książki dr. Zygmunta Woźniczki, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 3: 1993, s. 186–200

Pierwsza książka o Zrzeszeniu WiN (non unius auctoris libellus), „Kwartalnik Historyczny”, 1993 nr 2, s. 117–124

[Oprac.] Rozbicie IV Zarządu Głównego WiN i początek prowokacji w świetle dokumentów z Archiwum Delegatury Zagranicznej WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 4: 1993, s. 130–170

 

1994

Książka kilku autorów (o pracy Zygmunta Woźniczki – po raz ostatni), „Kwartalnik Historyczny”, 1994 nr 2, s. 63–70

Leopold Okulicki, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 5: 1994, s. 195–201

[Oprac.] Przejęte sprawozdanie. Jeszcze jeden dokument z okresu rozbicia IV Zarządu Głównego WiN, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 5: 1994, s. 119–129

Słownik historii Polski 1939–1948, red. A. Chwalba, T. Gąsowski, Kraków 1994 [współautor]

[w tomie hasła: Anders Władysław (s. 21–27), Korboński Stefan (s. 61–65), Okulicki Leopold (s. 85–90), Delegatura Sił Zbrojnych (DSZ) (s. 39–41), „Niepodległość” (NIE, „Nie”) (s. 80–85), „Wolność i Niezawisłość” (WiN) (s. 218–225)]

 

1995

[Oprac.] Dwa dokumenty programowe z 1946 r. („Wytyczne dla Delegacji”, „Nasze podstawy ideowe i organizacja”), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 7: 1995, s. 129–142

[Oprac.] Przed wyborami. Korespondencja z Kraju z przełomu 1946 i 1947 r. (wybór), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 6: 1995, s. 127–169

[Rec.:] Nowa książka o cichociemnych [K. A. Tochman, Słownik biograficzny cichociemnych, t. 1, Oleśnica 1994], „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 6: 1995, s. 259–265

 

1996

Encyklopedia Polski, Kraków 1996 [współautor]

[w tomie hasła: Kuraś Józef (ps. „Ogień”, 1915–1947) (s. 342); Partyzantka antykomunistyczna w Polsce 1944–1956 (s. 489–491); „Wolność i Niezawisłość” (s. 763)]

Może to intryga sowieckich służb specjalnych? [w:] Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”. Fakty – dokumenty – ślady – legenda, red. S. M. Jankowski, Bochnia–Kraków 1996, s. 181–184

[Rec.:] H. Piecuch, Akcje specjalne. Tajna historia Polski od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 9: 1996, s. 300–303

 

1998

[Rec.:] Terror i zdrada [S. Courtois i in., Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, wstęp do polskiego wydania K. Kersten, Warszawa bdw], „Studia Rzeszowskie”, t. 5: 1998, s. 33–38

 

1999

Bniński Wacław Hilary Józef Maria (1923–1998), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 13: 1999, s. 259–267 [współautor S. J. Rostworowski]

Ursyn-Niemcewicz Jerzy Samuel (1924–1996), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 13: 1999, s. 278–283

 

2001

[Oprac.] Listy kuriera „Mietka”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 15: 2001, s. 125–145 [współautor M. Korkuć]

[Oprac.] „Marek” i zdrajcy. Korespondencja ppłk. Józefa Maciołka z „Wiktorem” i „Kosem”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 16: 2001, s. 109–162 [współautor W. Frazik]

 

2002

Jerzy Ursyn-Niemcewicz (1924–1996) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. 504–508

Polska lat 1944–1956: z dziejów agonii i podboju [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. XI–LVII

Wacław Bniński (1923–1998) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002, s. 54–59

 

2003

[Oprac.] T. Gołąb, Wspomnienia ze służby w AK i WiN w latach 1940–1953, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19–20: 2003, s. 243–293

[Oprac.] D. Ćwiklińska-Gołąb, Wspomnienia konspiracyjne i więzienne z lat 1951–1956, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19–20: 2003, s. 295–314

[Oprac.] Trzy raporty emisariusza „Wacława” z lat 1951–1952, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 19–20: 2003, s. 361–375

 

2004

[Udział w dyskusji redakcyjnej pt.] Aparat bezpieczeństwa publicznego w walce z polskim podziemiem niepodległościowym, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1(5): 2004, s. 23–59

[Oprac.] Archiwum Delegatury WiN 1946–1953 – pseudonimy i kryptonimy [w:] „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 21: 2004 [Z dziejów podziemia niepodległościowego 1944–1956. Księga jubileuszowa Jerzego Woźniaka], s. 299–311

Leopold Okulicki (1898–1946) [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 2, Kraków–Warszawa–Wrocław 2004, s. 367–374

Światy przeciwstawne: komunistyczna bezpieka wobec niepodległościowego podziemia, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1(5): 2004, s. 11–21

Wielka Encyklopedia Polski, t. 1–2, Kraków 2004 [współautor]

[w tomach hasła: Kuraś Józef „Ogień”, „Orzeł (1915–1947) (s. 635), „Wolność i Niezawisłość” (s. 1414–1415)]

 

2007

Andrzej Zagórski (1926–2007), „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 26–27: 2007, s. 5–8 [współautor T. Gąsiorowski]

[Red.] Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL, Przemyśl 2007

 

2009

Agentura w działaniu. Zapis dyskusji panelowej, która odbyła się w Krakowie, 7 XII 2007 r. Uczestnicy: Wojciech Frazik, dr hab. Janusz Kurtyka, dr Filip Musiał [w:] Strażnicy sowieckiego imperium. Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Małopolsce 1945-1990, red. F. Musiał, M. Wenklar, Kraków 2009, s. 611–628

 

2010

Polska 1944–1956: z dziejów agonii i podboju, [przedruk z: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1, Kraków–Warszawa–Wrocław 2002] „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010 nr specjalny(112–113), s. 160–192

I.3 Uczestnictwo w redakcjach

[Redaktor naczelny] „Studenckie Zeszyty Historyczne”, z. 1–3, Kraków 1982, 1983, 1985

[Redaktor naczelny] „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 5–31, Kraków 1994–2009

[Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956. Słownik biograficzny, t. 1–4, Warszawa 2002–2010

[Członek redakcji] „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 1–7, Warszawa 2004–2009

[Redaktor naukowy serii] Monografie Przemyskie, Instytut Historii i Archiwistyki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej i Wydawnictwo „Fort”, Przemyśl 2006–2007

[w serii wydano tomy: R. Szczęch, Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944–1954, Przemyśl 2006; Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL, Przemyśl 2007]

I.4 Wprowadzenia, przedmowy, posłowia

1992

Wstęp [w:] A. Wojtowicz, A. Wojtowicz, Kronika Małej Ojczyzny. W Lwowskim Okręgu AK–NIE–WiN, Zielona Góra 1992, s. 9–18

 

1994

Przedmowa [w:] A. Zagórski, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, Wrocław–Kraków 1994, s. 7–11

 

1997

Posłowie [w:] D. Wojnar-Górecka, Klementyna. Więzienne wspomnienia z procesu WiN-u, Kraków 1997, s. 207–214

 

2002

Wprowadzenie [w:] M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce… Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002, s. 9–10

Wprowadzenie [w:] R. Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, Kraków 2002, s. 7–8

Wstęp [w:] Nowa Huta – Miasto walki i pracy, red. R. Terlecki, M. Lasota, J. Szarek, Kraków 2002, s. 7–8

 

2003

Wprowadzenie [w:] „…Do prześladowania nie daliśmy powodu”. Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej. Kraków 3 II 2003, red. R. Terlecki, Kraków 2003, s. 5–7

Wprowadzenie [w:] S. M. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa katyńska – 1945, Kraków 2003, s. 7–8

Wprowadzenie [w:] F. Musiał, M. Lasota, Kościół zraniony. Sprawa ks. Lelity i proces Kurii krakowskiej, Kraków 2003, s. 7–8

2004

Przedmowa [w:] T. Balbus, O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945–1948). WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza – struktury – działalność – likwidacja – represje), Kraków–Wrocław 2004, s. 9–10

 

2005

Przedmowa [w:] A. Dziuba, Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945–1947, Kraków 2005, s. 7–8

Przedmowa [w:] F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955), Kraków 2005, s. 7–8

Przedmowa [w:] F. Musiał, Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955, Kraków 2005, s. 7–8

Przedmowa [w:] K. Szwagrzyk, Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków–Wrocław 2005, s. 9–10

Przedmowa [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005, s. 5–6 [współautor R. Renz]

Przedmowa [w:] Z. Zblewski, Okręg Krakowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1948. Geneza, struktury, działalność, Kraków 2005, s. 5–6

Wprowadzenie [w:] Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, oprac. Z. Solak, J. Szarek, współpraca H. Głębocki, J. Nowak, A. Roliński, Kraków 2005, s. 5–6

 

2006

Przedmowa [w:] R. Szczęch, Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944–1954, Przemyśl 2006, s. 5–6

Przedmowa [w:] Wokół pogromu kieleckiego, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 7–8

Przedsłowie [w:] Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980–1981, red. T. Gąsowski, współpraca B. Klich-Kluczewska, J. Mierzwa, Kraków 2006, s. 5–6 [współautor T. Gąsowski]

Przesłanie Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie odmowy objęcia ofiar Zbrodni Katyńskiej przepisami FR o rehabilitacji ofiar represji politycznych [w:] Zbrodnia katyńska. Przesłanie dla przyszłości, red. M. Tarczyński, Warszawa 2006, s. 3–5 [współautor Witold Kulesza]

 

2007

Przedmowa [w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk [i in.], Warszawa–Lublin 2007, s. V

Przedmowa [w:] Konspiracja i opór społeczny na Podkarpaciu w okresie PRL, red. J. Kurtyka, Przemyśl 2007, s. 3–4

Słowo wstępne [w:] E. Jakimek-Zapart, Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, Kraków 2007, s. 7–8

Słowo wstępne [w:] M. Szpytma, Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy, Warszawa–Kraków 2007, s. 9–10 

 

2008

Przedmowa [w:] S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008, s. 13–16

Słowo wstępne [w:] E. Jakimek-Zapart, Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, wyd. 2, Kraków 2008, s. 7–8

Wstęp [w:] J. Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa 2008, s. 9–11

 

2009

List dr. hab. Janusza Kurtyki [w:] Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, red. W. Bernacki [i in.], Kraków 2009, s. 17

Preface [w:] M. Szpytma, The Risk of Survival. The Rescue of the Jews by the Poles and the Tragic Consequences for the Ulma Family from Markowa, Warszawa–Kraków 2009, s. 7–9

Przedmowa [w:] Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009, s. 7–12 [współautor Z. Gluza]

Przedsłowie [w:] Stefan Korboński 1901–1989, red. M. Ptasińska-Wójcik, Warszawa 2009, s. 7–9

 

2010

Przedsłowie [w:] Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy, koncepcja, wybór i oprac. materiałów J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów J. Szarek, Kraków 2010, s. 7

„Solidarność” była dziełem narodu [przedruk przedmowy do książki: S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 70–72

Wprowadzenie [w:] Zbrodnia Katyńska – w kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010, s. VII–XI

Zbrodnia Katyńska, zbrodnia ludobójstwa [przedruk wprowadzenia do książki: Zbrodnia Katyńska – w kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 66–69

II. Publikacje popularnonaukowe

1989

Katyń – jeszcze jeden dokument, „Tygodnik Powszechny”, 29 VII 1989

Katyń – jeszcze jeden dokument [w:] Katyń. Relacje, wspomnienia, publicystyka, red. A. L. Szcześniak, Warszawa 1989, s. 342–349

 

1999

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [w:] Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, red. G. Wąsowski, L. Żebrowski, Warszawa 1999, s. 63–141

 

2001

Pamięć narodowa i jej strażnicy. Rozmowa redakcyjna z udziałem przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej: Sławomira Radonia, Janusza Kurtyki, Ryszarda Terleckiego, Antoniego Dudka, Zdzisława Zblewskiego, „Arcana”, nr 38: 2001, s. 5–22

 

2002

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [w:] Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, oprac. K. Krajewski, J. Kurtyka, T. Łabuszewski, P. Niwiński, J. Pawłowicz, G. Wąsowski, J. Węgierski, L. Żebrowski, red. A. Borowski, Warszawa 2002, s. 95–206

 

2003

Polska 1944–1956: z dziejów oporu i podboju, Warszawa 2003, ss. 32 [broszura towarzysząca wystawie „W walce z władzą nieludzką”, scenariusz i opracowanie B. Otwinowska, 2003, prezentacja: Londyn IX 2003, Warszawa X 2003]

 

2004

Polska 1944–1956. Podbój i agonia [w:] Wierni testamentowi Polski niepodległej. Podziemie antykomunistyczne w latach 1944–1956, red. J. Szarek, Kraków 2004, s. 9–38

 

2006

Nie jestem politykiem [rozmawiali Władysław Bułhak i Barbara Polak], „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 1–2(60–61), s. 5–20

Pamiętać czy wybaczać [zapis debaty w Domu Literatury w Warszawie, 3 II 2006], „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 3–4(62–63), s. 119–142

Polska polityka historyczna – w debacie uczestniczą: Marszałek Sejmu RP Marek Jurek, prof. Andrzej Nowak, poseł Arkadiusz Rybicki, dr Paweł Skibiński oraz prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka i dyrektor BEP IPN dr hab. Jan Żaryn, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 5(64), s. 2–33

 

 2007

Polskie Państwo Podziemne i jego spadkobiercy, „Gazeta Polska”, 17 I 2007

Tysol – wczoraj, dziś, jutro, „Tygodnik Solidarność”, 23 XI 2007

 

2008

Największa opozycja antykomunistyczna – o Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” z Wojciechem Frazikiem, Januszem Kurtyką i Tomaszem Łabuszewskim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2008 nr 1–2(84–85), s. 13–42

Bohaterowie nie uciekną przed historią [tekst jest wprowadzeniem do książki S. Cenckiewicza i P. Gontarczyka, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk–Warszawa–Kraków 2008], „Rzeczpospolita”, 18 VI 2008

Śledztwo w imieniu Polski, „Tygodnik Powszechny”, 26 XI 2008

 

2009

Kresy pamiętamy. Z Agnieszką Biedrzycką, ks. Romanem Dzwonkowskim, Januszem Kurtyką i Januszem Smazą rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2009 nr 1–2(96–97), s. 2–42

Po co nam suwerenność, „Rzeczpospolita”, 19 VI 2009

 

2010

Generał Leopold Okulicki 1898–1946, Warszawa 2010 [w druku; współautor J. Pawłowicz]

Pamięć i przyszłość, „Arcana”, nr 94: 2010, s. 15–19

Wciągnęła mnie rzeczywistość. Janusz Kurtyka w Biuletynie IPN (wybór Barbara Polak), „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010 nr specjalny(112–113), s. 143–159

Zbrodnia katyńska to ludobójstwo, „Gość Niedzielny”, 11 IV 2010, dodatek: „Zbrodnia katyńska”

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” [tekst do przygotowywanego 3 wydania albumu: Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 59–65

Żołnierze i obywatele, „Gość Niedzielny”, 7 III 2010, dodatek „Żołnierze wolnej Polski”

1 W obrębie lat publikacje uporządkowano alfabetycznie, z umieszczeniem na końcu recenzji. Publikacje popularnonaukowe – prasowe uporządkowano chronologicznie.

Bibliografia wywiadów prasowych i oficjalnych wypowiedzi Janusza Kurtyki z lat 2000–2010

opracował Piotr Gajewski

I. Wywiady

2001

Spytać każdy może [współautor Ryszard Terlecki, rozmawiał Maciej Kwaśniewski], „Gazeta Krakowska”, 27–28 I 2001

Tajne teczki bezpieki [współautor Ryszard Terlecki, rozmawiał Jan L. Franczyk], „Głos Nowohucki”, 13 IV 2001

Bliżej teczek, „Słowo Ludu”, 10 V 2001

Osiemset metrów akt, „Nasz Dziennik”, 19 XII 2001


2002

Operacja „Cezary” [rozmawiał Maciej Kwaśniewski], „Gazeta Krakowska”, 8 III 2002

Synonim wroga [rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 3 VI 2002

Osiem wyroków śmierci [rozmawiał Maciej Kwaśniewski], „Gazeta Krakowska”, 8 IX 2002


2003

Trzeba na nowo pisać historię [rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 20 VI 2003

2004

Zastrzeżona gra [rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 12 VII 2004

„Sieroty po imperium” grają „teczkami”?, „Nowy Dziennik” [Nowy Jork], 15 VII 2004

Nie jesteśmy strażnikami [współautor Andrzej Kuler, rozmawiał Roman Graczyk], „Gazeta Wyborcza–Kraków”, 29 X 2004


2005

Największy wróg partii [współautor Marek Lasota, rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 19 IV 2005

Diament i popiół [współautor Marek Lasota, rozmawiał Włodzimierz Knap], „Dziennik Polski”, 29 IV 2005

Więcej jawności [rozmawiała Ewa Łosińska], „Dziennik Polski”, 17 VI 2005

Uzupełniam paletę [rozmawiał Wojciech Harpula], „Gazeta Krakowska”, 2 VIII 2005

Esbecy nie mogą pozostać anonimowi [rozmawiała Katarzyna Gójska-Hejke], „Gazeta Polska”, 28 IX 2005

Jestem za jawnością [rozmawiał Piotr Bączek], „Gazeta Polska”, 14 XII 2005

IPN będzie ścigał zbrodnie komunistyczne [rozmawiał Marcin Austyn], „Nasz Dziennik”, 24–26 XII 2005


2006

Listy agentów nie zaszkodzą państwu [rozmawiał Andrzej Kaczyński], „Rzeczpospolita”, 6 I 2006

Nie przeproszę Przewoźnika [rozmawiały Agnieszka Kublik i Monika Olejnik], „Gazeta Wyborcza”, 7–8 I 2006

Usprawnić IPN, znowelizować ustawę [rozmawiał Łukasz Starzewski], „PAP”, 8 I 2006

Wyzwania między teczkami [rozmawiał Łukasz Starzewski], „Gazeta Krakowska”, 10 I 2006

IPN w remoncie [rozmawiał Waldemar Żyszkiewicz], „Tygodnik Solidarność”, 24 III 2006

Punkt krytyczny został przekroczony [rozmawiała Agnieszka Kuchcińska-Kurcz], „Kurier Szczeciński”, 31 III–2 IV 2006

Wiosna lustracji [rozmawiał Piotr Legutko], „Nowe Państwo”, 2006 nr 2, 7 IV 2006

Jest jeszcze wiele do zrobienia [rozmawiał Zenon Baranowski], „Nasz Dziennik”, 10 IV 2006

To był niemiecki obóz [rozmawiał Andrzej Grajewski], „Gość Niedzielny”, 16 IV 2006

Dwie rzeczywistości lustracji [rozmawiała Katarzyna Hejke], „Niezależna Gazeta Polska”, 5 V 2006

Prawda historyczna rozmija się z prawdą sądową [rozmawiali Katarzyna Nowicka i Marcin Dzierżanowski], „Życie Warszawy”, 9 V 2006

Fundamentem ma być prawda [rozmawiał Eugeniusz Tuzow-Lubański], „Nasza Polska”, 18 VII 2006

Droga do prawdy wciąż daleka [rozmawiała Aneta Dzienis], „Gazeta Wyborcza – Białystok”, 24 VII 2006

W IPN są też dowody bohaterstwa Polaków [rozmawiał Łukasz Warzecha], „Fakt”, 28 VII 2006

Ujawnimy wszystkich funkcjonariuszy bezpieki [rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 24 VIII 2006

Lustracja [rozmawiała Amelia Łukasiak], „Newsweek”, 11 IX 2006

Kuchciński nie był OZI [rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 15 IX 2006

Bez fałszywych bohaterów [rozmawiała Ewa Łosińska], „Dziennik Polski”, 2 XI 2006

IPN poradzi sobie z lustracją [rozmawiał Łukasz Wilczura], „Nowiny”, 6 XI 2006

Dobry krok w kierunku jawności [rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 14 XI 2006

Nowa ustawa lustracyjna opiera się na dobrych wzorcach[rozmawiał Wojciech Wybranowski], „Nasz Dziennik”, 17 XI 2006

Różne odcienie współpracy z SB[rozmawiał Piotr Śmiłowicz], „Rzeczpospolita”, 28 XI 2006

Punkt krytyczny został przekroczony [rozmawiała Agnieszka Kuchcińska-Kurcz], „Przegląd Pomorski”, 29 XI 2006

Bohater pozostanie bohaterem [rozmawiała Katarzyna Hejke], „Gazeta Polska”, 29 XI 2006

Nawet Castro był przeciw [rozmawiał Łukasz Wilczura], „Gazeta Krakowska”, 13 XII 2006


2007

Dokumenty o arcybiskupie od dawna leżały w czytelni [rozmawiał Wojciech Cieśla], „Rzeczpospolita”, 12 I 2007

Każdy agent wiedział, co robi [rozmawiał Andrzej Godlewski], „Dziennik”, 18 I 2007

Esbecy nie będą bezkarnie kłamać [rozmawiała Katarzyna Gójska-Hejke], „Gazeta Polska”, 21 II 2007

Prace nad pierwszą listą agentów są zaawansowane [rozmawiał Wojciech Cieśla], „Rzeczpospolita”, 26 II 2007

Będziemy lustrować, bo Sejm tak chce [rozmawiał Mirosław Olszewski], „Nowa Trybuna Opolska”, 3–4 III 2007

Oświadczeń lustracyjnych będzie 300–700 tysięcy [rozmawiał Jaromir Kwiatkowski], „Nowiny”, 5 III 2007

Lustracja może potrwać nawet dwadzieścia lat [rozmawiał Arkadiusz Jaraszek], „Gazeta Prawna”, 15 III 2007

Musimy lustrować, bo Sejm tak chce [rozmawiał Mirosław Olszewski], „Głos Pomorza – Koszalin”, 16 III 2007

Lustracja nie upokarza [rozmawiał Krzysztof Świątek], „Tygodnik Solidarność”, 8 V 2007

Esbecy nie będą już anonimowi [rozmawiał Krzysztof Gottesman], „Rzeczpospolita”, 9 V 2007

Problem pozostał [rozmawiał Andrzej Grajewski], „Gość Niedzielny”, 17 V 2007

„Lista 500” na razie pozostanie tajna [rozmawiała Monika Kowalczyk], „Dziennik Polski”, 19 VI 2007

To nie nasza lista [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 27 VI 2007

Nowe akta ojca Hejmy w IPN [rozmawiał Piotr Pałka], „Rzeczpospolita”, 10 IX 2007


2008

Historyk Chodakiewicz kontra pamflecista Gross [rozmawiała Marlena Mistrzak], „Super Express”, 18 I 2008

„Wygnańcy” to odpowiedź na działania Steinbach [rozmawiała Katarzyna Wichowska], „Dziennik”, 22 I 2008

Polacy mają prawo poznać prawdę [rozmawiała Marlena Mistrzak], „Super Express”, 18 VI 2008

Historia bez wyrywania kartek [rozmawiała Ewa Łosińska], „Dziennik Polski”, 20 VI 2008

Historia upomina się o wielkich ludzi [rozmawiali Małgorzata Subotić i Piotr Zychowicz], „Rzeczpospolita”, 21–22 VI 2008

Kmicic, który zapomniał Radziwiłła [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 25 VI 2008

Nie ma ludzi ze spiżu [rozmawiał Andrzej Grajewski], „Gość Niedzielny”, 27 VI 2008

Nie martwię się o los IPN [rozmawiali Marcin Herman i Łukasz Warzecha], „Fakt”, 31 VII 2008

Instytut nie jest od budowy pomników [rozmawiała Barbara Kasprzycka], „Dziennik”, 27 VIII 2008

Były groźby i naciski na IPN [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 20–21 IX 2008

W IPN rządzę ja, a nie PiS [rozmawiał Wiktor Świetlik], „Polska The Times”, „Polska Dziennik Bałtycki”, 20–21 IX 2008

Naciski i telefony [rozmawiał Piotr Śmiłowicz], „Newsweek”, 22 IX 2008

Będziemy głusi na nienawiść [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 24 IX 2008

Historia nie jest czytanką [rozmawiali Dariusz Jaworski i Piotr Mucharski], „Tygodnik Powszechny”, 16 XI 2008

Dziennikarze bardziej służalczy od naukowców [rozmawiał Marek Zygmunt], „Nasz Dziennik”, 20 XI 2008

Coraz bliżej prawdy [rozmawiał Marcin Herman], „Fakt”, 27 XI 2008

Śmierć Sikorskiego ciągle niewyjaśniona [rozmawiał Tomasz Sakiewicz], „Gazeta Polska”, 3 XII 2008

Białoruska misja Lombardu [rozmawiała Magdalena Rigamonti], „Polska The Times”, 11 XII 2008

IPN nie jest instytucją nauczającą klasę polityczną [rozmawiali Maciej Walaszczyk i Piotr Zaremba], „Dziennik”, 12 XII 2008

Stan wojenny to zbrodnia wobec narodu [rozmawiali Paweł Lickiewicz i Tadeusz Płużański], „Super Express”, 13–14 XII 2008


2009

Niemożliwe stało się możliwe [rozmawiał Jerzy Kłosiński], „Tygodnik Solidarność”, 28 I 2009

Nie sprawdzimy wszystkich z SB [rozmawiał Mariusz Staniszewski], „Polska The Times”, 6 II 2009

Karanie IPN byłoby absurdalne [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 21–22 II 2009

Spełnianie politycznych oczekiwań to powrót cenzury [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 31 III 2009

Kwaśniewski został zarejestrowany jako TW „Alek”, a Pałac Kultury trzeba zburzyć [rozmawiał Andrzej Godlewski], „Polska The Times”, 1 IV 2009

Kwaśniewski współpracował z SB [rozmawiali Paweł Lickiewicz i Tadeusz Płużański], „Super Express”, 2 IV 2009

Mój los jako szefa IPN wcale nie jest przesądzony [rozmawiała Amelia Łukasiak], „Dziennik”, 6 IV 2009

Obawiam się o pion śledczy [rozmawiał Krzysztof Świątek], „Tygodnik Solidarność”, 15 IV 2009

Dwie twarze IPN [rozmawiał Jacek Dziedzina], „Gość Niedzielny”, 17 IV 2009

Bez kaznodziejskiego zapału [rozmawiał Cezary Michalski], „Dziennik”, 2–3 V 2009, dodatek „Europa” nr 18/2009


2010

Odkłamywanie historii [rozmawiał Andrzej Dobrowolski], „Nowy Dziennik – Polish Daily News”, 8 I 2010

Niezłomni do końca [rozmawiali Bartosz Marzec i Maciej Rosalak], „Rzeczpospolita”, 27–28 II 2010, dodatek „Wierni wyklęci”

WiN to prawdziwi bohaterowie [rozmawiał Mirosław Skowron], „Super Express”, 3 III 2010

Nowa ustawa upolityczni instytut [rozmawiał Cezary Gmyz], „Rzeczpospolita”, 16 III 2010.

Mord założycielski [rozmawiał Wojciech Pięciak], „Tygodnik Powszechny”, 21 III 2010

O pełzaniu i budzeniu do wolności [rozmawiał Józef Darski], „Gazeta Polska”, 31 III 2010

Esbecy nie mogą pozostać anonimowi [rozmawiała Katarzyna Gójska-Hejke], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 13–14 [pierwodruk: „Gazeta Polska”, 28 IX 2005]

O pełzaniu i budzeniu do wolności [rozmawiał Józef Darski], „Nowe Państwo”, 2010 nr 4, s. 15–18 [pierwodruk: „Gazeta Polska”, 31 III 2010]

„Powinniśmy tak działać, jakby Powstanie Warszawskie wygrało”. Z profesorem Januszem Kurtyką, Prezesem IPN, rozmawia Józef Darski, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2010 nr specjalny(112–113), s. 193–198 [pierwodruk: „Gazeta Polska”, 31 III 2010]

II. Oficjalne wypowiedzi

2006

IPN gotowy do lustracji, „Nowiny”, 23 I 2006

Zespół prokuratorów prowadzi śledztwo ws. ks. Popiełuszki, „PAP”, 24 I 2006

Pod koniec 2006 ukaże się praca o inwigilacji „S” po stanie wojennym, „PAP”, 24 I 2006

Związek chce ujawnienia agentów, „Rzeczpospolita”, 25 I 2006

W odpowiedzi na list Pana Bolesława Banaszkiewicza zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” z 28 stycznia 2006 r. pt. „Kurtyka wprowadził w błąd” [wyjaśnienie Prezesa IPN], „Gazeta Wyborcza”, 3 II 2006

Pomoc IPN dla komisji „Pamięć i troska”, „PAP”, 1 III 2006

IPN wyda publikację naukową dotyczącą inwigilacji Wojtyły, „PAP”, 1 III 2006

O liście stalinowskich członków aparatu represji z WP, „PAP”, 1 III 2006

Na akta w IPN trzeba było czekać nawet trzy lata, „PAP”, 2 III 2006

Bez dowodów na udział Polaków w zamachu na papieża, „PAP”, 8 III 2006 [współautor Ferdinando Imposinato]

W IPN powołano zespół prokuratorów do śledztwa ws. związku przestępczego w MSW, „PAP”, 9 III 2006

Wszystkie projekty zmian „idą we właściwym kierunku”, „PAP”, 9 III 2006

Komunikat w sprawie publikacji „Gazety Wyborczej” z dnia 31.03.2006 r. pt. Polityka historyczna – fundament IV RP, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 2006 nr 5(64), s. 34

 

2007

O założeniach ustaw „deubekizacyjnych”, „PAP”, 20 III 2007

Niektóre dane o sędziach TK były w zbiorze zastrzeżonym, „PAP”, 10 V 2007

Mała nowelizacja odpowiada temu, o co chodziło TK, „PAP”, 5 VI 2007

W przyszłym tygodniu ruszy akcja odsyłania oświadczeń lustracyjnych, „PAP”, 19 VI 2007

Z IPN nie wyciekły żadne katalogi, „PAP”, 20 VI 2007

IPN weryfikuje oświadczenia osób niewyłączonych spod lustracji, „PAP”, 30 VII 2007

Powstanie Warszawskie było decydującą bitwą, „PAP”, 1 VIII 2007

17 lub 18 września IPN zaczyna publikacje katalogów, „PAP”, 13 IX 2007

IPN udostępni katalogi we wtorek lub środę, „PAP”, 17 IX 2007

Publikacja katalogów IPN wstrzymana, „PAP”, 18 IX 2007

Pamięć o WiN – fundamentem myślenia o państwie, „PAP”, 19 IX 2007

1968 – rokiem hańby w stosunkach polsko-żydowskich, „PAP”, 6 XII 2007

 

2008

Książka Grossa ma niewiele wspólnego z nauką, „PAP”, 10 I 2008

Książka o Wałęsie ukaże się, jeśli będzie merytorycznie dobra, „PAP”, 17 I 2008

Gross prowokuje i posługuje się inwektywami, „PAP”, 17 I 2008

Kurtyka Janusz, [fragment wypowiedzi z „Polskiego Radia PR. I” 17 I 2008], „Rzeczpospolita”, 18 I 2008

IPN będzie udostępniał skany, a nie oryginały swych akt, „PAP”, 23 IV 2008

Kto pamięta o rotmistrzu Pileckim?, „Nasz Dziennik”, 8 V 2008

IPN w 2008 r. chce udostępnić archiwalia z Bad Arolsen, „PAP”, 29 V 2008

Mimo współpracy niektórych, Kościół heroiczny, „KAI”, 12 VI 2008

Wałęsa był przywódcą polskiego marszu do wolności, „PAP”, 29 IX 2008

Jeżeli Widacki skłamał, sprawa znajdzie finał przed sądem lustracyjnym, „PAP”, 29 IX
2008

Wałęsa to symbol polskiego marzenia, „Onet.pl – Wiadomości”, 29 IX 2008

Wałęsa był przywódcą marszu do wolności, „wp.pl”, 29 IX 2008

O Lechu Wałęsie, „Nasz Dziennik”, 30 IX 2008

Informacja o edukacyjnej i naukowej działalności IPN na Komisji Edukacji, „PAP”, 3 XII 2008

Wybory z 1989 r. i wstąpienie Polski do NATO to najważniejsze wydarzenia dla Polski po 1989 roku, „PAP”, 15 XII 2008

Solidarność ma być elementem mitologii narodowej, „PAP”, 8 IV 2009

Pan na teczkach. Janusz Kurtyka [przytoczone wypowiedzi Janusza Kurtyki, autor artykułu Wiktor Świetlik], „Wprost”, 20 IV

 

2009

Obniżanie emerytur funkcjonariuszom SB, głównym wyzwaniem IPN w 2009 r., „PAP”, 15 V 2009

 

2010

Winny jest Józef Stalin, „Super Express”, 6 IV 2010

 

III. Inne publikacje prasowe

2007

Przełomowy wyrok, „Fakt”, 1 VI 2007

Powstańcy pokrzyżowali plany Sowietów, „Fakt”, 3 VIII 2007

Pamiętajmy o ofiarach i miejscach zbrodni komunistycznego reżimu, „Fakt”, 30 X 2007

Wreszcie jest szansa na osądzenie Wolińskiej, „Fakt”, 21 XI 2007

Trzeba rozliczyć zbrodniarzy, „Super Express”, 14 XII 2007

 

2008

Prawdziwa historia bohaterów, „Fakt”, 17 I 2008

Gorbaczow musiał uznać autorytet papieża, „Super Express”, 31 III 2008

Cenię sobie opiniotwórczość Faktu, „Fakt”, 23 X 2008

 

2009

Książka Pawła Zyzaka o Lechu Wałęsie nie powstała w IPN, „Super Express”, 31 III 2009