regulamin konkursu
oraz klauzula rodo

regulamin konkursu o nagrody przeszłość / Przyszłość - brzmienie na dzień 30.07.2021

§ 1

Terminy użyte w Regulaminie

1. ,,Fundacja” – oznacza Fundację im. Janusza Kurtyki.

2. ,,Konkurs” – oznacza Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość” zmierzający do wyłonienia Nominowanych i  Laureatów Nagród „Przeszłość/Przyszłość” w poszczególnych Kategoriach.

3. ,,Nagroda” – oznacza Nagrodę „Przeszłość/Przyszłość” w danej Kategorii.

4. ,,Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, grupę osób fizycznych lub grupę osób prawnych zgłoszonych do Konkursu w ramach jednej Inicjatywy.

5. ,,Regulamin” – oznacza niniejszy akt, będący uregulowaniem zasad Konkursu.

6. „Kapituła Konkursu” – oznacza – komórkę organizacyjną powołaną zgodnie z Regulaminem, której zadaniem jest analiza zgłoszeń w celu wyłonienia Laureatów i Nominowanych w poszczególnych Kategoriach.

7. ,,Rada Programowa” – oznacza Radę Programową Fundacji.

8. ,,Nominowany” – oznacza Uczestnika, którego Inicjatywa została w toku Konkursu uznana za jedną z pięciu najlepszych w danej Kategorii.

9. „Kategoria” – obszar tematyczny Konkursu, w ramach którego przyznawana jest Nagroda.

10. „Laureat” – oznacza Uczestnika, którego Inicjatywa została wybrana jako najlepsza ze wszystkich nominowanych w danej Kategorii.

11. „Inicjatywa” – oznacza aktywność upamiętniającą lub promującą polską historię,  korespondująca z Ideą Konkursu oraz definicją, określoną w § 2 ust. 2 oraz danej Kategorii, zdefiniowaną w § 2 ust.4 Regulaminu.

12. Zgłaszający – oznacza osobę, która zgłasza Uczestnika do Konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza konkursowego.

 

§ 2

Idea Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Ideą Konkursu jest dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i promocja najlepszych polskich Inicjatyw związanych z promocją i upamiętnieniem polskiej historii, które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane.

3. Wybór najlepszych Inicjatyw dokonuje się w następujących Kategoriach:

a) Upamiętnienie w terenie;

b) Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą;

c) Strażnicy Ksiąg – Księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa;

d) Innowacyjne formy edukacji historycznej;

 

4. Kategorie definiuje się następująco:

a) Kategoria „Upamiętnienie w terenie” – kategoria obejmująca Inicjatywy upamiętniające polską historię i polskich bohaterów, w szczególności bohaterów podziemia niepodległościowego, w szczególności w miastach, miejscowościach, na wsiach, w lasach, górach, np. w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych;

b) Kategoria „Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą” – kategoria obejmująca Inicjatywy, promujące polską historię i broniące jej dobrego imienia za granicą. W tej kategorii nagradzane będą Inicjatywy prowadzone zarówno przez sektor publiczny, przedsiębiorców, NGO oraz osoby prywatne.  

c) Kategoria „Strażnicy Ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)” – kategoria obejmująca ponadstandardowe Inicjatywy księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związane z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia. Nagrodę zdobyć mogą zarówno właściciele, jak i wyróżniający się pracownicy.

d) Kategoria „Innowacyjne formy edukacji historycznej” – kategoria obejmująca Inicjatywy promujące polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy, np. gry planszowe, filmy, gry terenowe, interaktywne wystawy, strony internetowe i inne;

5. W każdej z wymienionych powyżej Kategorii, wyłonionych zostanie 5 Nominowanych, a z tego grona wyłoniony 1 Laureat. Laureatowi przyznana zostanie Nagroda „Przeszłość/Przyszłość” w danej Kategorii.

 

§ 3

Zgłoszenie Uczestnika 

1. Uczestnikiem Konkursu (zgłoszonym) może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych, grupa osób prawnych (w tym grupy nieformalne), której lub których Inicjatywy korespondują z ideą Konkursu i mieszczą się w definicji danej Kategorii.

2. Wielu autorów jednej Inicjatywy traktowanych jest jako jeden Uczestnik, a w przypadku przyznania mu Nominacji lub wyboru na Laureata, jako jeden Nominowany lub Laureat.

3. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo zgłosić Uczestnika do Konkursu.

4. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza konkursowego,  dostępnego na stronie Fundacji.

5. Elektroniczny formularz konkursowych zawiera:

a) imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu  zgłaszającego;

B) NAZWĘ ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ ZWIĄZANY JEST ZGŁASZAJĄCY 

C) wybór Kategorii konkursowej, w której składa się zgłoszenie;

D) imię i nazwisko/ imiona  i nazwiska lub nazwę/nazwy zgłaszanego Uczestnika;

E) sylwetka zgłaszanego Uczestnika;

F) ADRES KORESPONDENCYJNY, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ZGŁASZANEGO UCZESTNIKA (OPCJONALNIE) 

G) opis zgłaszanej Inicjatywy;

H) uzasadnienie zgłoszenia (w jaki sposób wskazana Inicjatywa koresponduje z ideą Konkursu i mieści się w ramach proponowanej Kategorii zgodnie z jej definicją).

6.  Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jednego Uczestnika oraz tylko jedną Inicjatywę przyporządkowaną tylko do jednej Kategorii.

7. Jeden Zgłaszający może dokonywać dowolnej liczby zgłoszeń w dowolnej liczbie Kategorii.

 

§ 4

Procedura konkursowa i termin przyjmowania zgłoszeń

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej Fundacji do 25.07.2021 r. włącznie (do 23:59:59).

2. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, spośród zgłoszonych Inicjatyw, które korespondują z ideą Konkursu i definicją danej Kategorii, Kapituła Konkursu, w składzie i sposób wskazany w § 6, wybierze po pięć najlepszych Inicjatyw z każdej Kategorii. Uczestnikom Konkursu, będącym autorami tych Inicjatyw, przyznane zostaną Nominacje i tytuł Nominowanych. Wielu autorom tej samej Inicjatywy przyznaje się łącznie jedną Nominację i jeden tytuł Nominowanego.

3. Po przyznaniu Nominacji, Kapituła Konkursu, spośród Inicjatyw autorstwa pięciu Nominowanych w każdej z Kategorii, wybiera najlepszą w danej Kategorii. Uczestnikom Konkursu, będącym autorami tych Inicjatyw, Kapituła Konkursu przyznaje Nagrodę „Przeszłość/Przyszłość” i tytuł Laureata Konkursu w danej Kategorii.

 

§ 5

Kapituła Konkursu

1. Członków Kapituły Konkursu powołuje Zarząd Fundacji.

2. Kapituła Konkursu składa się z Prezydium Kapituły oraz czterech Sekcji, z których każda związana jest z jedną z Kategorii wskazanych w § 2 ust. 3 a)- d). Powołując członków Kapituły Konkursu, Zarząd wskazuje, czy powołany członek wchodzi także w skład Prezydium czy wyłącznie w skład Sekcji Kapituły Konkursu oraz w skład której z Sekcji wchodzi. Zarząd wskazuje także Przewodniczącego oraz Sekretarza Prezydium Kapituły Konkursu.

4. W skład Sekcji Kapituły Konkursu wchodzą osoby wybrane spośród osób, których wykształcenie, profesja lub doświadczenie życiowe pozwalają na obiektywne i merytoryczne wyłonienie Nominowanych i Laureatów w związku z Kategoriami Konkursu.

5 Wybór Nominowanych i Laureatów dokonywany jest następująco:

a) Sekcje wypracowują projekt listy Nominowanych i wskazania Laureata, każda w ramach Kategorii, z którą jest powiązana. Wypracowanie może odbywać się  z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

b) Sekcje przedstawiają projekty list Nominowanych i wskazania Laureatów w swoich Kategoriach do zatwierdzenia Prezydium Kapituły.

c) Prezydium Kapituły dokonuje zatwierdzenia listy Nominowanych i wskazania Laureatów w drodze uchwały, podjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 składu. Pod uchwałą dotycząca wyboru Nominowanych i Laureata podpisuje się Przewodniczący i Sekretarz Kapituły Konkursu, a z Posiedzenia Prezydium Kapituły sporządza się protokół. Zatwierdzenie listy Nominowanych i wskazania Laureatów jest równoznaczne z przyznaniem nominacji i wyborem Laureata.

 

§6

Ogłoszenie wyników i forma Nagrody

1. Informację o Nominowanych i Laureatach Fundacja podaje do wiadomości publicznej za pomocą swojej strony internetowej.

2. Fundacja organizuje stosowne rangą wydarzenie celem wręczenia Nominowanym dyplomów i Laureatom statuetek.

3. Formą Nagrody dla Laureatów i Nominowanych jest promocja przez Fundację ich Inicjatyw za pośrednictwem wydanego w związku z Konkursem „Przeglądu Przeszłość/Przyszłość” oraz za pośrednictwem strony internetowej i kanałów social media.

4. Laureaci i Nominowani, po przyjęciu Nagrody, są zobowiązani do informowania opinii publicznej o otrzymanym wyróżnieniu oraz dbania o dobre imię Fundacji i wspierania promocji jej inicjatyw. Odbywa się to za pośrednictwem środków, którymi Laureaci i Nominowani dysponują (np. wywiadów, stron internetowych, mediów społecznościowych).

 

§ 7

Prawa autorskie do tekstów zgłoszeń

1. Tekst zgłoszenia (w szczególności opis Inicjatywy, sylwetka Uczestnika, uzasadnienie) Fundacja i Zgłaszający uznają za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Poprzez przesłanie zgłoszenia Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do tekstu zgłoszenia i że nie narusza on praw osób trzecich w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zgłaszający oświadcza również, że tekst zgłoszenia został przez niego stworzony samodzielnie, ma charakter indywidualny oraz zostaje przekazany Fundacji bez wad fizycznych i prawnych.

3. Z chwilą przesłania zgłoszenia, Zgłaszający przenosi na Fundację wszystkie majątkowe prawa autorskie do tego tekstu.

4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili przesłania zgłoszenia, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1) wytwarzanie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na wszelkich nośnikach danych, na nośnikach drukarskich, elektronicznych i audiowizualnych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, oraz techniką cyfrową;

2) zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, a w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych oraz drukiem;

3) rozpowszechnianie i korzystanie ze zwielokrotnionego tekstu zgłoszenia bez ograniczeń;

4) utrwalenie tekstu zgłoszenia w pamięci komputera oraz na wszelkich innych nośnikach danych i archiwizacja tego tekstu;

5) wprowadzanie do obrotu, w tym przez sieć Internet;

6) użyczenie, najem, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie;

7) publiczne udostępnienie tekstu zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

8) możliwość umieszczenia tekstu zgłoszenia lub jego fragmentów na nośnikach reklamy zewnętrznej;

9) prawo przedruków w gazetach i czasopismach

5. Zgłaszający oświadcza, że rezygnuje z wykonywania osobistych praw autorskich do tekstu.

6. Zgłaszający zezwala niniejszym Fundacji na wykonywanie opracowań oraz wykonywanie praw zależnych do opracowań tekstu zgłoszenia dokonanych przez Wydawcę oraz na czerpanie z nich korzyści. Autorowi nie przysługuje z powyższych tytułów wynagrodzenie. Celem uniknięcia wątpliwości uznaje się, że Fundacja posiada prawo do korekty tekstu zgłoszenia pod względem językowym i stylistycznym.

 

§ 8

Dane osobowe

1. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza konkursowego,  dostępnego na stronie Fundacji, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach i w sposób wskazany w Klauzuli RODO, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu. Poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza konkursowego, Zgłaszający oświadcza również, że pozyskał stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, których danych podaje , przedstawił im informacje dotyczące przetwarzania zawarte w Klauzuli RODO, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu, a także że sam się z nimi zapoznał. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo cofnięcia zgody bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja im. Janusza Kurtyki (adres: ul. Wysłouchów  4/20, 30-611 Kraków, KRS: 0000598727, NIP: 679-31-21-982 , Regon: 363647335).

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, jednakże w żadnym w wypadku nie stanie się to powodem utraty przez Uczestnika, Nominowanego lub Laureata jego statusu.

3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjakurtyki.pl). 

Zarząd Fundacji im. Janusza Kurtyki

załącznik nr 1. do regulaminu konkursu o nagrody "przeszłość / przyszłość - klauzula rodo

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Janusza Kurtyki (adres: ul. Wysłouchów  4/20, 30-611 Kraków, KRS: 0000598727, NIP: 679-31-21-982 , Regon: 363647335).

 

2. Dane kontaktowe Administratora

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w związku z wykonywaniem Umowy, można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: l.ploski@fundacjakurtyki.pl.

 

3. Cele przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu:

I. przeprowadzenie Konkursu o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość” (dalej „Konkurs);

II. promocji Konkursu;

III. archiwizacji Konkursu;

IV. ochrony przed roszczeniami;

V. Rozliczenia z podmiotem finansującym Konkurs.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)

 

5. Odbiorcy danych

Pracownicy zatrudnieni przy projekcie, członkowie Zarządu Administratora, firma Google (w zakresie hostowania formularzy konkursowych i korespondencji konkursowej), podmioty finansujące Konkurs.

 

6. Przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego

W zakresie współpracy z firmą Google dane przekazywane są do państwa trzeciego: Firma Google ma siedzibę i infrastrukturę techniczną w USA. Google przystąpiło jednak do Privacy Shield, programu gwarantującego odpowiednie standardy w zakresie ochrony danych zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej.

 

7. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

 

8. Przysługujące prawa

Z RODO wynikają następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9. Konieczność podania danych

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale konieczne dla złożenia zgłoszenia w Konkursie. Brak  ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przesłania zgłoszenia.

 

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Danych osobowych nie przetwarza się w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

partner projektu