Kurs
"Dyplomacja publiczna"

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do wzięcia udziału w Kursie: Past and Future. Public Diplomacy Course, którego celem jest wprowadzenie słuchaczy w meandry dyplomacji i polityki historycznej jako istotnego narzędzia promocji marki kraju za granicą oraz zapoznanie ze specyfiką pracy z branżą kreatywną. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące kursu. Zapraszamy do aplikowania.

Profil Uczestnika

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania dyplomacji publicznej z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi służących budowaniu marki narodowej państwa i pamięci historycznej. Atutem kursu jest zapewnienie uczestnikom możliwości zastosowania w praktyce narzędzia branży kreatywnej w przestrzeniach pamięci i polityki historycznej.

Prowadzący

Wykładowcami kursu są wybitni historycy, językoznawcy i specjaliści z zakres dyplomacji: prof. Andrzej Chwalba, prof. Marek Kornat, prof. Mariusz Wołos, dr hab. Tomasz Panfil, dr hab. Zbigniew Girzyński, dr hab. Bogusław Kopka, dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, dr Marcin Jarząbek, dr Bogumił Rudawski oraz Sebastian Kęciek.

Warsztaty poprowadzą
  • w ramach medium grafiki: specjalista ds. komunikacji, grafik i architekt, Pan Miłosz Lodowski 
  • w ramach medium filmowego: reżyser, scenarzysta, twórca filmów, Pan Miłosz Kozioł 
  • w ramach medium słowa: dziennikarz i redaktor, Pan Michał Kłosowski 
  • oraz w ramach happeningu: aktor i reżyser, Pan Mateusz Olszewski
Warunki uczestnictwa:
  • limit miejsc wynosi 20 uczestników
  • status studenta lub absolwenta szkoły wyższej, 
  • przesłanie listu motywacyjnego do dnia 24 września do godziny 22.00 na adres: b.kopka@fundacjakurtyki.pl 
  • opłata za kurs w wysokości 100 PLN pod warunkiem przyjęcia na kurs,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Harmonogram rekrutacji:

Termin aplikowania mija w dniu 14 września 2020

II Termin aplikowania mija w dniu 24 września 2020 

Termin uiszczenia opłaty: do 25 września 2020 – prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty za kurs.

Opłata powinna być uiszczona pod warunkiem przyjęcia na kurs na rachunek Fundacji:

Fundacja im. Janusza Kurtyki,

ul Wysłouchów 4/20 30-611 Kraków

Nazwa banku: PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi

Numer rachunku bankowego: 46 1020 3378 0000 1702 0303 3305

Tytułem: Imię i nazwisko. Kurs Past and Future. Public Diplomacy Course

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty na adres e-mail: l.ploski@fundacjakurtyki.pl 

Numer rachunku bankowego: 46 1020 3378 0000 1702 0303 3305

Tytułem: Imię i nazwisko. Kurs Past and Future. Public Diplomacy Course

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty na adres e-mail: l.ploski@fundacjakurtyki.pl 

Uczestnikom kursu zapewniamy serwis kawowy.

Z powodów epidemiologicznych nie zapewniamy noclegu i wyżywienia.

 Nie zapewniamy dojazdu do miejsca odbywania się kursu.

Miejsce kursu

Fundacja im. Janusza Kurtyki,
ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów)

Terminy zjazdów

26-27 września, od godz. 10.00  

10-11 października, od godz. 10:00

24-25 października, od. godz. 10:00

14-15 listopada, od godz. 10:00 

Szczegółowe informacje o kursie

Past and Future. Public Diplomacy Course

Celem kursu organizowanego przez Fundację im. Janusza Kurtyki jest wprowadzenie słuchaczy w meandry dyplomacji i polityki historycznej jako istotnego narzędzia promocji marki kraju za granicą oraz zapoznanie ze specyfiką pracy z branżą kreatywną.

Zajęcia będą miały charakter mieszany: wykłady będą prowadzone w języku polskim, a w języku angielskim warsztaty. Na bazie wysłuchanych wykładów kursanci na warsztatach będą w czterech zespołach przygotowywać briefy kreatywne w czterech obszarach: grafika, wideo, happening i słowa. Prace te mają nawiązywać do strat polskich podczas I i II wojny światowej. Po zakończeniu projektu briefy poddane zostaną głosowaniu w mediach społecznościowych a autorzy zwycięskiego briefu zyskają szansę realizację stojącego za nim pomysłu.

Tytuł kursu

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)

Słuchacze kursu wysłuchają syntetycznego wykładu na temat strat ludzkich i materialnych Polski poniesionych w czasie I wojny światowej. Przedstawiona zostanie krytyczna analiza danych ilościowych i świadectw z życia codziennego dotycząca stanu gospodarki polskiej w momencie zakończenia I wojny światowej oraz wysiłku wojennego odrodzonej RP. Postawione zostanie zasadnicze pytanie dla tego okresu dziejów Polski: jak żyć bez zaborców i okupantów, jak skutecznie – jako państwo – funkcjonować?

Pamięć zbiorowa I wojny światowej

Prowadzący: dr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński)

Zaprezentowany zostanie blok tematyczny nawiązujący do różnych pamięci związanych z doświadczeniem I wojny światowej, zwanej na Zachodzie Wielką Wojną. W szczególności ukazane zostanie miejsce i rola weteranów wojennych w kształtowaniu pamięci zbiorowej i mitów.

Meandry polityki wielkich mocarstw wobec Polski w XX wieku

Prowadzący: dr hab. Tomasz Panfil (prof. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej)

Uczestnicy kursu zapoznają się z informacjami dotyczącymi miejsca Polski na arenie międzynarodowej w kontekście koncertu wielkich mocarstw w okresie Belle Époque. Poznają, jak „sprawa polska” zmieniała się na konferencjach wielkich mocarstw w Wersalu, Jałcie i Poczdamie. Zajrzą za kulisy amerykańskiej polityki powstrzymania wobec bloku wschodniego i niesuwerennej PRL oraz wspólnie zastanowią się nad znaczeniem wyboru Karola Wojtyły na papieża, ruchu „Solidarność”, i premierostwa Margaret Thatcher i prezydentury Ronalda Reagana w upadku komunizmu na Starym Kontynencie. 

Straty wojenne Polski podczas II wojny światowej i problem reparacji wojennych

Prowadzący: dr Bogumił Rudawski (Instytut Zachodni w Poznaniu)

Mowa będzie o stratach polskich w czasie II wojny światowej. Na początku przedstawione zostaną uwagi metodologiczne. Następnie podane będą najnowsze ustalenia dotyczące szacunkowych strat wraz z analizą porównawczą w stosunku do poprzedniej wojny światowej. Poruszone zostaną tematy: dyplomacja polska a roszczenia reparacyjne wobec Niemiec oraz dyplomacja rosyjska wobec zbrodni katyńskiej i Anty-Katynia.

Dyplomacja jako narzędzie w stosunkach międzynarodowych w kontekście polityki historycznej

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Uczestnicy kursu wysłuchają wykładu, w którym poruszone zostaną takie tematy, jak: 1) dyplomacja europejska w przededniu wybuchu II wojny światowej, 2) francusko-niemieckie pojednanie po II wojnie światowej, 3) relacje polsko-niemieckie i niemiecko-polskie w obszarze pamięci i rozliczeń historycznych, 4) sowiecka i rosyjska polityka historyczna wobec Polski oraz 5) Polska i żydowska pamięć historyczna w kontekście stosunków międzynarodowych.

Rola dyplomacji publicznej w kształtowaniu wizerunku kraju

Prowadzący: prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi funkcjami dyplomacji publicznej oraz znaczenie marki kraju w relacjach międzynarodowych. Ukazana zostanie rola dziedzictwa narodowego jako ważnego elementu promocji kraju za granicą. Zaprezentowane zostanie nowe spojrzenie na ekonomikę miejsc pamięci. Wreszcie uczestnicy kursu spróbują odpowiedzieć wspólnie na pytanie: jak skutecznie walczyć ze stereotypami i mitami w relacjach międzynarodowych?

Dyplomacja publiczna w realiach COVID-19. Metodyka organizacji wizyt międzynarodowych

Prowadzący: Sebastian Kęciek (dyrektor w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Projektów Międzynarodowych)

Poruszone zostaną teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu dyplomacji publicznej prowadzone przez rządy państw, w tym Polskę w czasach globalnej pandemii koronawirusa COVID-19. Na wybranych przykładach państw świata (m.in. Polski, Czech, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych) opisany zostanie wpływ kształtowania przez rządy opinii publicznej w innych państwach – między innymi przez akcje pomocowe, aktywność w mediach społecznościowych czy wpływ liderów politycznych oraz liderów opinii poprzez publikacje artykułów w mediach międzynarodowych. W części praktycznej (warsztatowej) będzie można poznać kulisy organizacji wizyt międzynarodowych.

Jak czytać dokumenty dyplomatyczne?

Prowadzący: dr hab. Bogusław Kopka (Fundacja im. Janusza Kurtyki)

Wykładowca przedstawi krótkie wprowadzenie odnoszące się do rodzajów dokumentów dyplomatycznych oraz ich opisu fizycznego. Uczestnicy kursu pod kierunkiem wykładowcy dokonają analizy krytycznej przykładowych dokumentów dyplomatycznych z XX wieku. Po tych zajęciach słuchacze winni nabyć umiejętności krytycznego czytania korespondencji dyplomatycznej oraz dokumentów normatywnych.

Terminy i nazewnictwo w komunikacji naszej historii poza granicami RP

Prowadzący: dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa

Zajęcia praktyczne z zakresu komunikacji: język jako sposób myślenia i mówienia o innych narodach i krajach, m.in. o sąsiadach w kontekście rocznic historycznych. Mowa będzie o występowaniu barier w komunikacji i o sposobach ich przezwyciężania. Słuchacze winni nabyć dodatkowe kompetencje językowe i komunikacyjne.

Rola emigrantów w stosunkach międzynarodowych (po I i II wojnie światowej) na tle współczesności

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Girzyński (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jednym z celów wykładu jest przedstawienie zależności między demografią a geopolityką z perspektywy historycznej i współczesnej. Słuchacze poznają na wybranych przykładach problemy związane z nową emigracją zarobkową jako jednym ze skutków I i II wojny światowej na kontynencie europejskim; miejscu polskiej emigracji ekonomicznej i politycznej w USA, Wielkiej Brytanii, we Francji, w Belgii i Niemczech.

Warsztaty w języku angielskim poprowadzą:

Medium grafika: specjalista ds. komunikacji, grafik i architekt – Miłosz Lodowski

Medium filmowe: reżyser, scenarzysta, twórca filmów – Miłosz Kozioł

Medium słowa: dziennikarz i redaktor – Michał Kłosowski

Happening: aktor, reżyser – Mateusz Olszewski

Kurs stanowi część zadania publicznego pt. „Przeciw krzywym zwierciadłom”. 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej finansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.