past and future:
kierunek ukraina!

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do wzięcia udziału w szkole: Past and Future. Kierunek Ukraina.

W ramach projektu pragniemy dążyć do kształtowania w uczestnikach postawy aktywnych obywateli wyposażonych w wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów kluczowych dla polskiej polityki publicznej w obszarze polityki pamięci w relacjach polsko-ukraińskich a także do realnego wsparcia państwa polskiego na tym kierunku  poprzez wypracowanie przez uczestników, przy współudziale partnerów, racjonalnych i skutecznych recept dla tych relacji.

Profil Uczestnika

Grupą docelową projektu są obywatele zainteresowani stykiem przeszłości i współczesnych stosunków międzynarodowych, zarówno uczestnicy Szkoły, jak i przedstawiciele podmiotów, do których kierowane będą jej owoce. Ze względu na specjalistyczny charakter szkoły i zadania, wyłączone z zainteresowania tego projektu będą dzieci i młodzież szkolna. Zaprosimy jednak do udziału już młodzież akademicką, a także dorosłych. Wszystkich uczestników podzielić można na dwie grupy wyróżnione ze względu na ścieżkę pozyskania ich:

  1. grupa wyłoniona w ramach rekrutacji w trybie otwartym;
  2. grupa wyłoniona w ramach rekrutacji w trybie partnerskim.

W przypadku drugiej grupy będą to członkowie lub działacze podmiotów, które wejdą w skład sieci Form wzrostu, dzięki czemu szkoła zyska kapitał wiedzy i doświadczenia zgromadzonego przez osoby realnie działające w powiązanym obszarze. Co więcej, podmioty partnerskie, pomagać będą w kształtowaniu programu Szkoły, grona wykładowców, pomogą w rekrutacji, czy w przełożeniu rezultatów zadania na rzeczywistość. Reprezentanci oddelegowani przez podmioty do szkoły będą mieli za zadanie transfer pozyskanej wiedzy na łono macierzystych organizacji, co poszerzy zakres odbiorców zadania.

Miejsce kursu

Fundacja im. Janusza Kurtyki,
ul. Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa (Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów)

Terminy zjazdów*

 

  • 6-7.04.2024. 
  • 27-28.04.2024. on-line
  • 18-19.05.2024.
  • 15-16.06.2024.
  • 7.09.2024. on-line
  • 28-29.09.2024.
  • 12-13.10.2024.
  • 26.10.2024. on-line
*terminy mogą ulec zmianie
 
Dane do kontaktu w sprawie szkoły:
Mail: p.brulikis@fundacjakurtyki.pl,
tel. 727 704 853

Szczegółowe informacje o kosztach i rekrutacji

koszt szkoły

Koszt uczestnictwa w szkole Past and Future: Kierunek Ukraina! wynosi 300 zł

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji zwrotnej o wyniku rekrutacji.

Pozostałe koszty organizacji szkoły sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa do 4 kwietnia 2024 r.

O wyniku rekrutacji decydować będzie komisja rekrutacyjna uwzględniając zbieżność profilu kandydata z profilem uczestnika szkoły oraz limity miejsc. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają informacje drogą mailową.

Szczegółowe informacje o programie szkoły

program szkoły

Kurs obejmuje zajęcia merytoryczne prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów. Wykłady jako klasyczna forma zajęć akademickich służą przekazaniu rzetelnej wiedzy na wysokim poziomie merytorycznym. Zajęcia konwersatoryjne opierają się na pracy w małych grupach, co ma służyć wymianie myśli oraz konstruktywnej dyskusji. Studenci wykorzystują materiały udostępnione przez wykładowcę, przede wszystkim dzięki metodzie close reading. Celem warsztatów ma być indywidualna lub grupowa praca nad niewielkim zadaniem projektowym pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. Na zakończenie cyklu zajęć w ramach kolejnych przedmiotów słuchacze pod kierunkiem prowadzącego przygotują analizę SWOT, oscylującą wokół problematyki danych zajęć, ukierunkowując ją na ogólną tematykę kursu. Tak wypracowane wnioski z każdego przedmiotu stanowić będą punkt wyjścia dla opracowania Strategii dla dyplomacji publicznej w obszarze polityki pamięci dla relacji polsko-ukraińskich, która zwieńczy cały kurs.

moduł I Forma wiedzy, rozwiązywania problemów i tworzenia strategii

Współczesna polityka historyczna Polski
Polityka historyczna Ukrainy
Polityka historyczna współczesnej Rosji
Trauma i pamięć w relacjach Polaków, Ukraińców i Rosjan
Problem ekshumacji w relacjach polsko-ukraińskich
Reparacje powojenne. Doświadczenia Polski i Ukrainy
Polityka zagraniczna Polski po 1989 r.
Polityka zagraniczna Ukrainy po 1991 r.
Geopolityka w obszarze postsowieckim
System gospodarczy bloku wschodniego i ścieżki transformacji

Moduł II: Forma umiejętności i komunikacji

Rosyjska dezinformacja w obszarze relacji polsko-ukraińskich
Komunikacja kryzysowa w czasie wojny – doświadczenia Ukrainy i Polski po 2022 r.
Ochrona miejsc pamięci w warunkach pokoju i wojny
Media i komunikowanie pamięci
Praktyka dyplomacji publicznej Polski
Praktyka dyplomacji publicznej Ukrainy
Nowoczesne technologie w odkrywaniu historii
Polityka pamięci jako soft power. Wyzwania dla Polski

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

partnerzy szkoły