III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka Edycji przypadającej na 2019 r. brzmi: Polska: wojna i granice w XX w.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

W tym roku formuła Konkursu została rozszerzona. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na języki angielski i niemiecki oraz jej promocja w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta Gala pod koniec 2019 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

– upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy, dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;

– promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;

– nagradzanie prac naukowych, charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;

-wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych, nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2019 r.

W styczniu 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się przetłumaczona wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. Obecnie Fundacja realizuje tłumaczenie pracy Laureata II Edycji Konkursu, Prof. Andrzeja Chwalby.

Propozycję książki do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularza zgłoszeniowego (plik do pobrania).

2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy (plik do pobrania).

3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

POCZTA ELEKTRONICZNAPOCZTA TRADYCYJNA
 Skany w formacie pdf wszystkichwypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:nauka@fundacjakurtyki.pl Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książkinależy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dawny Areszt Śledczy Warszawa-MokotówFundacja im. Janusza Kurtykiul. Rakowiecka 3702-521 Warszawa Do przesyłki należy dołączyć informację,
czyjego zgłoszenia dotyczą książki. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce. 
Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty
oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:
Dawny Areszt Śledczy Warszawa-MokotówFundacja im. Janusza Kurtykiul. Rakowiecka 3702-521 Warszawa O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.  

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r.

Terminarz Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 15 lutego 2019 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 15 marca 2019 r.).

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 12 kwietnia 2019 r.).

4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 kwietnia 2019 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2019 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 30 czerwca 2019 r.).

7. Organizacja tłumaczeń nagrodzonej pracy oraz Gali Konkursowej (1 lipca – 15 listopada 2019 r.).

8. Gala Konkursowa (do 13 grudnia 2019 r.).

Do pobrania:
Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy
Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy
Regulamin III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Terminarz III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki
Uchwała Zarządu Nr 3/2019 w sprawie powołania Zespołu Konkursowego
Uchwała Zarządu Nr 4/2019 w sprawie powołania Komisji Recenzentów

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Dialog”.

kategorie

tagi

podziel się