O aktywności i znaczeniu Polski w regionie bałtyckim w XX i XXI wieku – relacja z debaty

W dniu wczorajszym odbyła się kolejna debata z cyklu „Historia, Prawda, Teraźniejszość 2.0. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”, pt. „Aktywność Polski w regionie bałtyckim w XX i XXI wieku”.

W dyskusji udział wzięli :

▪️ dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik (Kierownik Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie);

▪️ prof. dr hab. Krzysztof Kubiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Debatę moderował :

▪️ dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Uczestnicy dyskutowali nad stosunkami dyplomatycznymi Polski z państwami regionu bałtyckiego, kontaktami gospodarczymi, polityką bezpieczeństwa oraz miejscem Rosji w relacjach państw bałtyckich.

Według panelistów receptami na dobre relacje w przyszłości z państwami regionu bałtyckiego są bezpieczeństwo militarne, ekonomiczne, gospodarcze, energetyczne oraz klimatyczne Morza Bałtyckiego.

Należy umacniać nasze relacje z państwami bałtyckimi jak i nordyckimi, które będą owocowały dla wszystkich na przyszłość.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania całej debaty, którą udostępniamy Państwu poniżej, dzięki uprzejmości Blogpress.pl.

„Aktywność Polski w regionie bałtyckim w XX i XXI wieku”


Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”:

Podobnie jak w pierwszej edycji, projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu, pogrupowane są, tak jak w poprzedniej edycji, w cztery główne bloki tematyczne, a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia, związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi, nie zostaną jednak całkowicie porzucone, a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debata typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.

Większość debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i angażuje trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski za granicą, fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru, oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Partner medialny cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”: Blogpress.pl.

Patronat medialny cyklu: Do Rzeczy, Historykon.pl.

Partner cyklu: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” stanowi część projektów i zadań publicznych:

▪”Przeciw krzywym zwierciadłom – czterofilarowa, kompleksowa strategia, aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;

▪”Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;

Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0 projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

tagi

podziel się