O Rzezi Wołyńskiej w 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu – relacja z debaty

21 lipca 2020 roku odbyła się kolejna debata z cyklu „Historia, Prawda, Teraźniejszość 2.0. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”, pt. „Wołyńskie historie. W 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu”.

W dyskusji udział wzięli: prof. Tomasz Panfil (Instytut Pamięci Narodowej), dr Mirosław Czado (Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz pan Miłosz Socha (autor książki „Wołyń. Świadkowie mówią”). Spotkanie moderował dr hab. Bogusław Kopka (Fundacja im. Janusza Kurtyki).

Goście debaty starali się znaleźć receptę na relacje Polski i Ukrainy w kontekście ludobójczej zbrodni wołyńskiej, dokonanej na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich.

Niestety, ale w tej materii nie zmienia się nic, aby strona polska mogła wykonać badania poszukiwawcze, a następnie godnie pochować szczątki pomordowanych Polaków. Naturalnym jest utrzymywanie jak najlepszych relacji z naszymi sąsiadami, ale o tragicznej historii nie można zapominać. Wspominano również Ukraińców, którzy pomagali Polakom w czasie pacyfikacji wsi polskich na terenach II RP. Strona polska wyciąga dłoń do państwa ukraińskiego w celu współpracy, prośby o pamięć o pomordowanych. Strona ukraińska tej dłoni nie wyciąga i nie zamierza tego czynić.

Zapomnienie o zbrodni wołyńskiej i przejście do porządku dziennego, w kontekście teraźniejszości i przyszłości, jest niemożliwe w Polsce. Państwo polskie nie szuka zemsty, a prawdy i możliwości godnego pochówku szczątków swoich rodaków.

Polecamy Państwu relację z debaty, dzięki uprzejmości Blogpress.pl

„Wołyńskie historie. W 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu”


Wsparcie od strony technicznej zapewnił portal Blogpress.pl, Partner medialny cyklu „Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”.

Patronat medialny cyklu: Do Rzeczy, Historykon.pl.

Partner cyklu: stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.


Więcej o projekcie „Historia, prawda, teraźniejszość 2.0”:

Podobnie jak w pierwszej edycji, projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty, wchodzące w skład cyklu, pogrupowane są, tak jak w poprzedniej edycji, w cztery główne bloki tematyczne, a każdy z nich dotyczył relacji Polski z innym krajem. W tej odsłonie wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4.

Zbadane w poprzedniej odsłonie cyklu zagadnienia, związane z relacjami polsko-niemieckimi, polsko-rosyjskimi, polsko-ukraińskimi i polsko-żydowskimi, nie zostaną jednak całkowicie porzucone, a pogłębione. Co jakiś czas proponowana będzie debata typu case study, w ramach której organizatorzy spojrzą na przedyskutowane już w zeszłym roku stosunki z perspektywy konkretnie zdefiniowanych i rozogniających je kazusów.

Większość debat, jak w poprzedniej edycji, prowadzona jest przez eksperta, moderującego spotkanie i angażuje trzech panelistów, zapewniających spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych perspektyw.

Przyczynkiem do pochylenia się nad opisywanym powyżej projektem stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów. Mając świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową, ale także ich wpływu na postrzeganie Polski zagranicą, fundacja prowadzi projekt o podwójnym i komplementarnym celu: deskryptywnym, polegającym na założeniu konieczności przeanalizowania najważniejszych problemów, określenia ich genezy i charakteru, oraz celu o charakterze normatywnym, a więc związanym z podjęciem próby określenia metod i kierunków odpowiedzi na wyniki diagnozy. Świadczy to jednocześnie o chęci dotarcia do istoty problemu, jak i o pragmatycznym i odpowiedzialnym, nakierowanym na wsparcie instytucji publicznych, nastawieniu organizatorów.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” stanowi część projektów i zadań publicznych:

Przeciw krzywym zwierciadłom – czterofilarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;

Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030;

„Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm jutra”.

tagi

podziel się