Pracuj z nami: Specjalista naukowy modułu think tank

Fundacja im. Janusza Kurtyki (dalej „Fundacja”) to organizacja pozarządowa, zajmująca się promocją polskiej historii i historiografii w Polsce i na świecie, a także analizami w obszarze polityki pamięci.

Specjalista naukowy modułu think tank

Miejsce pracy: Warszawa
Poszukujemy kandydata na stanowisko: specjalista naukowy modułu think tank. Charakter pracy: praca stacjonarna z wykorzystaniem materiału źródłowego dostępnego w bibliotece Fundacji Podstawowy zakres obowiązków:
 • prowadzenie analiz i przygotowanie raportów zawierających diagnozy i propozycje zmian dla przedstawicieli życia publicznego m. in. w obszarach przedmiotowych zadanych przez Fundację:
  • Stopień umiędzynarodowienia polskiej historiografii i dostępności obcojęzycznej prac polskich badaczy (w tym poprzez analizę baz naukowych i narzędzi do mierzenia cytowalności);
  • Problemy państwa polskiego we współczesnych relacjach międzynarodowych z wybranymi państwami w obszarze polityki pamięci;
  • Trendy w recepcji polskiej historii najnowszej w zagranicznej historiografii (badanie stacjonarne na podstawie zgromadzonego materiału źródłowego znajdującego się w bibliotece Fundacji oraz nabytego w oparciu o sugestie specjalisty);
  • Kształcenie kadr instytucji publicznych i społecznych w kontekście ich przygotowania do wykonywania zadań w obszarze polityki pamięci;
  • oraz innych;
 • wnioskowanie dotyczące wpływu przygotowanych raportów na przestrzeń społeczną i publiczną;
 • tworzenie list zakupowych na potrzeby rozszerzenia księgozbioru o profilu: historia najnowsza Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oczami zagranicznej historiografii zgodnie z wytycznymi Pracodawcy;
 • research i proponowanie specjalistów do wydarzeń naukowych i popularnonaukowych organizowanych przez Fundację;
 • opracowywanie zleconych tekstów, w tym naukowych i popularnonaukowych, przygotowywanie publikacji, realizowanie zleconych kwerend, przygotowywanie zleconych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych w siedzibie Fundacji lub w sferze on-line;
 • realizacja innych zadań powiązanych z w.w. zakresem w zależności od potrzeb Pracodawcy.
Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w dyscyplinie historia, uzyskanego w publicznej uczelni polskiej;
 • wykazywanie zainteresowań zbieżnych z zadanym przedmiotem analiz oraz profilem działalności Fundacji;
 • posiadanie wysokich kompetencji analitycznych i umiejętności wykorzystania współczesnych metod kwerendy (w tym międzynarodowych elektronicznych baz naukowych, narzędzi do mierzenia cytowalności);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na analizę źródeł w języku angielskim;
 • posiadanie dorobku publikacyjnego o charakterze naukowym (artykuły w czasopismach studenckich, monografiach pokonferencyjnych, periodykach lub innych pracach naukowych);
 • posiadanie doświadczenia naukowego udokumentowanego czynnym udziałem w studenckich, studencko-doktoranckich bądź akademickich konferencjach polskich lub międzynarodowych;
 • posiadanie wiedzy na temat warsztatu badawczego historyka (w tym kwerendy archiwalnej i bibliotecznej), prowadzenia badań naukowych, pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych, pozyskiwania funduszy na badania;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • wykazywanie się chęcią i umiejętnością pracy w zespole oraz wysoką motywacją;
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie.
Dodatkowym atutem będzie:
 • realizowanie, a w szczególności ukończenie, studiów doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych;
 • znajomość języka niemieckiego lub innego języka kongresowego.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Fundacji powinny przesłać skany wypełnionych i podpisanych dokumentów:
 • list motywacyjny;
 • CV zawierające wykaz osiągnięć wyszczególnionych powyżej i dodatkowych.
Fundacja oferuje:
 • pracę w siedzibie Biblioteki im. Janusza Kurtyki, zlokalizowanej w wyjątkowym miejscu – dawnym Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie;
 • nieograniczony przedmiotowo dostęp do zasobów Biblioteki im. Janusza Kurtyki;
 • umowę na pełny etat na czas określony do końca roku 2022 z możliwością przedłużenia;
 • pracę w dynamicznym zespole;
 • samodzielną i twórczą pracę przy sporządzaniu kwerend bibliotecznych i opracowywaniu tekstów naukowych i popularnonaukowych;
 • pracę przy ambitnych projektach naukowych i popularnonaukowych;
 • zaplecze biurowe i sprzętowe na profesjonalnym poziomie;
 • możliwość poszerzenia doświadczenia zawodowego o umiejętności z zakresu warsztatu badawczego historyka oraz pracy w zespole.

kategorie

tagi

podziel się