Relacja z debaty Dyplomacja Rządu RP na uchodźstwie

Fundacja im. Janusza Kurtyki organizuje w tym roku piątą edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 5.0”. Kolejne spotkanie cyklu poświęcone było działaniom dyplomatycznym polskiego rządu emigracyjnego w okresie II wojny światowej: „Dyplomacja Rządu RP na uchodźstwie.” Wydarzenie odbyło się w dniu 9 listopada 2023 r. o godz. 18:00.

Celem cyklu jest sformułowanie diagnoz dotyczących relacji Polski z partnerami osadzonych w niełatwym często kontekście historycznym oraz podjęcie próby wyciągnięcia wniosków i stworzenia recept w tym zakresie.

W 2023 r. planujemy przyjrzeć się stosunkom Polski z: Watykanem, Włochami, krajami bałkańskimi, krajami Beneluksu, krajami Półwyspu Iberyjskiego oraz Dyplomacji Rządu RP na Uchodźstwie.

Pokłosiem czterech poprzednich edycji cyklu są publikacje książkowe wydane przez Fundację. Zebraliśmy w nich zapisy wszystkich spotkań wraz z dodatkowymi tekstami nadesłanymi przez naszych znamienitych gości.

Podczas rozmowy poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • powstanie rządu emigracyjnego i jego działania dyplomatyczne w okresie II wojny światowej
  • rząd RP w Londynie a Holokaust
  • opór rządu londyńskiego wobec ładu jałtańskiego tuż po wojnie
  • działania władz Polski Ludowej przeciwko rządowi emigracyjnemu w latach 1945–1989
  • aktywność dyplomatyczna władz RP na uchodźstwie: polityka wobec Zachodu i bloku wschodniego
PANELIŚCI:
  •  

Sławomir Ryszard Cenckiewicz (ur. 1971) – historyk i publicysta, dr hab. nauk humanistycznych, wykładowca akademicki na Akademii Sztuki Wojennej oraz Akademii Piotrkowskiej. Opublikował kilkadziesiąt książek i rozpraw w tym monografię komunistycznego wywiadu wojskowego oraz szereg studiów na temat cywilnych służb specjalnych PRL. W 2006 roku przewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI, a później doradca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przez wiele lat związany z Instytutem Pamięci Narodowej. Od 2016 roku dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. Gen. K. Sosnkowskiego. We wrześniu 2023 został powołany w skład  Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

  •  

Członek Pracowni Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Głównym polem badawczym jest historia dyplomacji i stosunki międzynarodowe w XX wieku, ze szczególnym naciskiem na stosunki polsko-francuskie i polsko-sowieckie. Autorka między innymi: Polska- niepotrzebny aliant Francji? /Francja wobec Polski w latach 1938-1944/, Warszawa 2003; Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914-1939/, Warszawa 2013; Protokoły Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1923, T. IV, Gabinet Leopolda Skulskiego i Władysława Grabskiego, Warszawa 2021. Redaktor naczelny kwartalnika „Dzieje Najnowsze”.

  •  

absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracownik naukowy Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2007–2011 dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Moskwie i równocześnie Stały Przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk. W kadencji 2016–2020 prorektor ds. nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi badania z zakresu historii dyplomacji francuskiej, sowieckiej i polskiej w XX wieku, biografistyki, dziejów Związku Sowieckiego, polskiej irredenty, współczesnej historiografii rosyjskiej i polskiej. Jest autorem około 250 prac naukowych, w tym następujących monografii: Alfred Chłapowski (18741940). Biografia ambasadora Polski we Francji (Toruń 1999, 2001), Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa (Toruń 2000, 2008), FrancjaZSRR. Stosunki polityczne w latach 19241932 (Toruń 2004), Треугольник МоскваВаршаваБерлин. Очерки истории советскопольскогерманских отношений в 19181939 гг. (Sankt Petersburg 2011; współautor Julia Kantor), O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 19251926 (Kraków 2013); „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (18921974) (Warszawa-Kraków-Bełchatów 2015); Przerwana droga do Niepodległej. Kazimierz Piątek „Herwin (18861915) (Warszawa 2016); Józef Beck. Biografia (Kraków 2020; współautor Marek Kornat).

moderator
  •  

doktor nauk humanistycznych; pracownik naukowy w
Centrum Badań nad Historią Polskiego Państwa na Uchodźstwie KUL,
współzałożyciel Instytutu im. gen. Władysława Andersa. Naukowo zajmuje
się dziejami polskiego uchodźstwa politycznego w XX wieku ze szczególnym
uwzględnieniem dyplomacji emigracyjnej oraz prawnomiędzynarodowym i
ustrojowym wymiarem funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie.

nagranie DEBATY poniżej

tagi

podziel się