VI edycja Nagrody im. Janusza Kurtyki [Aktualizacja]

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2022 r. brzmi: Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo.

 UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do  15 marca 2022 r.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej Edycji. Poprzednie Edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie w uznanym wydawnictwie naukowym, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość w sierpniu 2022 r.

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

  • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;
  • promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych
    i prawnych;
  • nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym
    i warsztatowym;
  • wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki Edycji w 2022 r.

Dzięki staraniom Fundacji, w 2019 r. w Stanach Zjednoczonych, nakładem Carolina Academic Press, ukazała się anglojęzyczna wersja książki Laureata I Edycji Konkursu, Prof. Tadeusza Wolszy. W 2021 r. zostały wydane prace Prof. Andrzeja Chwalby i Dr. Damiana K. Markowskiego, Laureatów II i III Edycji Konkursu. Fundacja, we współpracy z wydawnictwem Peter Lang, zapewniła opublikowanie nowych wersji tych książek w językach angielskim i niemieckim.

Propozycję pracy do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób pełny, w którym zgłoszona książka od razu jest wśród kandydatów w Konkursie oraz uproszczony, w którym zgłoszona książka podlega analizie Zespołu Konkursowego o pełnym dopuszczeniu do Konkursu. 

Pełne zgłoszenie spełnia wszystkie poniższe warunki:

1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania).

2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy (plik do pobrania).

3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

Poczta elektroniczna
Poczta tradycyjna

Skany w formacie pdf wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:

nauka@fundacjakurtyki.pl


Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa 

Do przesyłki należy dołączyć informację, czyjego zgłoszenia dotyczą książki. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce z książkami.

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

 

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Wprowadzamy również uproszczoną możliwość udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie sugestii książki do Konkursu, która po pozytywnym rozpatrzeniu przez Zespół Konkursowy może stać się pełnoprawnym Kandydatem w Konkursie. Zgłoszenie takie należy zrealizować drogą elektroniczną na adres mailowy nauka@fundacjakurtyki.pl. Wystarczy, że będzie zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz tytuł publikacji i jej autora.

ikona nagroda

ZGŁOŚ SUGESTIĘ DO KONKURSU

Zgłoszone propozycje analizowane będą przez Zespół Konkursowy, który będzie decydował o pełnym dopuszczeniu pozycji do Konkursu.

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do  15 marca 2022 r.

Terminarz Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 31 stycznia 2022 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 15 marca 2022 r.). 

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 15 kwietnia 2022 r.).

4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 kwietnia 2022 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 30 maja 2022 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 10 czerwca 2022 r.).

7. Gala konkursowa podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość (do 31 sierpnia 2022 r.).

Regulamin konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki (VI Edycja)

Kauzula informacyjna dla Zgłaszającego i formularz zgłoszeniiowy

Klauzula informacyjna dla Autora pracy i oświadczenia

Terminarz Konkursu

Uchwała RP Fundacji w sprawie przyjęcia tematyki VI edycji Konkursu

kategorie

tagi

podziel się