Ziarna historii 3.0. Sztafeta pokoleń

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawiamy sobie za cel dbanie o Jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

W 2021 r.  Fundacja im. Janusza Kurtyki podjęła się realizacji projektu „Ziarna historii”, dzięki któremu:

 • Stworzyliśmy wspólnie z naszymi partnerami sieć 10 organizacji polonijnych z USA i Kanady,
 • Rozdysponowaliśmy ponad 300 anglojęzycznych książek o polskiej historii,
 • Przeprowadziliśmy 2 polskojęzyczne i anglojęzyczne spotkania z historykami,
 • Przeprowadziliśmy Konferencję pt.: „Ziarna Historii. Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczpospolitej”, dzięki której poznaliśmy głos przedstawicieli organizacji polonijnych, które wzięły udział w projekcie na temat promowania polskiej historii

W 2022 r. zrealizowaliśmy drugą edycję projektu pt.: “Ziarna Historii 2.0: Pola wiedzy”, dzięki któremu:

 • Rozbudowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami sieć organizacji polonijnych do 20 członków. (USA, Kanada, Wielka Brytania, Austria, Niemcy),
 • Rozdysponowaliśmy ponad 260 anglojęzycznych i niemieckojęzycznych książek o polskiej historii,
 • Przeprowadziliśmy 2 polsko – anglojęzyczne i 3 polsko – niemieckojęzyczne spotkania z historykami,
 • Przeprowadziliśmy Konferencję pt.: „Ziarna Historii 2.0. Polonia i Polacy za granicą jako ambasadorowie dobrego imienia Rzeczpospolitej”, dzięki której poznaliśmy głos przedstawicieli organizacji polonijnych, które wzięły udział w projekcie ( I i II Edycja) na temat promowania polskiej historii
 • Wręczyliśmy nagrodę Przeszłość/Przyszłość w kategorii „Polonia i Polacy za granicą”
 • Stworzyliśmy podstronę o polskiej historii w językach polskim, angielskim i niemieckim
 • Stworzyliśmy bazę danych na temat katedr polskich na Uniwersytetach w USA;

W 2023 r. pragniemy kontynuować realizację projektu pod nazwą: “Ziarna Historii 3.0: Sztafeta Pokoleń”.

Chcielibyśmy w związku z tym zaprosić Państwa do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu mającym na celu popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii oraz Amerykanów i Europejczyków poprzez dołączenie do sieci organizacji polonijnych i wspólną realizację działań projektowych opisanych w dalszej części niniejszego zaproszenia.

 

Odbiorcami projektu będą dwie grupy docelowe. Pierwszą są Polacy mieszkający w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Włoszech nie posługujący się językiem polskim, którzy wychowali się już za granicą, ale wciąż identyfikują się choćby na ogólnym poziomie z polskością. Poprzez dostarczenie książek i wykładów o polskiej historii, pragniemy związać ich bliżej z Rzeczpospolitą, czyniąc ambasadorami dobrego imienia polskiej historii w środowiskach krajów, w których żyją. Drugą są osoby spoza społeczności polskiej, które zdaniem organizacji wchodzącej w skład Sieci warto wyposażyć w wiedzę na temat naszej historii. Organizacje polonijne są w tym aspekcie naturalnym pośrednikiem w dyfuzji wiedzy. 

 

W jaki sposób będzie to możliwe?

Projekt „Ziarna historii 3.0: Sztafeta Pokoleń” będzie realizowany przez nas dwutorowo – dla organizacji, które przystąpiły podczas realizacji pierwszej i drugiej edycji oraz dla nowych członków sieci, które dołączą w 2023 r.

Państwa, jako organizację, która – jak mamy nadzieję – dołączy do naszej sieci w tej edycji, chcielibyśmy zaprosić do następujących działań:

Działanie nr 1: 

Rozdysponowanie anglojęzycznych książek o polskiej historii osobom z grupy docelowej projektu.

Będą to:

1.Tadeusz Wolsza „Encounter With Katyn: The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943”, Carolina Academic Press, Durham 2018

Jest to wydana przez nas publikacja historyczna, która zwyciężyła w pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki – projektu zmierzającego do upowszechnienia i zwiększenia dostępności językowej polskich prac historycznych:

Więcej o Nagrodzie im. Janusza Kurtyki przeczytacie Państwo na końcu niniejszego zaproszenia.,

2. „The Katyń Massacre. Current Research.”, D. Bębnowski, F. Musiał, Warsaw-Cracow 2020.  Publikacja Fundacji im. Janusza Kurtyki i Instytutu Pamięci Narodowej.

Książki zostaną Państwu podarowane w formie prezentu. To Państwo jako organizacje działające poza Krajem zdecydują, do kogo trafią. Celem przekazania książek jest podnoszenie wiedzy na temat polskiej historii oraz budowanie pozytywnego wizerunku naszej Ojczyzny, w szczególności wśród Polaków mieszkających w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji i Włoszech nie posługujących się językiem polskim, którzy wychowali się już za granicą, ale wciąż identyfikują się choćby na ogólnym poziomie z polskością oraz wśród osób spoza społeczności polskiej, które zdaniem organizacji wchodzącej w skład Sieci warto wyposażyć w wiedzę na temat naszej historii.

Działanie nr 2:

Udział w wykładzie online  z historykiem ( jako współorganizator lub widz). 

Drugie działanie będzie polegało na współorganizacji z naszą Fundacją spotkania z historykiem. Tematyka wykładu powinna być związana z wydarzeniami poruszonymi w przekazanych przez Fundację książkach lub może dotyczyć wybranego przez organizacje, dowolnego tematu z polskiej historii, który Państwa zdaniem jest mało znany szerokiej publiczności za granicą a warty objaśnienia. Wydarzenie zostanie zrealizowane za pomocą platformy ZOOM z wykorzystaniem tłumacza symultanicznego zdalnego, co pozwoli na prowadzenie spotkania zarówno dla polsko jak i dla anglojęzycznych osób jednocześnie. Owocem spotkania będzie film z dwoma wersjami językowymi, który umieścimy w mediach społecznościowych oraz na ogólnodostępnych platformach internetowych. 

Fundacja im. Janusza Kurtyki zapewni organizację wydarzenia, obecność historyka, wsparcie merytoryczne oraz promocyjne. Z naszymi partnerami zrzeszonymi w Sieci ustalimy tematykę, termin spotkania. Będziemy prosić o wsparcie w zakresie rozpropagowania zaproszenia na wydarzenie, ponieważ naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. 

Działanie nr 3

Udział w panelu dyskusyjnym online pt.: “Sztafeta Pokoleń”

Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą dwa pokolenia Polaków  – członków Polonii. Panelistami będą przedstawiciele organizacji polonijnych, które przystąpią do projektu “Ziarna Historii” w pierwszej. drugiej i trzeciej edycji trwania projektu. Wydarzenie zostanie zrealizowane za pomocą platformy ZOOM z wykorzystaniem tłumacza symultanicznego zdalnego, co pozwoli na prowadzenie spotkania zarówno dla polsko i anglojęzycznych osób jednocześnie. Udział w wydarzeniu oznacza dołączenie do konferencji jako widz lub panelista.

Nagroda im. Janusza Kurtyki – bazą projektu „Ziarna Historii” – więcej informacji

Od pięciu lat przyznajemy Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Jest to stworzone przez nas wielofunkcyjne narzędzie projektowe w celu promocji na świecie najlepszych książek polskich historyków. Wybór tytułu odbywa się w drodze kilkuetapowej, rygorystycznej procedury konkursowej, której celem jest wyróżnienie pracy o wysokich walorach merytorycznych i cechach predestynujących ją do promocji zagranicznej. Książka Laureata naszej Nagrody jest tłumaczona na języki obce, wydawana we współpracy z międzynarodowymi wydawnictwami naukowymi oraz promowana w środowisku akademickim na Uniwersytetach za granicą ( m. in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii i Austrii).

W projekcie „Ziarna Historii” pragniemy skorzystać z przygotowanych w ramach „Nagrody im. Janusza Kurtyki” narzędzi upowszechniania wiedzy o polskiej historii w językach obcych i dzięki nim, z pomocą Polonii dotrzeć do środowiska zgromadzonego wokół Polonii – swoistych ambasadorów naszej Ojczyzny poza jej granicami.

Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do projektu „Ziarna historii 3.0. Sztafeta pokoleń”. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wspólne działania wykonane w ramach Sieci organizacji znacząco przyczynią się do upowszechniania polskiej historii poza granicami Rzeczpospolitej. W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do korespondencji mailowej lub wideorozmowy. 

Serdecznie zapraszamy organizacje polonijne z USA i Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii Francji, Włoch, Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych do dołączenia do projektu „Ziarna Historii”.

KONTAKT:
e-mail: w.gawinska@fundacjakurtyki.pl
Tel. 660 165 411

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 28.07.2023

znaki_strona_www

tagi

podziel się