Finał Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Na podstawie załączonej uchwały z 18 kwietnia 2019 r., Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji (tzw. procedury konkursowej), tj. dalszego etapu III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, pięć następujących książek: 

1. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013, ss. 447.

2. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

3. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

4. Nowik G., Zanim złamano „Enigmę”… Rozszyfrowano „Rewolucję”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2010, ss. 1405.

5. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2019 r.

Wybór zwycięskiej pracy nastąpi w czerwcu 2019 r. 

Autorom, których prace zostały zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu, serdecznie gratulujemy!

Podczas III Edycji Konkursu Zespół Konkursowy i Rada Programowa rozpatrywały łącznie 21 zgłoszeń. Przedstawione prace z różnych dziedzin charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym. Część książek nie spełniała jednak warunków formalnych. Zgłoszenia do III Edycji Konkursu były następujące:

1. Artymowski S., Bezak P., Ku jedności: listopad 1918 roku, WN PWN, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 252.

2. Bednarek M., Zimmerer K., Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 320.

3. Cichocka M., Kościół rzymskokatolicki w procesach integracyjnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, WN USz, Szczecin 2018, ss. 369.

4. Gliniecki T., Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Wydawnictwo MIIWŚ, Gdańsk 2017, ss. 362.

5. Grzybowski A., Tebinka J., Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei, IPN, Warszawa 2018, ss. 640. 

6. Gursztyn P., Ribbentrop-Beck. Czy Pakt Polska-Niemcy był możliwy?, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2018, ss.367.

7. Heksel B., Kocik K., Żegota. Ukryta pomoc, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2017, ss. 352.

8. Kaźmierska K., Pałka J., Żołnierze ludowego Wojska Polskiego. Historie mówione, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2018, ss. 456.

9. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013.

10. Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018,  ss. 688.

11. Kondracki T., Stefan Adam Zamoyski (1904-1976), ziemianin – żołnierz – działacz emigracyjny, IH PAN, Warszawa 2018, ss. 246 + 28 ss. il.

12. Langowski K., „O honor i sztandar, który nas skupia”Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943–2013), IPN, Warszawa 2018, ss. 701.

13. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.

14. Nowik G., Zanim złamano „Enigmę”… rozszyfrowano „Rewolucję”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2010, ss. 1405.

15. Owoc T., Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, ss. 264.

16. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

17. Sowieci a polskie podziemie. Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, G. Motyka, CPRDiP, Warszawa 2017, ss. 504.

18. Szyłkiewicz S., Wspomnienia z wojny 1918–1920 ułana 13. Pułku Ułanów Wileńskich, oprac. D. Maksimiuk, IPN,  Białystok – Warszawa 2018, ss. 198.

19. Tym J. S., Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Tetragon, Warszawa 2016 (II wydanie, Warszawa 2019), ss. 404.

20. Wysocki W. J., 1918. Księga chwały odrodzonej Rzeczypospolitej. Album niepodległościowe… Bóg – Honor – Ojczyzna, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2018, ss. 370.

21. Wysoczyńska K., Zofia Franio. W służbie ojczyźnie, w służbie człowiekowi, Fundacja Historia.Pl, Gdańsk 2018, ss. 200.

Wszystkim Autorom i podmiotom zgłaszającym powyższe książki serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie!

Uchwała Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki

Zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki 

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Dialog”.

kategorie

tagi

podziel się