KAPITAŁ ŻELAZNY

„Wolni ludzie w wolnym kraju mają prawo do prawdy historycznej o swojej najnowszej historii”

Janusz Kurtyka

Fundacja im. Janusza Kurtyki zamierza stworzyć Kapitał Żelazny, czyli instrument służący do zdobywania i gromadzenia środków finansowych przeznaczonych do inwestowania, z których zyski będą przeznaczone na realizację celów statutowych organizacji. W przypadku Fundacji będą to projekty modułu Think Tank.

Dla realizacji tego celu stworzony został Program Budowy Kapitału Żelaznego przez Fundację im. Janusza Kurtyki na lata 2022-2025. Dokument prezentuje wizję działania Fundacji na najbliższe lata. Całość programu oparta jest o misję Fundacji oraz katalog wartości, które precyzują kierunek działań.

Sposoby i cele realizacji działań Fundacji określa zawarta w Programie Strategia Fundacji, stworzona w drodze dialogu pracowników organizacji. Strategia określa cele strategiczne, operacyjne oraz strukturalne na lata 2022-2025. 

wpłacając na kapitał wspierasz naszą działalność

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej historii i historiografii w kraju i zagranicą. Stawia ona sobie za cel troskę o dobre imię państwa polskiego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, świadomości obywatelskiej oraz postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów.

Działalność Fundacji opiera się na dwóch modułach. Think Tank oraz modułu Innowacyjnej Działalności Edukacyjnej. Corocznym podsumowaniem działalności w obu modułach oraz aktywności społecznej wokół Fundacji jest projekt Przeszłość/Przyszłość.

  • Najważniejszym jest projekt Nagroda im. Janusza Kurtyki. Jest to dla nas narzędzie działania, które służy promocji polskiej historii i historiografii poza granicami Polski, poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji wydanych na rodzimym rynku. Od 2017 r. Nagroda przyznawana jest raz w roku. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na języki obce oraz jej wydanie i promocja za granicą.
  • Kolejnym kierunkiem działania stało się utworzenie bazy wiedzy, jaką jest Biblioteka im. Janusza Kurtyki. Jej trzon został oparty o bogaty, unikalny w skali kraju, specjalistyczny księgozbiór, przekazany przez Rodzinę Patrona. Skupia ona ponad 15 tysięcy woluminów z zakresu mediewistyki, historii najnowszej, historii historiografii, historii kultury i sztuki. Zbiory są stale poszerzane o najnowsze pozycje, a zwłaszcza o dzieła obcojęzyczne, związane z badaniami tych zagadnień z dziejów Polski, które są istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Biblioteka w związku z ukierunkowaniem księgozbioru ma potencjał przyciągania wielu badaczy i pasjonatów.
  • Fundacja rozwija również narzędzia szkolenia i edukacji. Wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzimy Studium Podyplomowe „Dyplomacja publiczna w obszarze polityki pamięci”, skierowane do absolwentów szkół wyższych, chcących w dalszym ciągu się rozwijać. Jest to akademicka odpowiedź na brak odpowiednio wyspecjalizowanej kadry, zajmującej się instytucjonalną promocją dziedzictwa Rzeczypospolitej poza jej granicami.
  • Wśród elementów tego modułu nie może zabraknąć, stanowiącego jednocześnie bazę wiedzy i narzędzie analityczne, projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składają się na niego cykle debat i publikacji, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi, w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowych.
Moduł think tank jest strategicznie kluczowy – dostarcza autorski, unikatowy content potrzebny państwu polskiemu w kluczowych strategicznych kierunkach na styku przeszłości i teraźniejszości. W związku z tym przychody z Kapitału Żelaznego będą przeznaczane właśnie na jego finansowanie.
 

Fundacja w swojej działalności stawia na innowacyjne przedstawianie przeszłości Polski. Dlatego drugi moduł nosi nazwę Innowacyjna Działalność Edukacyjna.

  • Głównym projektem w tym module jest Rajd Śladami Bohaterów, którego celem jest upowszechnienie wiedzy o bohaterach, walczących o wolność i niepodległość Polski w XX w. Składają się na niego wydarzenia, łączące turystykę z historią, przez co ich forma jest innowacyjna. Najważniejszym wydarzeniem cyklicznym z tego obszaru jest Rajd Śladami Żołnierzy Wyklętych.
  • Drugim projektem z tego modułu jest Nowy Format Historii. Jego kluczowym elementem jest stworzenie Escape Room’u, który stanie się grą edukacyjną osadzoną w najnowszej historii Polski. Gra oprze się o niemal detektywistyczną wędrówkę w przeszłość polskiej rodziny, której losy przypomną wybrane wydarzenia polityczne, gospodarcze i obyczajowo-kulturowe z burzliwych dziejów Rzeczypospolitej XX wieku. 
Podział ten uzupełnia coroczne podsumowanie działalności w obu modułach oraz aktywności społecznej wokół Fundacji jakim jest Przegląd Przeszłość/Przyszłość. Nawiązując do misji Fundacji, skupiającej się na promocji rodzimej historii i historiografii poza granicami kraju, podczas wydarzenia dokonujemy przeglądu najbardziej wartościowych prac naukowych oraz oddolnych inicjatyw, związanych z popularyzowaniem oraz upamiętnieniem dziejów Polski i jej bohaterów. Zwieńczeniem tego jest ceremonia wręczenie Nagród Przeszłość/Przyszłość. 
Statuetka Nagrody im. Janusza Kurtyki

ieda kapitału żelaznego

Budowa Kapitału Żelaznego polegać będzie na kluczowej zasadzie nienaruszalności. Z odsetek uzyskiwanych z Kapitału będą finansowane Projekty modułu Think tank. 

Środki zgromadzone w Kapitale Żelaznym będą inwestowane przez Zarząd Fundacji Kapitał Żelazny , co ma spowodować uniezależnienie się od otrzymywanych grantów na rzecz społecznego wsparcia w realizacji projektów oraz stanowić rezerwę strategiczną Fundacji do użycia w sytuacjach kryzysowych.

Nie jest to jednak tylko instrument finansowy. Organizując Kapitał Żelazny chcemy skupić wokół siebie społeczność, nie tylko darczyńców, ale również zaprzyjaźnione stowarzyszenia, organizacje, firmy o podobnych wartościach, dla których ważna jest polska racja stanu. Razem będziemy chcieli realizować opowieść o polskiej historii i o polskich osiągnięciach.

 

Przygotowanie do budowy kapitału żelaznego Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

wpłać na kapitał żelazny fundacji

Jesteśmy wdzięczni za Państwa zainteresowanie naszą działalnością. Poszukujemy osób utożsamiających się z misją fundacji oraz osobą patrona, które są gotowe wspierać naszą działalność finansowo.