Przed nami VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki! [AKTUALIZACJA]

Fundacja im. Janusza Kurtyki serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2023 r. brzmi: W cieniu imperium. Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu. 

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie w uznanym wydawnictwie naukowym, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość w sierpniu 2023 r.

 Termin zgłoszeń zostaje wydłużony do 31 marca 2023 r.

zobacz spot o projekcie

Idea Konkursu jest ściśle związana z misją Fundacji im. Janusza Kurtyki i obejmuje:

  • upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej;
  • promowanie rodzimych osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych;
  • nagradzanie prac naukowych charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym i warsztatowym;
  • wspieranie i współkształtowanie polskiej polityki historycznej w kraju i za granicą.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2023 r.

W dotychczasowych edycjach zgłoszono do Konkursu 150 prac. Przyznano 6 Nagród im. Janusza Kurtyki oraz 2 Wyróżnienia. Zwycięskie prace – pióra Tadeusza Wolszy, Andrzeja Chwalby, Damiana K. Markowskiego – zostały przetłumaczone na języki angielski i niemiecki oraz wydane nakładem zagranicznych wydawnictw Carolina Academic Press i Peter Lang Verlag. Obecnie trwają prace nad przekładami kolejnych monografii autorstwa naszych Laureatów: Andrzeja Nowaka, Sławomira Dębskiego i Przemysława Benkena. Nawiązano na tym polu współpracę m.in. z wydawnictwami Routledge i De Gruyter. Partnerzy oferują globalną sieć dystrybucyjną, a dzięki równoległym staraniom Fundacji, nowo wydane książki trafiły już do kluczowych bibliotek na różnych kontynentach. W tym celu koordynowana jest również dodatkowa kooperacja z organizacjami polonijnymi w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Austrii. 

Nagroda im. Janusza Kurtyki to wzmocnienie naukowego prestiżu oraz popularyzacja dorobku badacza poprzez spotkania promocyjne. Dzięki staraniom Fundacji, Laureaci brali udział w wykładach gościnnych, debatach czy sesjach tematycznych w Houston, Nowym Jorku, Chicago, Waszyngtonie, New Britain, Londynie, Berlinie, Ratyzbonie, Bonn czy Wiedniu. Do końca 2022 r. zorganizowano ponad 15 tego rodzaju spotkań we współpracy z zachodnimi uczelniami, instytutami bądź innymi ośrodkami intelektualnymi.

Propozycję pracy do udziału w Konkursie może zgłosić każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, spełniając wszystkie poniższe warunki:

  1. Wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu Klauzula informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania).
  2. Dołączenie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu Klauzula informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy (plik do pobrania).
  3. Dołączenie do dokumentacji 3 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Komplet 2 powyższych dokumentów wraz z 3 egzemplarzami zgłaszanej książki, należy przesłać do Fundacji im. Janusza Kurtyki na jeden z wybranych sposobów:

Poczta elektroniczna
Poczta tradycyjna

Skany w formacie pdf wszystkich wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres:

nauka@fundacjakurtyki.pl


Wymagane 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa 

Do przesyłki należy dołączyć informację, czyjego zgłoszenia dotyczą książki. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce z książkami.

Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty oraz 3 egzemplarze zgłaszanej książki należy przesłać na adres:

 

Dawny Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów

Fundacja im. Janusza Kurtyki

ul. Rakowiecka 37

02-521 Warszawa

 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.

Terminarz Konkursu:

1. Powołanie Komisji Recenzentów i Zespołu Konkursowego na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki (do 28 lutego 2023 r.).

2. Przyjmowanie zgłoszeń, początek procedury kwalifikacyjnej (do 17 marca 2023 r.). 

3. Procedura kwalifikacyjna: opracowanie listy zgłoszeniowej przez Zespół Konkursowy oraz selekcja finałowych publikacji w celu rekomendacji do udziału w procedurze konkursowej dla Rady Programowej (do 14 kwietnia 2023 r.).

4. Zatwierdzenie przez Radę Programową finałowych publikacji do udziału w procedurze konkursowej (do 30 kwietnia 2023 r.).

5. Skierowanie finałowych publikacji do Komisji Recenzentów oraz recenzja naukowa prac (do 31 maja 2023 r.).

6. Zebranie Rady Programowej, wyłonienie Laureata (do 16 czerwca 2023 r.).

7. Gala konkursowa podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość (do 31 sierpnia 2023 r.)

Regulamin konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki (VII Edycja)

Klauzula Informacyjna dla Zgłaszającego oraz Formularz zgłoszeniowy

Klauzula Informacyjna dla Autora pracy oraz Oświadczenia Autora pracy

Terminarz Konkursu

Uchwała Rady Programowej o VII edycji Konkursu

kategorie

tagi

podziel się